Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy kryminalistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-PK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy kryminalistyki
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 LUB 3.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 h):

- obecność na wykładzie (15)

- udział w zajęciach laboratoryjnych (15)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30):

- przygotowanie do zaliczenia - (20)

- przygotowanie do kolokwiów (zajęcia laboratoryjne) – (10)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 student zna podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego

W2 Student stosuje w praktyce przepisy prawne dotyczące postępowania dowodowego

W3 student zna i rozróżnia czynności procesowo-kryminalistyczne - oględziny, przesłuchanie, przeszukanie

W4 student zna zasady przygotowywania ekspertyzy sądowej i jej ocenę

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 student zna zasady przeprowadzania postępowania dowodowego

U2 student stosuje w praktyce przepisy prawne dotyczące postępowania dowodowego

U3 student rozróżnia poszczególne czynności procesowe

U4 student potrafi ocenić prawidłowość realizacji poszczególnych czynności procesowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego

K2 student potrafi przewidywać konsekwencje swoich działań

K3 student potrafi pracować zespołowo

Metody dydaktyczne:

Wykład ustny i prezentacja multimedialna (Power Point).

Zajęcia laboratoryjne - pokazy wraz realizacją zadań, polegających na ujawnianiu i utrwalaniu śladów.

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie prawa dowodowego, identyfikacji osób i rzeczy, wybranych ekspertyz sądowych oraz oceny dowodów naukowych. Zapoznanie się z czynnościami procesowymi - oględzinami miejsca, osoby i rzeczy, eksperymentem procesowym i rzeczoznawczym, przesłuchaniem przeszukaniem, wizją lokalną.

Pełny opis:

Wykład z kryminalistyki: (15)

1. Historia, przedmiot i zadania kryminalistyki (2)

2. Osobowe i rzeczowe źródła dowodowe, czynności dowodowe, dowodzenie (2)

3. Wykrywcze znaczenie modus operandi i wersji kryminalistycznych (1)

4. Oględziny miejsca, osoby i rzeczy (3)

5. Eksperyment (procesowy, naukowy, rzeczoznawczy) (1)

6. Przeszukanie i wizja lokalna (1)

7. Przesłuchanie (2)

8. Biegli i opiniowanie (2)

9. Pomyłki sądowe (1)

Laboratorium kryminalistyczne: (15)

1. Ślady kryminalistyczne - wprowadzenie (1)

2. Ślady daktyloskopijne, metody ujawniania i utrwalania śladów (4)

3. Pismo i fonoskopia (2)

4. Ślady biologiczne i osmologiczne (2)

5. Ślady mechanoskopijne i traseologiczne (2)

5. Broń palna i ślady przez nią powodowane (2)

6. Wariografia kryminalistyczna (2)

Literatura:

M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009;

J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993-2008, Toruń 2009.

J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2007;

V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Kryminalistyka dla prawa – prawo dla kryminalistyki, Toruń 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin i zaliczenie laboratorium na ocenę.

Zaliczenie na ocenę:

Wykład:

wykład na ocenę w formie pytań otwartych: na ocenę dostateczną student musi odpowiedzieć na 60-70 , na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 95%.

Zajęcia laboratoryjne - ocena za udział i aktywność w zajęciach laboratoryjnych i ocena końcowego kolokwium (na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-95%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 95%.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
Prowadzący grup: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
Prowadzący grup: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
Prowadzący grup: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
Prowadzący grup: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
Prowadzący grup: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.