Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość zorganizowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-PZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Przestępczość zorganizowana
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na poziomie szkoły średniej. Wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie pierwszego stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego.,

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach - 15 godz.. Przygotowanie się do egzaminu. Zapoznanie się z literaturą obowiązkową - 15 godz..

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego ze strony przestępczości zorganizowanej. i sposobach przeciw2działania jej

Ma podstawową wiedzę na temat przepisów dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Ma podstawową wiedze na temat metod badania przestępczości zorganizowanej.

Ma podstawową wiedzę na historii oraz współczesnych organów i instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi poprawie analizować i wyjaśniać zagrożenia wynikające z przestępczości zorganizowanej.

Potrafi wskazać organy zajmujące się zwalczanie przestępczości zorganizowanej i ich kompetencje.

Potrafi wskazać podstawy prawne zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

rozumie znaczenie systemowego działania w związku z zagrożeniem przestępczością zorganizowaną.

Rozumie konieczność stałego monitorowania zagrożeń

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia. Przestępczość zorganizowana na świecie i w Polsce. Organy odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości zorganizowanej. metody zwalczania przestępczości zorganizowanej

Pełny opis:

Stan Badań nad przestępczością zorganizowaną.

Przestępczość zorganizowana w koncepcjach socjokryminologicznych: teoria obcego spisku, etnicznej sukcesji, anomii, podkultur przestępczych, zróżnicowanych powiązań, nowych teorii kryminologicznych. prohibicji, pola bezpiecznego Józefa Żółtaszka, moralności krańcowej, Incardiego.

Cele i sfery działania przestępczości zorganizowanej.

Stopnie organizacji przestępczej.

Cechy przestępczości zorganizowanej.

Aspekty ekonomiczne przestępczości zorganizowanej.

Rodzaje definicji przestępczości zorganizowanej.

Przestępczość w dokumentach międzynarodowych.

Geneza przestępczości zorganizowanej. Koncepcje antropologiczne i historyczno-socjologiczno-polityczne

Rozwój przestępczości zorganizowanej we Włoszech: mafia (geneza, rozwój, cechy, współpraca międzynarodowa, sfery działania), ndranghetta, camorra, santa corona unita.

Przestępczość zorganizowana we Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Czechach, Rosji, Ukrainie, na Półwyspie Bałkańskim.

Przestępczość zorganizowana na kontynencie azjatyckim: Japonia, Chiny, Indie.

Przestępczość zorganizowana na kontynencie amerykańskim: Stany Zjednoczone (początki, rozwój, specyfika, zwalczanie), Meksyk, Kolumbia, Brazylia.

Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce. Piractwo, rozbójnictwo. Przestępczość zorganizowana w Drugiej Rzeczypospolitej. Przestępczość zorganizowana w okresie PRL i współcześnie. Obszary działalności: rozboje, napady na drogach, przestępczość samochodowa, przestępczość narkotykowa, handel bronią, przestępczość gospodarcza (wyłudzanie kredytów i podatków, przestępczość w sporcie, hazard, pranie brudnych pieniędzy, podrabianie i przemyt wyrobów akcyzowych (alkohol, tytoń), prostytucja i handel ludźmi. Charakterystyka grup przestępczych: liczebność, stryktura, zasięg działania, trwałość, skład narodowościowy, przestępczość transgraniczna i kontakty z przestępczością zorganizowaną z innych państw. Korupcja, w tym policjantów

system zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce. Rola władzy ustawodawczej. Aktywność prezydenta państwa, rady ministrów (programy rządowe), prezesa rady ministrów, ministrów właściwego ds. wewnętrznych i sprawiedliwości, w tym prokuratury, Międzyresortowe Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu, Policji (w tym CBŚ i jednostek terenowych), ABW, CBA, Straż Graniczna, generalny inspektor informacji finasonwej, wywiad skarbowy. Polityka penitencjarna.

Instytucje służące do walki z przestępczością zorganizowaną: świadek koronny, świadek incognito, kontrola operacyjna, Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej, inne zbiory policyjne (daktyloskopijne - CDR, fotografii sygnalitycznej, broni, anonimów, zapachów, "dotarć", System Informacji Operacyjnej, system AFIS, analiza kryminalna,

Kryteria oceny skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej: prawnokarne, ekonomiczne.

międzynarodowa współpraca w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Prognozowanie zagrożenia przestępczością zorganizowaną

Literatura:

PODSTAWOWA:

1. Mądrzejowski Wiesław, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008, (i kolejne wydania)

2. Przestępczość zorganizowana, pod. red. Emila W. Pływaczewskiego, Warszawa 2011.

3. Wójcik Jerzy Wojciech, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Adelstein Jake, Zemsta yakuzy. Mroczne kulisy japońskiego półświatka, Warszawa 2014.

