Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-ZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie przestępczości
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość prawa, kryminologii i kryminalistyki na poziomie przewidzianym programem studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 30h (1 ECTS)

- godziny, które student musi poświęcić na projekt: 30h (1 ECTS)

- godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 60h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 posiada wiedzę na temat instytucji oraz organów działających w zakresie bezpieczeństwa państwa

K_W04 posiada wiedzę na temat podstaw prawnych i organizacyjnych z zakresu bezpieczeństwa państwa.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 potrafi analizować oraz prognozować podstawowe zjawiska z zakresu bezpieczeństwa, w tym zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa społecznego oraz funkcjonowania instytucji

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania problemów w pracy zawodowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

W czasie zajęć analizowane i omawiane jest zwalczanie wybranych form przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

Pełny opis:

Wykłady

W1 Przestępczość jako zjawisko społeczne

W2 Przestępczość w Polsce i na świecie

W3 Metody i techniki zwalczania przestępczości

W4 Przestępczość gospodarcza

W5 - W6 Zwalczanie przestępczości: obszar problematyki czynności operacyjno-rozpoznawczych

W7 - Polski system penitencjarny

Konwersatoria

Przygotowanie projektu dotyczącego kampanii społecznej na rzecz zapobiegania wybranym patologiom społecznym

Literatura:

Borzoł T., Efektywność działania grup operacyjno-procesowych, Szczytno 2008.

Centralne Biuro Śledcze. Dziesięć lat doświadczeń (2000-2010). Szczytno 2009.

Czyżowicz Witold, Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, alkoholem i piwem w Polsce, skala, konsekwencje i rozwiązania zwiększające efektywność walki z nielegalnym handlem, Szczecin 2012.

Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Warszawa 2013.

Dworzecki Jacek, Kochańczyk Rafał, Współczesne Zagrożenia, Gliwice 2010.

Hołyst Brunon, Zagrożenia ładu społecznego, Warszawa 2013.

Kaucz A., Kiedrowicz M., Skinder-Pik M., Gromadzenie i przetwarzanie danych mających związek ze zwalczaniem przestępczości finansowej. Zasady dostępu, ograniczenia prawne, Warszawa 2016.

Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, red. Marian Filoar, Jarosław Utrat-Milecki, Warszawa 2014.

Jałoszyński K., Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji 1976-2014, Szczytno 2014.

Mądrzejowski Wiesław, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

Mądrzejowski W., Śnieżko S., Majewski P., Zwalczanie przestępczosci. Wybrane metody i narzędzia, Warszawa 2017.

Przestępczość zorganizowana, red. Emil W. Pływaczewski, Warszawa 2011.

Przestępczość zorganizowana: fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne, red. Wiesław Jasiński, Wiesław Mądrzejowski, Krzysztof Wiciak, Szczytno 2013.

Sprengel B., Praca operacyjna Policji, Toruń 2018.

Szumski A., Wykorzystanie taktyki i techniki kryminalistycznej w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, Wrocław 2010.

Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006.

Walka z handel ludźmi w aspekcie współpracy międzynarodowej. Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń i umiejętności praktycznych, red. J. Bryk, I. Malinowska, Szczytno 2007.

Wójcik Jerzy Wojciech, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne, Warszawa 2011.

Wybrane problemy przeciwdziałania bezpieczeństwa publicznego, red. Izabela Oleksińska, Małgorzata Policnceusz, Rzeszów 2012.

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy - wspólny cel, red. Emil W. Pływaczewski, Ewa Kowalewska-Borys, Warszawa 2013.

Zubrzycki Waldemar, Oddziały antyterrorystyczne Policji w zwalczaniu terroryzmu, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska, Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie zajęć analizowane i omawiane jest zwalczanie wybranych form przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

Pełny opis:

Na początku każdy ze studentów wybiera jedną z zaproponowanych przez prowadzącego formę przestępstwa kryminalnego lub gospodarczego następnie bada ją podejmujące następujące działania:

1.Sporządza kwerendę bibliograficzną, ustalając stan badań i zapoznając się z najważniejszymi opracowaniami

2.Kontynuuje kwerendę badawczą, koncentrując się na źródła oficjalnych (policyjnych, prokuratorskich, sądowych i innych) oraz nieoficjalnych.

