Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka kryminalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-PK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka kryminalna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw prawa i prawa karnego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 15h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, czytanie literatury - 30 h; przygotowanie się do egzaminu - 45 h. Razem: 90 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa w sferze bezpieczeństwa, w tym określonej przez państwo polityki kryminalnej w poszczególnych aspektach (zwalczania przestępczości, orzecznictwa i metod wykonywania kar i środków karnych).

K_W04 Student posiada wiedzę z zakresu typów przestępczości oraz działań profilaktycznych i prewencyjnych, w tym profilaktyki kryminalistycznej i kryminologicznej, jak również polityki karnej i profilaktyki penitencjarnej, które stanowią elementy składowe polityki kryminalnej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student potrafi interpretować i analizować politykę kryminalną i jej poszczególne elementy, wskazywać czynniki i wyzwania, które ją determinują, w tym zjawisko penalnego populizmu

K_U04 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu rozwiązywania złożonych problemów dotyczących polityki kryminalnej, w tym określania jej wyzwań i ograniczeń.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny oraz udział studentów w formie dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z definicją polityki kryminalnej oraz jej zakresem, w tym aspektami profilaktyki kryminalnej i kryminologicznej, polityki karnej i profilaktyki penitencjarnej. Podczas zajęć przedstawiona zostanie różnica między liberalną a punitywną polityką kryminalną, jak również omówiona kwestia stosowania kary pozbawienia wolności i jej alternatywnych form w polityce kryminalnej. Po ukończeniu wykładów student zyska umiejętność interpretacji i analizy polityki kryminalnej i jej poszczególnych elementów, wskazywania wyzwań dla polityki, w tym płynącego ze zjawiska penalnego populizmu. Będzie ponadto umiał określić słabości i ograniczenia polskiej polityki kryminalnej, wykorzystać. posiadaną wiedzę w celu rozwiązywania problemów polityki kryminalnej.

Pełny opis:

1-2. Definicja i zakres polityki kryminalnej.

3. Zwalczanie przestępczości cz.1. Resocjalizacyjna vs. Punitywna polityka kryminalna. Dekryminalizacja depenalizacja przestępstw..

4. Zwalczanie przestępczości cz. 2. Strategie walki z przestępczością. Metody zapobiegania przestępczości: profilaktyka kryminalistyczna i kryminologiczna

5. Polityka karna cz.1. Czym jest kara? Jakie kary powinny być orzekane? Kary izolacyjne.

6. Polityka karna cz. 2. Alternatywne kary pozbawienia wolności. Realizacja kar w warunkach wolnościowych. System probacyjny

7. Polityka penitencjarna

8. Podsumowanie. Penalny populizm. W którą stronę zmierza polska polityka kryminalna?

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2017.

Melezini M., Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013.

Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007.

Prawo karne jutra: między pragmatyzmem a dogmatyzmem, red. W. Zalewski, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

Bałandynowicz A., Reformowanie sprawiedliwości karnej – od modelu izolacyjnego i segregacyjnego do probacji (część II ),”Probacja” 2014, nr II, s. 109-132.

Bałandynowicz A., Reformowanie sprawiedliwości karnej – od modelu izolacyjnego i segregacyjnego do probacji (część I), „Probacja 2014”, nr I, s. 5-20.

Burdziej S., Wykorzystanie kary ograniczenia wolności w modelu problem-solving justice, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności, red. A. Kwieciński, Wrocław 2016, s. 11-24. https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/80489.

Chlebowicz P., Przejawy populizmu penalnego w polskiej polityce kryminalnej, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9, 497-505.

Gruszczyńska B., Heiskanen M., Trends in Police-recorded Offences, “European Journal on Criminal Policy and Research” 2012, nr 18, s. 83-100.

Gucwa-Porębska K., Ewolucja systemów oddziaływań resocjalizacyjnych. Od instytucjonalnej izolacji w kierunku oddziaływań wolnościowych, ”Probacja” 2015, nr 3, s. 65-80.

Janus-Dębska A., Uwarunkowania efektywnego wykonania kary ograniczenia wolności, „Probacja” 2014, nr III, s. 115-134.

Jaroch W., Polityka karna – strategia punitywna czy liberalna, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 15, s. 49-61.

Musioł S., Negatywne aspekty kary pozbawienia wolności, „Probacja” 2013, nr 4, s. 155-169.

Mycka K., Kozłowski T., Zarys aktualnych tendencji w polskiej polityce karnej w oparciu o dane statystyczne, „Probacja” 2017, nr 1, s. 5-32.

Penalny populizm: perspektywa polityczna i społeczna, red. J. Czapska, M. Szafrańska, D. Wójcik, Kraków 2016.

Płatek M., Granice racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej, „Państwo i Prawo” 2006, nr 9, s. 28-44.

Szymanowski T., Zadania polityki kryminalnej na tle występujących trudności, „Państwo i Prawo” 2007, nr 7, s. 16-31.

Utrat-Milecki J., Doktrynalne i normatywne źródła kryzysu więziennictwa, [w:] Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, red. nauk. Marian Filar, Jarosław Utrat-Milecki, Warszawa 2014, s. 37-103.

Waszkiewicz P., Traktat o dobrej prewencji kryminalnej, Warszawa–Newark, NJ 2015.

Welsh B.C., Farrington D.P., Crime Prevention and Public Policy, [w:] The Oxford Handbook of Crime Prevention, ed. D.P. Farrington, B.C. Welsh, Oxford 2018. Dostępne: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195398823.001.0001/oxfordhb-9780195398823-e-1?print=pdf/

Wiktorska P., Polityka kryminalna i polityka karna we współczesnej polskiej rzeczywistości, „Archiwum Kryminologii” 2012, nr 34, s. 401-426.

Zagrodnik J., Zasadnicze tendencje we współczesnej polityce kryminalnej w zakresie zwalczania drobnej przestępczości, „Państwo i Prawo” 2016, nr 6, s. 60-78.

Institute for Criminal Policy Research (ICPR) - https://www.icpr.org.uk/.

Council of Europe Annual Penal Statistics (SPACE) - https://www.coe.int/en/web/prison/space.

the European Sourcebook of Crime and criminal justice statistic - https://wp.unil.ch/europeansourcebook/.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składający się z 20 pytań, w tym 17-18 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 2-3 pytań do dopisania.

51-61% - 11pkt - 3

62-71% - 12-14 pkt - 3+

72-81% - 15-16 pkt - 4

82-91% - 17-18 pkt - 4+

92-100% - 19-20 pkt - 5.

W przypadku egzaminu online na moodlu - 30 pytań jednokrotnej i wielokrotnej odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Możliwość wpisania oceny 5 za aktywność na KAŻDYM wykładzie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Możliwość wpisania oceny 5 za aktywność na KAŻDYM wykładzie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.