Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo społeczeństw lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-BSL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczeństw lokalnych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu programu z I i II roku bezpieczeństwa wewnętrznego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 20 godz. Praca na platformie Moodle - 10 godz. Przygotowanie projektu grupowego pt.: Zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa wybranej społeczności lokalnej.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego

K_W05 Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania samorządu terytorialnego i podległych mu służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa lokalnego.

K_W06 Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych i organizacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 Posiada umiejętność wskazania podstawowych organów państwowych, ich kompetencji i usytuowania w systemie władz publicznych oraz organów bezpieczeństwa wewnętrznego.

K_U05 Potrafi prawidłowo wskazać podstawowe zadania kompetencje, podstawy prawne działania i uprawnienia samorządu terytorialnego oraz podległych mu instytucji i służb w zakresie bezpieczeństwa lokalnego.

K_U06 Potrafi określić podstawy prawne, kompetencje i uprawnienia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych programów bezpieczeństwa lokalnego, w tym zwłaszcza dotyczących przeciwdziałania przestępczości

Metody dydaktyczne:

tradycyjny wykład, wykorzystanie platformy e-learningowej, praca własna studentów na bazie przygotowanego szablonu projektu

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest bezpieczeństwo społeczności lokalnych w Polsce na tle wybranych rozwiązań światowych z uwzględnieniem różnych aspektów bezpieczeństwa lokalnego.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia. Interdyscyplinarność badań nad bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Wkład polskiej nauki do badania bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Metody badania bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Kryminologia sytuacyjna. Badanie poczucia bezpieczeństwa.

Partycypacja w ochronie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Rola kapitału społecznego.

Podstawowe pojęcia.

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych a bezpieczeństwo państwa

Definiowanie społeczności lokalnej.

Metody badania bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Partycypacja w ochronie bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Rola samorządu terytorialnego w ochronie bezpieczeństwa społeczności lokalnych

NGO a bezpieczeństwo lokalne

Strategie, programy, plany

Partnerstwa sektorowe

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Wybrane programy prewencyjne

Problemy bezpieczeństwa społeczności lokalnych w wybranych państwach

Literatura:

Obowiązkowa:

Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2011.

Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009.

Uzupełniająca:

P.Siemiątkowski, Lokalna strategia rozwoju a bezpieczeństwo społeczne na przykładzie LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej [w:] T.Jarocki (red.), Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju: kapitał, gospodarka, zarządzanie bezpieczeństwem, Kielce 2016.

P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2018, tom XIX, zeszyt 8, część 2.

Baza dobrych praktyk partycypacji, http://partycypacja.fise.org.pl/x/777930

GUS, Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, red. W. Fehler, Warszawa 2010.

Bezpieczeństwo publiczne w rejonie zurbanizowanym, red. I. Dziubek, Kalisz 2010.

Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, red. W. Fehler, Warszawa 2009.

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, red. A. Lewkowicz, T. Majer, Olsztyn 2012.

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. wybrane obszary, red. M. Leszczyński, A. Gumieniak, R. Mochocki, Warszawa 2013.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wrocław 2009.

Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo. Safe Citizen - Safe State, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1998.

Bratton W., Knobler P., Przełom, Jak szef Policji Nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw, Poznań 2000.

Cielecki T., Prewencja kryminalna. studium z profilaktyki kryminologicznej, Opole 2004.

Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999.

Czarnecki B., Przestrzenne aspekty przestępczości, Białystok 2011.

Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004.

Dobkowski J., Administracyjnoprawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym, Olsztyn 2013.

Dobkowski J., Problem bezpiecznych przestrzeni w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, "Przegląd Policyjny", 2015, nr 1.

Gierszewski J., Organizacja bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013 (rozdział 3-4).

Głowacki R., Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej (EUCPN), Szczytno 2009.

Głowacki R., Monitorowanie przedsięwzięć profilaktycznych. Raport z badań, Szczytno 2012.

Goold B. J., CCTV and policing. Public Area Surveillance and Police Practices in Britain, Oxford 2007.

Hauziński A., Mapy poznawcze środowiska zamieszkania zagrożonego przestępczością, Poznań 2003.

