Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i postępowanie w sprawie wykroczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-PiPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo i postępowanie w sprawie wykroczeń
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestniczenie w zajęciach, przygotowanie referatu oraz do zaliczenia pisemnego przedmiotu. Sugerowana liczba godzin

pracy własnej studenta/całkowita liczba godzin przeznaczona

na studiowanie przedmiotu - 150h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zdobywa usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych instytucji prawa wykroczeń oraz umiejętność wykładni przepisów prawa. Ponadto student zdobywa umiejętność adekwatnego stosowania przepisów prawa wykroczeń.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Poznanie w zarysie prawa wykroczeń: zasad egzekwowania

odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia. Kształtowanie

umiejętności posługiwania się Kodeksem karnym i Kodeksem wykroczeń oraz innymi przepisami prawa karnego i prawa wykroczeń.

Metody dydaktyczne:

Gównie forma wykładowa, polegająca na omówieniu podstawowych

instytucji prawa wykroczeń w Polsce,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- panelowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Podstawy prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia - szczegóły zawarte w informacji dla poszczególnych zajęć dydaktycznych ( wykład i warsztaty ).

Pełny opis:

Wykład rozpoczynają rozważania dotyczące charakterystyki prawa wykroczeń jako odrębnej gałęzi prawa, rodzajów i ewolucji systemów orzekania w sprawach o wykroczenia, charakterystyki odpowiedzialności za wykroczenia jako opartej na tych samych zasada co odpowiedzialność karna za przestępstwa, rozważanie te uzupełni problematyka coraz większego znaczenia tzw. deliktów administracyjnych, czyli sankcji administracyjno-karnych.

Następnie przejdziemy do części ogólnej kodeksu wykroczeń. W tej sferze w szczególności zajęcia dotyczyć będą przesłanek odpowiedzialności karnej ( ustawa jako źródło normy karnoprawnej, wina ), problematyki znamion czynu zabronionego, typów wykroczeń, zmian przepisów, czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego, problematykę odpowiedzialności za czyny popełnione za granicą, kwestie przedawnienia karalności, wykonania kar i środków karnych. Omawia się także formy stadialne i zjawiskowe wykroczeń, okoliczności uchylające bezprawność oraz winę oraz zbieg wykroczeń i zbieg przepisów. Dalsze rozważania dotyczą kar i środków karnych, dyrektyw wymiaru i wyboru kar i środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie ( zawieszenie kary aresztu ). Akcentuje się przy tym odmienność pewnych rozwiązań przyjętych w prawie wykroczeń, w stosunku do kodeksu karnego, związanych z mniejszą szkodliwością czynów, kwalifikowanych jako wykroczenia. Dalsza część wykładu poświęcona będzie omówieniu wybranych zagadnień z części szczególnej kodeksu wykroczeń: ważniejsze wykroczenia ( np. przeciwko porządkowi publicznemu, mieniu, bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji ). Następnie wykład zostanie poświęcony problematyce postępowania w sprawach o wykroczenia: ogólne zasady tego postępowania ( charakterystyczne zasadniczo także dla postępowania karnego ), strony postępowania, ich prawa i obowiązki, problematyka tzw. czynności wyjaśniających, rodzaje postępowania w sprawach o wykroczenia, ze szczególnym akcentem na postępowanie nakazowe, przyśpieszone oraz mandatowe.

Literatura:

A. Marek, Prawo wykroczeń ( materialne i procesowe ) Warszawa 2012, T. Bojarski, Prawo wykroczeń. Zarys wykładu, wyd. 4

Bojarski, Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011

Marek: Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2006

Enerlich i in., Prawo wykroczeń. Tabele, schematy, orzecznictwo., Warszawa 2005

M.Mozgawa (red.), Kodeks wykroczeń, Warszawa 2011

R.A.Stefański, Wykroczenia drogowe, Warszawa 2011

Baza aktów prawnych - LEX

Metody i kryteria oceniania:

wykład: egzamin pisemny – odpowiedzi na trzy zagadnienia – dwa związane z prawem materialnym wykroczeń ( zagadnienia części ogólnej k.w. - przesłanki odpwiedzialności karnej za wykroczenia, formy stadialne i zjawiskowe w prawie wykroczeń, kary i środki karne w prawie wykroczeń ), jedno zaś z postępowaniem w sprawach o wykroczenia ( zasady postępowania, czynności wyjaśniajace, tryby szczególne ).

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.