Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-SDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe III r.
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczony drugi rok studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Udział w moim seminarium w semestrze czwartym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Aktywny udział w seminarium. zgromadzenie materiału i napisanie jednej trzeciej pracy, a nie mniej niż jednego rozdziału, czyli rozwiązanie przynajmniej jednego z założonych problemów badawczych. Doskonalenie warsztatu, kontynuowanie kwerendy badawczej. Systematyczne czytanie praz z zakresu seminarium.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W17 Ma podstawową wiedzę o metodach i technikach badania bezpieczeństwa wewnętrznego stosowanych także przez inne dyscypliny wiedzy zaliczane do nauk społecznych. wie, gdzie i jak pozyskiwać dane urzędowe, głownie o charakterze aktów normatywnych, sprawozdawcze i planistyczne. Ma wiedzę o podstawowych publicznych zbiorach danych. Wie skąd pozyskiwać dane statystyczne i ma podstawową wiedzę o rodzajach statystyk, ich przydatności do badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym. Posiada podstawową wiedzę o badaniach sondażowych i ich znaczeniu dla badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym. Zna znaczenie podstawowych pojęć używanych w badaniach nad bezpieczeństwem wewnętrznym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U17 Umie analizować konkretne stany faktyczne i zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu innych nauk społecznych oraz proponować odpowiednie ich rozwiązanie przy pomocy instrumentów prawnych, politycznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy. Wie, że prawo jest zmienne, plany mają ograniczoną czasowo ważność, wiedza się rozwija.

Metody dydaktyczne:

dyskusja panelowa, burza mózgów

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- panelowa
- punktowana
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Praca nad warsztatem i metodologią badań. Uczenie się prowadzenia kwerend, monitorowania badanych zjawisk. Formułowanie problemów badawczych, formułowanie hipotez i poszukiwanie metod badawczych.

Pełny opis:

Kontynuowanie prac nad rozprawami licencjackimi. Referowanie i omawianie przygotowanych partii rozpraw. Analiza trafności wybranych hipotez, zastosowanych metod i wybranych materiałów źródłowych. Analiza lektur. Rozważanie możliwości pogłębionej analizy źródeł. Poszukiwanie metod weryfikacji dokonanych ustaleń. Kontynuowanie studiów nad metodologią. Dyskusje nad nowymi wydawnictwami źródłowymi i opracowaniami.

Literatura:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach U i II stopnia z nauk spolecznych, Kraków 2010.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. B. Wiśniewski, Szczytno 2011.

Johnsson J. B., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, Szczytno 2008.

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. III, Warszawa 2012.

Piwowarski J., Zachuta A., Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych, Kraków 2013.

Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość - kierowanie - zarządzanie, Warszawa 2010.

Sielezin J. R., Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010.

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie postępu w pracy nad rozprawą licencjacką i twórczej aktywności w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane do zaliczenia przedmiotu. Natomiast doświadczenie wyniesione z praktyk może być cennym kapitałem w pracy na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Michał Białkowski, Michał Klimecki, Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Wojciech Polak, Zdzisław Polcikiewicz, Radosław Potorski, Bolesław Sprengel, Beata Stachowiak-Panske, Agnieszka Szpak, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca nad warsztatem i metodologią badań. Uczenie się prowadzenia kwerend, monitorowania badanych zjawisk. Formułowanie problemów badawczych, formułowanie hipotez i poszukiwanie metod badawczych.

Pełny opis:

Kontynuowanie prac nad rozprawami licencjackimi. Referowanie i omawianie przygotowanych partii rozpraw. Analiza trafności wybranych hipotez, zastosowanych metod i wybranych materiałów źródłowych. Analiza lektur. Rozważanie możliwości pogłębionej analizy źródeł. Poszukiwanie metod weryfikacji dokonanych ustaleń. Kontynuowanie studiów nad metodologią. Dyskusje nad nowymi wydawnictwami źródłowymi i opracowaniami.

Literatura:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach U i II stopnia z nauk spolecznych, Kraków 2010.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. B. Wiśniewski, Szczytno 2011.

Johnsson J. B., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, Szczytno 2008.

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. III, Warszawa 2012.

Piwowarski J., Zachuta A., Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych, Kraków 2013.

Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość - kierowanie - zarządzanie, Warszawa 2010.

Sielezin J. R., Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010.

