Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-BKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści programowe przedmiotu dotyczą ogólnych aspektów bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, z szczególnym uwzględnieniem transportu lądowego Przedstawienie regulacji prawnych i podmiotów działających na rzecz

bezpieczeństwa. Przygotowanie studentów do udziału w organizowaniu bezpiecznego przewozu ludzi i towarów z uwzględnieniem wymogu ochrony środowiska naturalnego oraz bezpiecznej wymiany danych i informacji.

Pełny opis:

Stan bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie w Polsce i na świecie. Główne obszary zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówienie metody i budowa modelu oceny bezpieczeństwa w transporcie. Wpływy rozwoju motoryzacji

na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Identyfikacja i analiza zagrożeń w systemach transportowych typu <C-M-O>. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie – podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa w

komunikacji. Prawne aspekty działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Rola prawa unijnego na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadania i kompetencje policji i innych służb na rzecz bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

Rola Inspekcji Transportu Drogowego. Organizowanie transportu i transport towarów niebezpiecznych i ponadnormatywnych. Elementy inżynierii ruchu drogowego. Analiza zagrożeń i sposoby ich zapobiegania w komunikacji. Ochrona środowiska w kontekście

bezpieczeństwa w komunikacji społecznej i transporcie.

Literatura:

1. Filary S. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie. Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2010.

2. Crouch S., Shaftoe H., Fleming R., Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle, Arkady, Warszawa 2001.

3. Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa 2004.

4. Datka S., Suchorzewski W.I., Tracz M., Inżynieria ruchu, WKiŁ, Warszawa 1997.

5. Kotowski W., Kurzępa B., Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym, Difin, Warszawa 2009.

6. Gawlikowski A., Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.

7. Podkowicz C., Wpływ zagospodarowania przestrzennego na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1994.

8. Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, R. Stefański, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2005.

9. Muślewski Ł. Podstawy efektywności działania systemów transportowych. ITeE, Radom 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium - wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusja - kolokwium pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Gburzyńska
Prowadzący grup: Natalia Gburzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Czarnecka
Prowadzący grup: Adrianna Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie.

Pełny opis:

Lista zagadnień do wyboru:

1. Stereotypy dotyczące polskich kierowców;

2. Największe „bolączki” polskich kierowców;

3. Najczęstsze wykroczenia kierowców;

4. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego

5. Szkolenie przyszłych kierowców i ich egzaminowanie;

6. Idzie wiosna, będą warzywa – motocykliści na drogach;

7. Zapinanie pasów – obowiązkowe czy dobrowolne?

8. Młodzi kontra starzy kierowcy;

9. Hulajnogi – jak uregulować tę kwestię?;

10. Rowerzyści;

11. Uprawnienia służb względem kierujących;

12. Inspekcja Transportu Drogowego;

13. Rola Służby Ochrony Kolei;

14. Kampanie społeczne dotyczące BRD;

15. Kampanie policyjne dotyczące BRD;

16. Największe wypadki lotnicze (przykłady, przyczyny, skutki);

17. Największe wypadki w żegludze (przykłady, przyczyny, skutki);

18. Największe wypadki kolejowe (przykłady, przyczyny, skutki);

19. Największe wypadki samochodowe (przykłady, przyczyny, skutki);

20. Kontrole na lotnisku;

21. Terroryzm lotniczy;

22. Terroryzm morski;

23. Badanie przyczyn katastrof i wypadków w ruchu powietrznym;

24. Badanie przyczyn katastrof i wypadków w ruchu kolejowym;

25. Badanie przyczyn katastrof i wypadków w ruchu wodnym;

26. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia drogowego (wypadku, kolizji, katastrofy);

27. Samobójstwa w komunikacji;

28. Bezpieczeństwo ruchu tramwajowego.

Literatura:

Adamczewski L., Katastrofy. Zapomniane i przemilczane tragedie w powojennej Polsce. Poznań 2019.

Bergiel-Hayat R., Żukowska J., Time-Series Analysis of Road Safety Trends Aggregated at National Level in Europe for 2000-2010, Gdańsk 2015.

Buczko J., Bezpieczeństwo w komunikacji pubicznej i transporcie, Legnica 2017.

Burciu Z., Bezpieczeństwo w transporcie morskim i zarządzanie w akcji ratowniczej, Gdynia 2011.

Dziewulski J., Pyzia K., Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce, Warszawa 2018.

Leśnikowska-Matusiak I. (red.), Bezpieczeństwo ruchu drogowego – teoria i praktyka. Edukacja, Warszawa 2012.

Lorek M., Bezpieczeństwo w transporcie. Zarys problematyki, Rzeszów 2018.

Załęski K. Saletra N., Kowalska K. (red. nauk.), Wybrane aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Dęblin 2015.

Podaną powyżej literaturę można uzupełniać o inne teksty, artykuły itp.

Uwagi:

Prezentację multimedialną należy przesłać na maila (amrozy@umk.pl), najpóźniej tydzień po wystąpieniu.

Liczba nieobecności: 1 (w przypadku większej ilości – praca pisemna z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)