Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-PAZT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1028) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z usługami w zakresie bezpieczeństwa Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe)

- 15 godzin zajeć praktycznych (1 pkt.)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu

– 15 godzin (1 pkt.)


Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin zajęć i 15 godzin pracy własnej.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna interpretację podstawowych aktów prawnych dotyczących użycia broni i środków przymusu bezpośredniego oraz zwalczania terroryzmu, w aspekcie obrony życia i zdrowia w sytuacjach zagrożenia - K_W01

W2: wie jak posługiwać się bezpiecznie bronią krótką i długą oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia i ataku terrorystycznego. -

W3: zna zasady przetrwania w grupie zakłądniczej i elementy psychologii agresji niezbędne do kształtowania sytuacji -

W4: zna zasady opracowywania planów ochrony i ewakuacji w budynkach oraz najczęstsze błędy podczas ewakuacji personelu


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: prawidłowo analizuje i rozwiązuje sytuacje wzięcia zakładniczego którego jest uczestnikiem -

U2: wykonuje plan ochrony zadanego obiektu wielokondygnacyjnego i koncepcję działań ewakuacyjnych -

U3: praktycznie realizuje procedury ewakuacji osób ze strefy porażonej atakiem terrorystycznym -

U4: wykorzystuje środki podręczne i broń napastnika w obronie własnego życia i osób zagrożonych w sytuacjach krytycznych -

U5: umie określić i przeanalizować potencjalne kierunki zagrożeń na obiektach użyteczności publicznej i niezbędne kroki do ich ograniczenia

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy praktycznej -

K2: myśli i działa w sposób innowacyjny, jest przygotowany do elastycznego podejmowania działań prewencyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscu swojej pracy.

K3:W sytuacjach kryzysowych zagrożenia życia podejmuje działania kontr terrorystyczne zgodnie ze standardami i procedurami zwalczania terroryzmu i organizuje akcje ratunkowe -

Metody dydaktyczne:

Pogadanka,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- projektu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

– zapoznanie od strony praktycznej z właściwymi procedurami działań

w sytuacjach kryzysowych związanych z atakiem bombowym,

wzięciem zakładniczym, atakiem chemicznym i biologicznym;

– kształtowanie praktycznych umiejętności obronnych w sytuacji

bezpośredniej konfrontacji wraz z umiejętnością posługiwania

się bronią napastników ;

– przedstawienie wzorców realizacji planów ochrony obiektów

wg.opracowań i wymogów Komendy Głównej Policji;

– kształtowanie i rozwijanie umiejętności analitycznych studentów,

w zakresie prewencji kontr terrorystycznej.

Pełny opis:

Taktyka przetrwania zagrożenia w warunkach bezpośredniej konfrontacji:

Elementy psychologii agresji

Strategie przetrwania w sytuacji zakładniczej

Typy broni, typy zamachów. Użycie broni napastników do obrony życia.

Taktyka działań kontr terrorystycznych

Elementy obrony przed wzięciem zakładniczym i wymuszeniem

Plany ewakuacji, a praktyczna realizacja przed i po zamachu.

Trening działań ewakuacyjnych wg. zadanych scenariuszy

Elementy taktyki kontr terrorystycznej w terenie zabudowanym / policja ,wojsko /

Literatura:

Sienkiewicz P. (red.), Metody badań nad bezpieczeństwem

i obronnością, AON, warszawa 2010.

- Wiśniewski B. (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach

naukowych, WSO Pol, Szczytno 2011.

- Zimny M.,” Terroryzm samobójczy”, Bellona, Warszawa 2006

- Pierwszy Z-ca Komendanta Głównego nadinsp. K. Gajewski

KG Policji Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego :”Metodyka

uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń

podlegających obowiązkowej ochronie” Warszawa 2014r.

- Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.10. 2011 r.

w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania

kryzysowego - http://rcb.gov.pl/?page_id=74.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia praktyczne”

Egzamin pisemny (test) – 20 pytań, ocena pozytywna 14 pkt.

(14 prawidłowych odpowiedzi) - W1, W2, W3, W4, U1, U2, U5

Egzamin praktyczny (losowane 3 pytania ) do realizacji samodzielnie, jedno do realizacji zespołem.

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Król
Prowadzący grup: Ryszard Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)