Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-ZSK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi 65 godzin, w tym:


Uczestnictwo w zajęciach i kolokwiach - 30 godzin;

Praca własna studenta, przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury i aktów prawnych) - 25 godzin.


Przygotowanie do kolokwium - 10 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student rozumie istotę i cel zarządzania kryzysowego. (K_W07)


Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego. (K_W02)


Student zna strukturę zarządzania kryzysowego w Polsce.(K_W05)


Student zna podstawowe regulacje prawne z zakresu zarządzania kryzysowego obowiązujące w Polsce. (K_W04)


Student zna prawidłowe zasady komunikacji w zarządzaniu kryzysowym. (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi zastosować podstawowe metody identyfikacji zagrożeń. (K_U05, K_U02 )


Student posiada umiejętność czytania map topograficznych na poziomie podstawowym. (K_U03)


Student posiada umiejętność analizowania ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego JST, w tym szacowania ryzyka metodą (PHA) oraz tworzenia matryc ryzyka oraz wykresów ryzyka. (K_U06, K_U02)


Student potrafi korzystać z planów zarządzania kryzysowego. (K_U04)


Student potrafi samodzielnie poszrzać swoją wiedzę o zarządzaniu kryzysowym przez studiowanie aktów prawnych (K_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozumie rolę menadżera systemu zarządzania kryzysowego. (K_K04).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie cywilnego zarządzania kryzysowego w Polsce.

Pełny opis:

Planowana tematyka zajęć:

Wprowadzenie do "Zarządzania w sytuacjach kryzysowych".

Podstawowe pojęcia oraz definicje z zakresu zarządzania kryzysowego.

Podstawy topografii.

Charakterystyka podstawowych zagrożeń.

Identyfikacja zagrożeń.

Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym.

Podstawy prawne zarządzania kryzysowego w Polsce.

Struktury i planowanie zarządzania kryzysowego.

Zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz kryzysowe public relations.

Logistyka w zarządzaniu kryzysowy.

Ewakuacja ludności i mienia.

Literatura:

Podstawowa:

R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe. dobre praktyki. Warszawa 2012.

W. Więcek, J. Bieniek , Podstawy zarządzania kryzysowego i scenariusze ćwiczeń, Warszawa 2014.

E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, Warszawa 2008 r.

Uzupełniająca:

Zarządzanie kryzysowe, red. W. Lidwa, Warszawa 2015.

K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.

K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego, Warszawa 2007.

T. Aven, Risk Analysis: Assessing Uncertainties beyond Expected Values and Probabilities, Padstow 2008.

B. Kosowski, Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. Poradnik Praktyczny, Kraków 2006

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia z których łącznie będzie można uzyskać 200 punktów. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie co najmniej 110 punktów.

Skala ocen:

<110 punktów - niedostateczny

110-130 - dostateczny

131-139 dostateczny plus

140-160 dobry

161-170 dobry plus

>171 - bardzo dobry

Aktywność na zajęciach (odznaczenie co najmniej pięciu aktywności w toku zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.