Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne w doktrynach i programach politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-BWD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo wewnętrzne w doktrynach i programach politycznych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych informacji z zakresu doktryn politycznych.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

-koncepcje dotyczące jednostki, państwa i gospodarki wybranych doktryn politycznych

- proponowane środki realizacji założeń ideowych

- koncepcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego partii politycznych odwołujących się do poszczególnych doktryn

-

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

- wskazać różnice pomiędzy doktrynami dotyczące wizji państwa i jednostki

-ocenić sposoby wdrażania w życie poszczególnych założeń

- dokonać interpretacji programu partii politycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i związku z określoną doktryną

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi

- współpracować w grupie

- dostrzega zwiazek między bezpieczeństwem państwa a możliwościami rozwoju indywidualnego jednostki

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, analiza SWOT.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie głównych założeń wybranych doktryn politycznych- konserwatyzm, liberalizm, socjaldemokracja, chadecja. Zaprezentowane zostaną tez poglądy wybranych przedstawicieli doktryn oraz partii politycznych odwołujących się do danej doktryny w zakresie bezpieczeństwa militarnego, publicznego, konstytucyjnego oraz energetycznego. Omówione zostaną przykłady implementacji założeń ideowych.

Pełny opis:

1. Doktryny polityczne i ich klasyfikacja.

2. Doktryna konserwatywna- istota i charakter. Koncepcje bezpieczeństwa polskich konserwatystów.

3. Koncepcja militaryzacji narodu. Idee polityczne nacjonalistów

4. Liberalizm europejski. Przedstawiciele, idee, koncepcje bezpieczeństwa.

5. Koncepcje bezpieczeństwa w myśli politycznej środowisk chadeckich.

6. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w myśli współczesnej socjaldemokracji

7. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w koncepcjach pozostałych wybranych doktryn politycznych(komunitaryzm, neoagraryzm, komunizm, nowa lewica)

Literatura:

P.Tomaszewski, Siły zbrojne w polskiej myśli politycznej od roku 1989 do wyborów parlamentarnych w 2011, "Historia i Polityka" 2013, nr 9

Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, red. A. Wójcik, E.Maj, Lublin 2008

Wybrane współczesne nurty myśli polityczne, red. J.Kornaś, R. Lisiakiewicz, Toruń 2016

R Tokarczyk Współłczesne doktryny polityczne, Zakamyczy 1999

M. Leszczyński, A. Gumieniak, Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary . Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2013

Bezpieczeństwo Europy> Bezpieczeństwo Polski, t.2, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed- Walczak, Lublin 2016

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)