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

Uwagi:

Każdy w prowadzących przedstawi na początku semestru szóstego Radzie Wydziału propozycje tematów prac do zatwierdzenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Michał Białkowski, Sylwia Galij-Skarbińska, Paweł Hanczewski, Zbigniew Karpus, Wojciech Polak, Radosław Potorski, Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca nad warsztatem i metodologią badań. Uczenie się prowadzenia kwerend, monitorowania badanych zjawisk. Formułowanie problemów badawczych, formułowanie hipotez i poszukiwanie metod badawczych.

Pełny opis:

Kontynuowanie prac nad rozprawami licencjackimi. Referowanie i omawianie przygotowanych partii rozpraw. Analiza trafności wybranych hipotez, zastosowanych metod i wybranych materiałów źródłowych. Analiza lektur. Rozważanie możliwości pogłębionej analizy źródeł. Poszukiwanie metod weryfikacji dokonanych ustaleń. Kontynuowanie studiów nad metodologią. Dyskusje nad nowymi wydawnictwami źródłowymi i opracowaniami.

Literatura:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach U i II stopnia z nauk spolecznych, Kraków 2010.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. B. Wiśniewski, Szczytno 2011.

Johnsson J. B., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, Szczytno 2008.

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. III, Warszawa 2012.

Piwowarski J., Zachuta A., Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych, Kraków 2013.

Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość - kierowanie - zarządzanie, Warszawa 2010.

Sielezin J. R., Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010.

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

Uwagi:

Każdy w prowadzących przedstawi na początku semestru szóstego Radzie Wydziału propozycje tematów prac do zatwierdzenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Sylwia Galij-Skarbińska, Joanna Marszałek-Kawa, Wojciech Polak, Radosław Potorski, Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca nad warsztatem i metodologią badań. Uczenie się prowadzenia kwerend, monitorowania badanych zjawisk. Formułowanie problemów badawczych, formułowanie hipotez i poszukiwanie metod badawczych.

Pełny opis:

Kontynuowanie prac nad rozprawami licencjackimi. Referowanie i omawianie przygotowanych partii rozpraw. Analiza trafności wybranych hipotez, zastosowanych metod i wybranych materiałów źródłowych. Analiza lektur. Rozważanie możliwości pogłębionej analizy źródeł. Poszukiwanie metod weryfikacji dokonanych ustaleń. Kontynuowanie studiów nad metodologią. Dyskusje nad nowymi wydawnictwami źródłowymi i opracowaniami.

Literatura:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach U i II stopnia z nauk spolecznych, Kraków 2010.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. B. Wiśniewski, Szczytno 2011.

Johnsson J. B., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, Szczytno 2008.

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. III, Warszawa 2012.

Piwowarski J., Zachuta A., Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych, Kraków 2013.

Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość - kierowanie - zarządzanie, Warszawa 2010.

Sielezin J. R., Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010.

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

Uwagi:

Każdy w prowadzących przedstawi na początku semestru szóstego Radzie Wydziału propozycje tematów prac do zatwierdzenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Michał Białkowski, Sylwia Galij-Skarbińska, Natalia Olszanecka, Piotr Siemiątkowski, Maciej Siwicki, Beata Stachowiak-Panske, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca nad warsztatem i metodologią badań. Uczenie się prowadzenia kwerend, monitorowania badanych zjawisk. Formułowanie problemów badawczych, formułowanie hipotez i poszukiwanie metod badawczych.

Pełny opis:

Kontynuowanie prac nad rozprawami licencjackimi. Referowanie i omawianie przygotowanych partii rozpraw. Analiza trafności wybranych hipotez, zastosowanych metod i wybranych materiałów źródłowych. Analiza lektur. Rozważanie możliwości pogłębionej analizy źródeł. Poszukiwanie metod weryfikacji dokonanych ustaleń. Kontynuowanie studiów nad metodologią. Dyskusje nad nowymi wydawnictwami źródłowymi i opracowaniami.

Literatura:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach U i II stopnia z nauk spolecznych, Kraków 2010.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. B. Wiśniewski, Szczytno 2011.

Johnsson J. B., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, Szczytno 2008.

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. III, Warszawa 2012.

Piwowarski J., Zachuta A., Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych, Kraków 2013.

Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość - kierowanie - zarządzanie, Warszawa 2010.

Sielezin J. R., Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010.

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

Uwagi:

Każdy w prowadzących przedstawi na początku semestru szóstego Radzie Wydziału propozycje tematów prac do zatwierdzenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)