Hołyst B., Japonia. Przestępczość na marginesie cywilizacji, Warszawa 1994.

Kelling G. L., Coles C. M., Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000.

Kędzierska G., Monitoring wizyjny w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, t. II, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, Szczytno 2011.

Kędziora J., Programy prewencji kryminalnej w strategii zapobiegania przestępczości i realizowane przez Komendę Stołeczną Policji, [w:] Prawo Administracja Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka, Olsztyn 2006.

Kierszyn A., Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością, Warszawa 2008.

Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, red. Janina Czapska, Kraków 2014.

Kozaczuk F., Zagrożenie przestępczością a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa. Postawy wobec prawa i policji, [w:] Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia. Międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji, red. M. Mikołajczyk, A. Olak, Ostrowiec Świętokrzyski 2012.

Kozdraś G., Programy poprawy bezpieczeństwa a przestępczość we Wrocławiu [w:] Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t X, Przestrzeń miasta Lublina waloryzacja, wytwarzanie, użyteczność, cz. II, red. J. Styka, Lublin 2009.

Kuć M., Wiktymologia, Warszawa 2010.

Lasocik Z., Dzielnicowy w nowoczesnej formacji policyjnej, Warszawa 2011.

Leboda D., Maciejko W., Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Warszawa 2011.

Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, Szczytno 2008.

Maple J., Mitchell C., Łowca przestępców. Jak wyeliminować łobuzów z gry, Poznań 2002.

Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, red. J. Czapska, J. Kury, Kraków 2002.

Moczuk E., Policja. Socjologiczne studium funkcjonowania instytucji, Rzeszów 2013 (rozdział 4).

Niczyporuk Z. T., Sienkiewicz-Małyjurek K., Systemy monitoringu wizyjnego w bezpieczeństwie publicznym, Gliwice 2008.

Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011.

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle innych miast europejskich, red. K. Krajewski, Kraków 2008.

Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, red. E. M. Guzik-Makaruk, Warszawa 2011.

Prewencja i edukacja w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej, red. A. Jaworska, M. Stefański, Słupsk 2007.

Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, red. B. Urban, M. Konopczyński, Kraków 2012.

Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. Samoobrona powszechna III RP, Warszawa 2000.

Sprengel B., Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, Toruń 2008.

Stefański M., Prewencyjno-edukacyjne działania Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego, Słupsk 2012.

Swianiewicz P., Krukowska J., Nowicka P., Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast, Warszawa 2011

Teoria i praktyka prewencji kryminalnej, red. A. Jaworska, M. Stefański, Słupsk 2008.

Urban A., Wpływ ukształtowania przestrzeni publicznej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2010

Waszkiewicz P., Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Warszawa 2011.

Wbrew stereotypom - normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, red. J. Czapska, M. Szafrańska, Toruń 2011.

Wódz J., Negatywne zjawiska społeczne w osiedlach i formy zapobiegania im [w:] Problemy socjologii miasta, red. J. Wódź, Katowice 1984.

Zając M., Procedura "niebieskiej karty". Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wrocław 2012.

Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, red. J. Czapska, Kraków 2012.

Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, red. J. Czapska, W. Krupiarz, Warszawa 1999.

Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych - jednoosobowe patrole policyjne, red. Andrzej Urban, Szczytno 2008.

Zjawisko przemocy w rodzinie w opinii pracowników obszaru przeciwdziałania przemocy w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badania, Toruń 2012.

Żywucka-Kozłowska E., Bronowska K., Czekan D., Subkultury destrukcyjne. studium metodologiczno-kryminalistyczne, Szczecin 2009.

Źródła:

Łuka W., Nie oświadczam się, Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przygotowania i prezentacji na zajęciach grupowego projektu praktycznego, wymagającego badań terenowych, na temat: Zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa wybranej samorządowej społeczności lokalnej.

Kryteria oceny:

1) jakość założeń metodologicznych

2) ilość wykorzystanych metod badawczych

3) ilość i jakość zgromadzonego materiału empirycznego

4) jakość prezentacji podczas zajęć

Praktyki zawodowe:

student wybierając praktyki zawodowe w terenowych jednostkach samorządu terytorialnego, Policji, straży miejskiej poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje z tego przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.