Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Otwarte źródła informacji bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-OZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Otwarte źródła informacji bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz interpretowania przekazu pisemnego, ustnego i wizualnego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Znajomość form przekazu społecznego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność interpretowania i wyciągania wniosków z wszelkich form wypowiedzi społecznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumienie złożoności form życia społecznego.

Metody dydaktyczne:

zajęcia praktyczne

Skrócony opis:

Poszukiwanie, interpretowanie i wyciąganie wniosków z informacji umieszczonych w róznorodnych formach przekazu społecznego.

Pełny opis:

Zajęcia organizacyjne

Zbieranie danych, analiza wiarygodności, interpretacja, wnioski

Murale, freski, napisy uliczne.

Ulotki, reklamy uliczne

Twórczość uliczna

Gazety i czasopisma

Radio i telewizja

Oficjalne strony internetowe

Facebook

Inne sieci społecznościowe

Posty, komentarze itp.

Blogi

Mapy

Geoportale

Ustalanie mienia: księgi hipoteczne, licytacje komornicze, oświadczenia majątkowe itd.

Zajęcia podsumowujące

Literatura:

Błażej Stromczyński, Paweł Waszkiewicz, Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych Prokuratura i Prawo 5 2014, s. 146-170; Biały wywiad. Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki,

red.: Wojciech Filipkowski, Wiesław Mądrzejowski, Warszawa 2012; T. R. A l e k s a n d r o w i c z, Biały wywiad w walce z terro

ryzmem (w:) K. L i e d e l, P. P i a s e c k a (red. naukowa), Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi, Warszawa 2009; G.

Do b r o w o l s k i, W. F i l i p k o w s k i, M. K i s i e l - D o r o h n i c

k i, W. R a k o c z y, Wsparcie informatyczne dla analizy otwartych źródeł informacji w Internecie w walce z terroryzmem. Zarys problemu, (w:) L. K. P a p r z y c k i, Z. R a u (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009, Wojciech Martynowicz, Dyskretny urok analizy wywiadowczej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - max. 2 nieobecności, pozytywna ocena z wykonania zadań praktycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)