Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-SML Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I r.
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone studia pierwszego stopnia. Zainteresowania badawcze problematyką z zakresu specjalizacji promotora i dorobku naukowego.

Wiedza z zakresu metodologii w naukach społecznych oraz komunikowania. Umiejętność wypowiadania się w dłuższych formach pisemnych. Kompetencje językowe na poziomie B2.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi około 420-450 godzin (18 ects)


Semestr I: 15 godzin zajęć obowiązkowych, 15 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 45 godzin pracy własnej (czytanie literatury polecanej na zajęciach, kwerenda bibliograficzna, sformułowanie konspektu pracy magisterskiej wraz z wstępną wersją bibliografii, zarys badań własnych itp.), 5 godzin przygotowanie do prezentacji koncepcji swojej pracy na seminarium.


Semestr II: 15 godzin zajęć obowiązkowych, 20 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 45 godzin pracy własnej (czytanie literatury polecanej na zajęciach, kwerenda bibliograficzna, wybór i opracowanie narzędzi i technik badawczych).


Semestr III: 30 godzin zajęć obowiązkowych, 15 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 50 godzin pracy własnej (czytanie literatury, uzupełniająca kwerenda bibliograficzna, przeprowadzenie badań, pisanie kolejnych rozdziałów itp.).


Semestr IV: 30 godzin zajęć obowiązkowych, 15 godzin konsultacji z promotorem, 100 godzin pracy własnej (opis wyników badań własnych, korekta pracy itp.), 50 godzin przygotowanie do obrony pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończenie seminarium student:

- pogłębioną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku;

- posiada wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych w wymiarze teoretycznym i empirycznym w obszarze studiów kierunkowych;

- posiada wiedzę w zakresie samodzielnej pracy naukowej ukierunkowanej na odkrywanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie studiów kierunkowych;

- zna pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu seminarium magisterskiego student:

- potrafi świadomie i krytycznie odczytać tekst naukowy, w tym także obcojęzyczny;

- potrafi określić jego główne tezy;

- potrafi dokonać wyboru odpowiednich technik i narzędzi badawczych jakie będą zastosowane w pracy magisterskiej studenta;

- potrafi dokonać wyboru tematu pracy magisterskiej oraz uzasadnić swój wybór;

- potrafi dokonać wyboru stosownych źródeł, w tych obcojęzycznych i w wersji elektronicznej;

- potrafi posługiwać się odpowiednimi metodami teoretycznymi i empirycznymi w procesie pisania pracy magisterskiej;

- potrafi korzystać z zaawansowanych sposobów wyszukiwania informacji.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu seminarium student:

- pracuje samodzielnie przy rozwiązywaniu własnego problemu badawczego;

- potrafi myśleć i rozwiązuje problemy praktyczne;

- przestrzega norm etycznych i prawnych przy pisaniu pracy dyplomowej;

- dba o samodzielne i systematyczne poszerzanie wiedzy oraz umiejętności.

Metody dydaktyczne:

biograficzna, obserwacji, seminaryjna, studium przypadku referatu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie jest wprowadzeniem do samodzielnej pracy naukowej przez studenta (przy nieznacznej pomocy i nadzorem promotora). Na zajęciach seminaryjnych student pogłębia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące konstrukcji pracy oraz metod badawczych związanych z tworzeniem pracy magisterskiej. Prowadzący seminarium będą koncentrować się także na utrwaleniu i poszerzeniu wśród uczestników z seminarium magisterskiego zasad pracy naukowej oraz redagowania tekstów o charakterze naukowym.

Końcowym, finalnym efektem jest przygotowanie przez dyplomanta poprawnie zredagowanego tekstu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Przedmiot seminarium magisterskie odbywa się przez cztery semestry (I, II, III oraz IV).

Ramowy plan pracy studenta podczas seminarium przedstawia się następująco:

Semestr I:

– ustalenie tematu pracy i jej zakresu;

– sporządzenie konspektu całej pracy (szczegółowa tematyka rozdziałów), zebranie bibliografii i materiałów źródłowych;

– sporządzenie szczegółowego konspektu rozdziału

– przygotowanie się do prezentacji koncepcji pracy magisterskiej na zajęciach;

Semestr II:

- napisanie i zaakceptowanie przez promotora rozdziału metodologicznego i zaakceptowanie go przez promotora;

- napisanie jednego rozdziału;

Semestr III

- napisanie kolejnych rozdziałów pracy - akceptacja przez promotora;

- przeprowadzenie badań;

Semestr IV:

- opis i analiza wyników badań własnych;

- zakończenie pracy magisterskiej;

- przygotowanie do obrony pracy.

Literatura:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach U i II stopnia z nauk spolecznych, Kraków 2010.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. B. Wiśniewski, Szczytno 2011.

Johnsson J. B., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, Szczytno 2008.

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. III, Warszawa 2012.

Piwowarski J., Zachuta A., Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych, Kraków 2013.

Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość - kierowanie - zarządzanie, Warszawa 2010.

Sielezin J. R., Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010.

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta jest uzależniona od postępów prac według przyjętego harmonogramu pracy.

Podstawą zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach;

- przygotowanie do zajęć;

- aktywność.

Ocenie podlega ponadto:

– stopień wypełnienia wymogów,

– samodzielność i konsekwencja w przygotowaniu, redagowaniu i realizowaniu poszczególnych elementów pracy,

– argumentacja,

– wybór technik i narzędzi badawczych,

– opis wyników badań własnych,

– kwerenda bibliograficzna, w tym także źródeł obcojęzycznych,

– poprawność językowa i styl.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziana programem studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski, Zbigniew Karpus, Michał Klimecki, Antonina Kozyrska, Joanna Marszałek-Kawa, Wojciech Polak, Zdzisław Polcikiewicz, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Zbigniew Karpus, Michał Klimecki, Joanna Marszałek-Kawa, Bolesław Sprengel, Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski, Wojciech Polak, Radosław Potorski, Maciej Siwicki, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.