Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona infrastruktury krytycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-OI-OIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona infrastruktury krytycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - II st. - 1 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 60h (2 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na projekt: 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce i na świecie

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu rozwiązywania złożonych problemów dotyczących konstrukcji i budowy wieloczynnikowych systemów bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe podejście do infrastruktury krytycznej i jej ochrony.

Pełny opis:

W1. Infrastruktura krytyczne a bezpieczeństwo

W2. Podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej

W3. Założenia ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce. Identyfikacja zagrożeń i budowa scenariusza ich wystąpień na określonym terytorium

W4. Reagowanie na zamachy w OIK

W5. Europejska infrastruktura krytyczna

W6. Organy i pomioty uczestniczce w realizacji Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej

W7. Klęski żywiołowe i katastrofy oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska

W8. Problem ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami cyberterrorystycznymi

K1. Wprowadzenie

K2. System zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa

K3. Systemy łączności

K4. System finansowy

K5. System zaopatrzenia w żywność

K6. System zaopatrzenia w wodę

K7. System ochrony zdrowia i ratowniczy

K8. System transportu

Literatura:

Lidwa W. Krzeszowski W., Więcek W., Kamiński P., Ochrona infrastruktury krytycznej, Warszawa 2012.

Maciejewski R. Problem ochrony infrastruktury krytycznej, Poznań 2019.

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Warszawa 2023 r.

Pyznar M., Abgarowicz G., Rola infrastruktury krytycznej w funkcjonowaniu państwa, Kraków,2014.

Radziejewski R., Ochrona infrastruktury krytycznej, Teoria a praktyka, Warszawa 2016, PWN.

Tyburska A., Ochrona infrastruktury krytycznej, Szczytno, 2010.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym , Dz. U. , 89/2007

Wiśniewska-Paź B., Stelamch J., Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja antyterrorystyczna, Difin.

Żuber M., Smolarek M., Ochrona infrastruktury krytycznej. Dobre praktyki, Wrocław 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z egzaminu i ćwiczeń 51-60% - dostateczny 61-70% - dostateczny plus 71-80% - dobry 81-90% - dobry plus 91-100% - bardzo dobry

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie prezentacji (60p) i zadań wykonywanych na zajęciach (40p).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)