3.Ustala skalę, dynamikę i strukturę zagrożenia wybranym zagrożeniem.

4.Ocenia poczucie zagrożenia danym zagrożeniem, w tym m.in. rolę mediów, interwencje poselskie

5.Poprzez analizę wybranych dokumentów urzędowych bada polityka kryminalną władz.

6.Ustala służby właściwe do ścigania danego zagrożenia i ustala zakres ich działania.

7.Analizuje wybrane metody i techniki ścigania danego zagrożenia

8.Bada skuteczność ścigania zagrożenia za pomocą analizy wykrywalności i metody. Zalety i wady na przykładach. Zakres wykorzystania. Prognozy.

9.Ocenia ekonomiczne skutki przestępczości, pozbawienia owoców przestępstwa.

10.Opracowuje na podstawie wybranego przykładu case study.

11.Analizuje prowadzone w związku z tym zagrożeniem działania prewencyjne i profilaktyczne

12. Prognoza zagrożenia.

Uwzględniane w czasie zajęć najważniejsze metody i środki zwalczania przestępczości:

1. Przesłuchanie podejrzanego, świadka

2. Świadek anonimowy

3. Świadek koronny

4. Przeszukanie osoby i pomieszczeń

5. Modus operandi

6. Pościg

7. Rozpoznanie terenowe, osobowe, środowiskowe

8. Inwigilacja

9. Infiltracja środowiska

10. Wywiad

11. Obserwacja

12. Działania pod przykryciem

13. Kontrola operacyjna (podsłuch, perlustracja korespondencji, przesyłka niejawnie nadzorowana, kontrolowane przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej.

14. Wykorzystanie bilingu

15. Osobowe źródła informacji

16. Wykorzystanie środków masowego przekazu, dziennikarstwo śledcze

17. Wykorzystanie mediów społecznościowych

18. Monitoring

19. Alarmy i pułapki kryminalistyczne

20. Badania kryminalistyczne

21. Analiza kryminalna

22. Policyjne zbiory danych

23. Zasadzka

24. Dotarcie przez pasera

25. Rola usług detektywistycznych

26. Rola pracowników ochrony

27. Poszukiwania celowe

28. Współpraca międzynarodowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie zajęć analizowane i omawiane jest zwalczanie wybranych form przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

Pełny opis:

Na początku każdy ze studentów wybiera jedną z zaproponowanych przez prowadzącego formę przestępstwa kryminalnego lub gospodarczego następnie bada ją podejmujące następujące działania:

1.Sporządza kwerendę bibliograficzną, ustalając stan badań i zapoznając się z najważniejszymi opracowaniami

2.Kontynuuje kwerendę badawczą, koncentrując się na źródła oficjalnych (policyjnych, prokuratorskich, sądowych i innych) oraz nieoficjalnych.

3.Ustala skalę, dynamikę i strukturę zagrożenia wybranym zagrożeniem.

4.Ocenia poczucie zagrożenia danym zagrożeniem, w tym m.in. rolę mediów, interwencje poselskie

5.Poprzez analizę wybranych dokumentów urzędowych bada polityka kryminalną władz.

6.Ustala służby właściwe do ścigania danego zagrożenia i ustala zakres ich działania.

7.Analizuje wybrane metody i techniki ścigania danego zagrożenia

8.Bada skuteczność ścigania zagrożenia za pomocą analizy wykrywalności i metody. Zalety i wady na przykładach. Zakres wykorzystania. Prognozy.

9.Ocenia ekonomiczne skutki przestępczości, pozbawienia owoców przestępstwa.

10.Opracowuje na podstawie wybranego przykładu case study.

11.Analizuje prowadzone w związku z tym zagrożeniem działania prewencyjne i profilaktyczne

12. Prognoza zagrożenia.

Uwzględniane w czasie zajęć najważniejsze metody i środki zwalczania przestępczości:

1. Przesłuchanie podejrzanego, świadka

2. Świadek anonimowy

3. Świadek koronny

4. Przeszukanie osoby i pomieszczeń

5. Modus operandi

6. Pościg

7. Rozpoznanie terenowe, osobowe, środowiskowe

8. Inwigilacja

9. Infiltracja środowiska

10. Wywiad

11. Obserwacja

12. Działania pod przykryciem

13. Kontrola operacyjna (podsłuch, perlustracja korespondencji, przesyłka niejawnie nadzorowana, kontrolowane przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej.

