Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-OOM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0418) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i administracją
Nazwa przedmiotu: Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość prawa administracyjnego, karnego i wykroczeń na poziomie przewidzianym dla kierunku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Aktywny udział w konwersatorium.

Przygotowanie, wygłoszenie i złożenie w wersji pisemnej referatu na wybrany temat lub sporządzenie opisowego projektu ochrony wybranego obiektu.

Zaliczenie testu z prawa ochrony osób i mienia.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania wybranych instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

K_W06 Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych i organizacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 Posiada umiejętność wskazania podstawowych organów państwa i ich kompetencji i usytuowanie w systemie władz publicznych oraz organów bezpieczeństwa wewnętrznego.

Potrafi określić podstawy prawne działania, kompetencje i uprawnienia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych programów bezpieczeństwa lokalnego, w tym dotyczących przeciwdziałania przestępczości

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są ochronie osób, mienia i obszarów, zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w ujęciu organizacyjnym, formalnoprawnym, taktycznym i w zakresie elementarnym także technicznym.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne. Problemy badawcze. Metody badawcze. Stan badań, źródła, literatura przedmiotu.

2. Rozwój ochrony osób na świecie i w Polsce.

3. Współczesne zagraniczne służby państwowe zajmujące się ochroną osób, w tym Secret Service.

4. Zagraniczna działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia.

5. Krajowa działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób. Podstawy prawne. Kompetencje. Wielkość i struktura rynku usług.

6. Planowanie i taktyka ochrony osób.

7. Rozwój historyczny ochrony mienia.

8. Fizyczna i techniczna ochrona mienia.

9. Ochrona muzeów.

10. Ochrona towarów w sklepach samoobsługowych.

11. Podstawy prawne, organizacja, taktyka i zakres ochrony mienia przez publiczne formacje mundurowe (Biuro Ochrony Rządu, wojskowe służby porządkowe, Żandarmeria Wojskowa, Policja, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Straż Marszałkowska i inne straże).

12. Działalność gospodarcza w zakresie ochrony mienia. Podstawa prawna. Obszary, obiekty i urządzenia wymagające obowiązkowej ochrony. Koncesje i licencje. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia. Wewnętrzne służby ochrony.

13. Pracownicy ochrony: rodzaje, uprawnienia, wyposażenie, uzbrojenie, umundurowanie.

14. Planowanie działań ochronnych.

15. Taktyka działań ochronnych. Taktyka konwojowania.

16. Nadzór nad działaniami ochronnymi. Kontrola działań ochronnych.

17. Współpraca służb publicznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony mienia.

18. Predyspozycje fizyczne i psychiczne pracowników ochrony,

19. Skuteczność działań ochronnych. Patologie i słabe strony funkcjonowania służb i firm prowadzących działania ochronne.

20. Rodzaje i ewolucja zagrożeń. Prognozy.

21. Medialny literacki i filmowy funkcjonariusza i pracownika ochrony

Literatura:

Obowiązkowe źródła prawa:

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Wybrane dodatkowe źródła prawa:

Ustawa z 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody

Ustawa z 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości.

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach

Ustawa z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Ustaw z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej

Ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wybrane opracowania:

Aleksandrowicz T., Ustawa o ochronie osób i mienia, Warszawa 2001.

Bejger W., Stanejko B., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2010.

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. wybrane obszary, red. M. Leszczyński, A. Gumieniak, L. Owczarek, R. Mochocki, Warszawa 2013 (rozdział 3).

Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1998.

Grzeszczyk C., Vademecum agenta ochrony i detektywa, Warszawa 1996.

Kaczyński J., Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób, Gdańsk 2009.

Korzeniowski E., Podstawy prawne fizycznej ochrony osób i mienia. zbiór obowiązujących aktów prawnych, Kraków 2010.

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz, Warszawa 2012.

Kryłowicz M., Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP, Toruń 2011.

Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych, red. J. Wojtal, M. Milewicz, Toruń 2013.

Radziejewski R., Ochrona obiektów szczególnych (...) czy infrastruktury krytycznej? [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. studia i materiały, t. I, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, Szczytno 2011.

Radziejewski R., Siudalski S., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2013.

Wybrane periodyki:

Bezpieczeństwo - Ochrona - Systemy.

Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia (1998-)

Ochrona Mienia i Informacji

Przegląd Policyjny

Safety and Security (wydawnictwo internetowe)

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność w czasie zajęć

2. Prezentacja na wybrany temat lub opracowanie opisowego planu ochrony obiektu (zaproponowane rozwiązania, ich uzasadnienia m.in. względami sprawnościowymi i ekonomicznymi).

3. Zaliczenie testu z ustawy o ochronie osób i mienia

Tematy prezentacji:

1. Ochrona VIP-ów w Europie od starożytności do współczesności.

2. Secret Service i zamachu na amerykańskich prezydentów.

3. Ochrona osób w Polsce do 1990 r. i zamachy na VIP-ów.

4. Biuro Ochrony Rządu jako służba ochrony osób.

5. Ochrona osób przez Policję, w tym świadków koronnych.

6. Ochrona osób przez Żandarmerię Wojskową.

7. Agencja detektywistyczna Alana Pinkertona i zagraniczne firmy ochrony osób.

8. Podmioty prowadzące w Polsce działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób.

9. Planowanie i taktyka ochrony.

10. Rozwój ochrony mienia na świecie.

11. Ochrona mienia w Polsce do 1939 roku.

12. Ochrona mienia w Polsce w latach 1944-1989.

13. Fizyczna ochrona mienia.

14. Elektroniczna ochrona mienia.

15. Mechaniczna ochrona mienia.

16. Kontrola dostępu.

17. Systemy alarmowe.

18. Łączność w ochronie mienia i konwojach.

19. Dokumentowanie czynności ochronnych.

20. Ochrona mienia, obiektów i obszarów przez BOR.

21. Ochrona mienia, obiektów i obszarów przez wojskowe służby porządkowe.

22. Ochrona mienia i konwoje Żandarmerii Wojskowej.

23. Ochrona mienia, obiektów i obszarów przez Policję.

24. Służba ochronna i konwojowa Służby Więziennej.

25. Służba ochronna i konwojowa Straży Ochrony Kolei.

26. Służba ochronna i konwojowa Straży Marszałkowskiej.

27. Podstawy prawne prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia.

28. Obszary, obiekty i urządzenia wymagające obowiązkowej ochrony.

29. Wewnętrzne służby ochrony.

30. Taktyka działań ochronnych.

31. Wykorzystanie psów do celów ochronnych.

32. Organizacja konwoju. Taktyka konwojowania.

33. Nadzór nad działaniami ochronnymi.

34. Współpraca służb publicznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ochronie osób i mienia.

35.Wymogi formalne od kandydatów do służby i pracy w ochronie osób i mienia/

36. Standardy etyczne pracowników ochrony osób i mienia.

37. Predyspozycje psychiczne i fizyczne funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się ochroną osób i mienia.

38. Medialny wizerunek firm i pracowników ochrony osób i mienia.

39.Filmowy obraz funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się ochroną osób i mienia. Wybrane przykłady.

40. Literacki wizerunek obraz funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się ochroną osób i mienia. Wybrane przykłady.

41. Ochrona osób mienia na świecie na przykładzie wybranych rozwiązań.

42. Rodzaje zagrożeń i ich ewolucja w ochronie osób.

43. Rodzaje zagrożeń i ich ewolucja w ochronie mienia.

44. Silne strony i skuteczność ochrony osób i mienia na konkretnych przykładach.

45. Słabe strony i patologie występujące w ochronie osób i mienia.

46. Prognozy zagrożeń i rozwoju ochrony osób i mienia.

47. Ochrona lotnictwa cywilnego w Polsce.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są ochronie osób, mienia i obszarów, zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w ujęciu organizacyjnym, formalnoprawnym, taktycznym i w zakresie elementarnym także technicznym.

Literatura:

Obowiązkowe źródła prawa:

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Wybrane dodatkowe źródła prawa:

Ustawa z 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody

Ustawa z 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości.

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach

Ustawa z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Ustaw z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej

Ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wybrane opracowania:

Aleksandrowicz T., Ustawa o ochronie osób i mienia, Warszawa 2001.

Bejger W., Stanejko B., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2010.

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. wybrane obszary, red. M. Leszczyński, A. Gumieniak, L. Owczarek, R. Mochocki, Warszawa 2013 (rozdział 3).

Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1998.

Grzeszczyk C., Vademecum agenta ochrony i detektywa, Warszawa 1996.

Kaczyński J., Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób, Gdańsk 2009.

Korzeniowski E., Podstawy prawne fizycznej ochrony osób i mienia. zbiór obowiązujących aktów prawnych, Kraków 2010.

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz, Warszawa 2012.

Kryłowicz M., Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP, Toruń 2011.

Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych, red. J. Wojtal, M. Milewicz, Toruń 2013.

Radziejewski R., Ochrona obiektów szczególnych (...) czy infrastruktury krytycznej? [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. studia i materiały, t. I, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, Szczytno 2011.

Radziejewski R., Siudalski S., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2013.

Wybrane periodyki:

Bezpieczeństwo - Ochrona - Systemy.

Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia (1998-)

Ochrona Mienia i Informacji

Przegląd Policyjny

Safety and Security (wydawnictwo internetowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są ochronie osób, mienia i obszarów, zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w ujęciu organizacyjnym, formalnoprawnym, taktycznym i w zakresie elementarnym także technicznym.

Literatura:

Obowiązkowe źródła prawa:

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Wybrane dodatkowe źródła prawa:

Ustawa z 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody

Ustawa z 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości.

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach

Ustawa z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Ustaw z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej

Ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wybrane opracowania:

Aleksandrowicz T., Ustawa o ochronie osób i mienia, Warszawa 2001.

Bejger W., Stanejko B., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2010.

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. wybrane obszary, red. M. Leszczyński, A. Gumieniak, L. Owczarek, R. Mochocki, Warszawa 2013 (rozdział 3).

Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1998.

Grzeszczyk C., Vademecum agenta ochrony i detektywa, Warszawa 1996.

Kaczyński J., Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób, Gdańsk 2009.

Korzeniowski E., Podstawy prawne fizycznej ochrony osób i mienia. zbiór obowiązujących aktów prawnych, Kraków 2010.

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz, Warszawa 2012.

Kryłowicz M., Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP, Toruń 2011.

Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych, red. J. Wojtal, M. Milewicz, Toruń 2013.

Radziejewski R., Ochrona obiektów szczególnych (...) czy infrastruktury krytycznej? [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. studia i materiały, t. I, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, Szczytno 2011.

Radziejewski R., Siudalski S., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2013.

Wybrane periodyki:

Bezpieczeństwo - Ochrona - Systemy.

Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia (1998-)

Ochrona Mienia i Informacji

Przegląd Policyjny

Safety and Security (wydawnictwo internetowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są ochronie osób, mienia i obszarów, zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w ujęciu organizacyjnym, formalnoprawnym, taktycznym i w zakresie elementarnym także technicznym.

Literatura:

Obowiązkowe źródła prawa:

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Wybrane dodatkowe źródła prawa:

Ustawa z 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody

Ustawa z 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości.

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach

Ustawa z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Ustaw z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej

Ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wybrane opracowania:

Aleksandrowicz T., Ustawa o ochronie osób i mienia, Warszawa 2001.

Bejger W., Stanejko B., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2010.

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. wybrane obszary, red. M. Leszczyński, A. Gumieniak, L. Owczarek, R. Mochocki, Warszawa 2013 (rozdział 3).

Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1998.

Grzeszczyk C., Vademecum agenta ochrony i detektywa, Warszawa 1996.

Kaczyński J., Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób, Gdańsk 2009.

Korzeniowski E., Podstawy prawne fizycznej ochrony osób i mienia. zbiór obowiązujących aktów prawnych, Kraków 2010.

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz, Warszawa 2012.

Kryłowicz M., Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP, Toruń 2011.

Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych, red. J. Wojtal, M. Milewicz, Toruń 2013.

Radziejewski R., Ochrona obiektów szczególnych (...) czy infrastruktury krytycznej? [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. studia i materiały, t. I, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, Szczytno 2011.

Radziejewski R., Siudalski S., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2013.

Wybrane periodyki:

Bezpieczeństwo - Ochrona - Systemy.

Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia (1998-)

Ochrona Mienia i Informacji

Przegląd Policyjny

Safety and Security (wydawnictwo internetowe)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.