2. Błachut Janina, Gaberle Andrzej, Krajewski Krzysztof, Kryminologia, Gdańsk 1999

3. Buszko Andrzej, Finanse przestępczości zorganizowanej, Toruń 2014.

4. Centralne Biuro Śledcze. dziesięć lat doświadczeń (2000-2010), Szczytno 2010.

5. Cichomski M., Fraj-Milczarska Struktura zorganizowanych grup przestępczych, Warszawa 2009.

6. Cieślarczyk Marian, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2011.

7. Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Warszawa 2013.

8. Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Kraków 2004.

9. Hołyst B., Japonia. Przestępczość na marginesie cywilizacji, Warszawa 1994.

10. Huba Wacław, Nowe zjawiska przestępczości zorganizowanej, [w:] Przestępczość w Polsce we latach 90., red. Feliks Prusak, Warszawa 2002.

11. Jałoszyński K., Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji 1976-2014, Szczytno 2014.

12. Kołecki Hubert, Podstawowe zagadnienia badawcze z zakresu kryminalistycznej problematyki współczesnej zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-finansowej, [w:] Problemy współczesnej kryminalistyki, red. Ewa Gruza, Tadeusz Tomaszewski, Warszawa 2004.

13. Krajnik Olga, Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne, Warszawa 2011.

14. Kupka P., Przestępczość zorganizowana i służby wywiadowcze: trendy w metodach prognozowania, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa państwa, t. 1, red. M. Ilnicki, A. Piotrowski, Poznań 2012.

15. Laskowska K., Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne, Białystok 2006.

16. Liszewski K., Najmoła D., Wiciak K., Śledztwo finansowe, Szczytno.

17. Machowski Jacek, Piractwo w świetle historii i prawa, Warszawa 2000.

Mądrzejowski W., Śnieżko S., Majewski P., Zwalczanie przestępczosci. Wybrane metody i narzędzia, Warszawa 2017.

18. Michalska -Warias A., Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązujących na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Lublin 2008.

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, red. W. Pływaczewski, M. Duda, Szczytno 2014

19. Pawlaczyk P., Prawne i praktyczne aspekty współpracy policji i służb specjalnych w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, t. 1, red. M. Ilnicki, A. Piotrowski, Poznań 2012.

20. Pływaczewski Emil, Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej, Warszawa 1992.

21. Potakiewicz Dariusz, Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie, Warszawa 2014.

22. Pozbawianie sprawców korzyści uzyskanych w wyniku przestępstwa, red. Stefan Lelental, Dariusz Potakowski, Szczytno 2004.

23. Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau, Warszawa 2009.

24. Przestępczość zorganizowana: fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne, red. Wiesław Mądrzejowski, Wiesław Jasiński, Krzysztof Wiciak, Szczytno 2013.

25. Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm, red. E. Pływaczewski, Kraków 2005.

26. Szumiło-Kulczycka Dobrosława, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012.

27.Wojewoda E., Tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia zorganizowaną przestępczością kryminalną w Polsce, "Przegląd Policyjny", 2015, nr 1.

28. Walka z handel ludźmi w aspekcie współpracy międzynarodowej. Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń i umiejętności praktycznych, red. J. Bryk, I. Malinowska, Szczytno 2007.

29. Zagrożenie przestępczością zorganizowaną i narkotykową w Polsce, Departament Porządku Publicznego MSWiA, Warszawa 202.

30. Zubrzycki Waldemar, Oddział antyterrorystyczny Policji w zwalczaniu terroryzmu, Warszawa 2011.

31. Żebrowski Andrzej, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej. Zagadnienia politologiczno-prawne, Lublin 2011.

32. Żółtaszek Józef, Rozważania wstępne do taktyki policyjnej, "Przegląd Policyjny", 1936, nr 1.

ŹRÓDŁA:

Ciszewski M., Liedel K., Gliniarz, Kraków 2013.

Koziołek K., Instrukcja 0066. Historia oparta na faktach, Nowa Sól 2012.

Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji. Centralne Biuro Śledcze Policji (2000-2015), we wspomnieniach twórców i pracowników, red. W. Mądrzejowski, K. Wiciak, Szczytno 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z pytań testowych z jedną poprawną odpowiedzią, pytań otwartych i półotwartych.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hołub
Prowadzący grup: Adam Hołub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.