14. Wykorzystanie bilingu

15. Osobowe źródła informacji

16. Wykorzystanie środków masowego przekazu, dziennikarstwo śledcze

17. Wykorzystanie mediów społecznościowych

18. Monitoring

19. Alarmy i pułapki kryminalistyczne

20. Badania kryminalistyczne

21. Analiza kryminalna

22. Policyjne zbiory danych

23. Zasadzka

24. Dotarcie przez pasera

25. Rola usług detektywistycznych

26. Rola pracowników ochrony

27. Poszukiwania celowe

28. Współpraca międzynarodowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie zajęć analizowane i omawiane jest zwalczanie wybranych form przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

Pełny opis:

Na początku każdy ze studentów wybiera jedną z zaproponowanych przez prowadzącego formę przestępstwa kryminalnego lub gospodarczego następnie bada ją podejmujące następujące działania:

1.Sporządza kwerendę bibliograficzną, ustalając stan badań i zapoznając się z najważniejszymi opracowaniami

2.Kontynuuje kwerendę badawczą, koncentrując się na źródła oficjalnych (policyjnych, prokuratorskich, sądowych i innych) oraz nieoficjalnych.

3.Ustala skalę, dynamikę i strukturę zagrożenia wybranym zagrożeniem.

4.Ocenia poczucie zagrożenia danym zagrożeniem, w tym m.in. rolę mediów, interwencje poselskie

5.Poprzez analizę wybranych dokumentów urzędowych bada polityka kryminalną władz.

6.Ustala służby właściwe do ścigania danego zagrożenia i ustala zakres ich działania.

7.Analizuje wybrane metody i techniki ścigania danego zagrożenia

8.Bada skuteczność ścigania zagrożenia za pomocą analizy wykrywalności i metody. Zalety i wady na przykładach. Zakres wykorzystania. Prognozy.

9.Ocenia ekonomiczne skutki przestępczości, pozbawienia owoców przestępstwa.

10.Opracowuje na podstawie wybranego przykładu case study.

11.Analizuje prowadzone w związku z tym zagrożeniem działania prewencyjne i profilaktyczne

12. Prognoza zagrożenia.

Uwzględniane w czasie zajęć najważniejsze metody i środki zwalczania przestępczości:

1. Przesłuchanie podejrzanego, świadka

2. Świadek anonimowy

3. Świadek koronny

4. Przeszukanie osoby i pomieszczeń

5. Modus operandi

6. Pościg

7. Rozpoznanie terenowe, osobowe, środowiskowe

8. Inwigilacja

9. Infiltracja środowiska

10. Wywiad

11. Obserwacja

12. Działania pod przykryciem

13. Kontrola operacyjna (podsłuch, perlustracja korespondencji, przesyłka niejawnie nadzorowana, kontrolowane przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej.

14. Wykorzystanie bilingu

15. Osobowe źródła informacji

16. Wykorzystanie środków masowego przekazu, dziennikarstwo śledcze

17. Wykorzystanie mediów społecznościowych

18. Monitoring

19. Alarmy i pułapki kryminalistyczne

20. Badania kryminalistyczne

21. Analiza kryminalna

22. Policyjne zbiory danych

23. Zasadzka

24. Dotarcie przez pasera

25. Rola usług detektywistycznych

26. Rola pracowników ochrony

27. Poszukiwania celowe

28. Współpraca międzynarodowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie zajęć analizowane i omawiane jest zwalczanie wybranych form przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

Pełny opis:

Wykłady

W1 Przestępczość jako zjawisko społeczne

W2 Przestępczość w Polsce i na świecie

W3 Metody i techniki zwalczania przestępczości

W4 Przestępczość gospodarcza

W5 - W6 Zwalczanie przestępczości: obszar problematyki czynności operacyjno-rozpoznawczych

W7 - Polski system penitencjarny

Konwersatoria

Przygotowanie projektu dotyczącego kampanii społecznej na rzecz zapobiegania wybranym patologiom społecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hołub, Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Adam Hołub, Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie zajęć analizowane i omawiane jest zwalczanie wybranych form przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.