Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo sieci energetycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-OI-BSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo sieci energetycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności wyniesione z przedmiotu Bezpieczeństwo Energetyczne

Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium 15h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. 1) opracowania prezentacji - 45 h; przygotowanie się do kolokwium - 20 h. Razem: 80 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_WO3 - Student posiada zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania instytucji działających w zakresie energetycznego.

K_WO7 - Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów sieci energetycznej, w tym z elementów wpływających na jej bezpieczeństwo.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 - Student potrafi interpretować dane z zakresu bezpieczeństwa sieci energetycznych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego.

K_U04 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu rozwiązywania złożonych problemów dotyczących konstrukcji i budowy sieci energetycznych w Polsce.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, którego wprowadzeniem jest wykład problemowy, następnie przedstawienie referatów.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z aspektami prawnymi i infrastrukturalnymi sieci energetycznej w Polsce. Dokonanie diagnozy stanu bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej, jak również określenie istotnych zagrożeń i wyzwań dotyczących funkcjonowania tej sieci. Podczas zajęć studenci będą dyskutować o najważniejszych wyzwaniach i zagrożeniach, jak również najnowszych legislacyjnych zmianach.

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Bezpieczeństwo sieci przesyłowych energii elektrycznej – zadania administracji państwowej. Informacje o rynku energii elektrycznej w Polsce

• Infrastruktura sieci przesyłowych energii elektrycznej. Bezpieczeństwo i stan techniczny systemu elektroenergetycznego

• Strategia i priorytety państwa w zakresie energetyki. Bariery prawne w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Problem kolizji inwestycji infrastrukturalnych z obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

• Połączenia transgraniczne energii elektrycznej

• Awarie sieci elektrycznych. Przykłady blackout, rolling blackout, brownout.

Literatura:

Dołęga W., Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego, „Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki. Monografie” 2013, Vol. 101, nr 34.

Dołęga W., Zagrożenia i wyzwania dla krajowej sieci przesyłowej, „Rynek Energii” 2018, nr 5, s. 48-54.

Dołęga W.: Wybrane aspekty rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” 2017, nr 1, s. 1201-1213.

Golarz M., Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny, ropę naftową i energię elektryczną, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2016, nr 1, s. 161-179.

Maciejewski Z., Sieci przesyłowe jako element bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski, „Polityka Energetyczna” 2008, T. 11, z. 1, s. 285-298.

Ruszel M. , Bezpieczeństwo sieci przesyłowych energii elektrycznej Polski, [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, red. M. Kopczewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Walachowska, Poznań 2013, s. 561-570.

Ruszel M., Infrastruktura energetyczna Polski filarem bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki, [w:] Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, red. S. Domaradzki, M. Haczkowska, Warszawa 2015, s. 91-114.

Sroka K., Złotecka D., The risk of large blackout failures in power systems, “Archives of Electrical Engineering” 2019, Vol. 68 Issue 2, p411-426.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

„Polityka energetycznej Polski do roku 2030”.

Urząd Regulacji Energetyki https://www.ure.gov.pl/

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. https://www.pse.pl/home

Najwyższa Izba Kontroli, Raport. funkcjonowanie i bezpieczeństwo elektroenergetycznych sieci przesyłowych https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kgp~p_13_055_201306271454471372337687~01,typ,kk.pdf

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Raport dotyczący bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej w Polsce https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fraport_bspe.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe – test 20 punktów + prezentacja 10 pkt Łącznie 30.

Test - 20 pytań jednokrotnego wybory na platformie moodle.

Ocena prezentacji: struktura prezentacji (0-2pkt), czytelność i estetyka plansz (0-1pkt), sposób wypowiedzi (0-1pkt), wartość merytoryczna (0-6pkt) - łącznie 10 pkt.

Łączna punktacja

51-61% - 16-18 - 3

62-71% - 19-21 pkt - 3+

72-81% - 22-24 pkt - 4

82-91% - 25-27 pkt - 4+

Proszę sprawdzić warunki zaliczenia w danym roku akademickim

92-100% - 28-30 pkt - 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z aspektami prawnymi i infrastrukturalnymi sieci energetycznej w Polsce. Dokonanie diagnozy stanu bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej, jak również określenie istotnych zagrożeń i wyzwań dotyczących funkcjonowania tej sieci. Podczas zajęć studenci będą dyskutować o najważniejszych wyzwaniach i zagrożeniach, jak również najnowszych legislacyjnych zmianach.

Pełny opis:

1. Bezpieczeństwo energetyczne. Strategia i priorytety państwa w zakresie energetyki.

2. Infrastruktura elektroenergetyczna – Jakie są rodzaje sieci, jak kształtują się połączenia transgraniczne energii elektrycznej, plan istniejącej sieci przesyłowej, planowane inwestycje?

3. Krajowy System Elektroeneregtczyny – Czym jest, jak funkcjonuje Krajowy, jakie są ograniczenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego?

4. Rynek energii elektrycznej w Polsce. Jak kształtuje się rynek energii elektrycznej w Polsce, ograniczenia systemu, od czego zależy cena energii, konstrukcja jednolitego rynku energii elektrycznej w UE?

5. Awarie sieci elektrycznych. Przykłady blackout, rolling blackout, brownout.

Literatura:

Baryłka Adam, Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, Warszawa 2015.

Czebiełko Daniel, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne infrastruktury sieci przesyłowej na poziomie lokalnym, „Wiedza obronna” 2021, Vol.275 (2),

Kamrat Waldemar, et al., Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń, „Przegląd Elektrotechniczny” 2016, ss. 268-282.

Motowidlak Tomasz, Istota ciągłości dostaw energii elektrycznej w Unii Europejskiej, „Polityka energetyczna” 2007, nr 10.1, s. 5-39.

Paska Józef, Marchel Piotr, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną, Warszawa 2021.

Strojny Jan, Strzałka Jan, Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Kraków 2013.

Uwagi:

Można nie być na jednych zajęciach. Pozostałe nieobecności do odrobienia na dyżurze.

Warunki zaliczenia

• Test 26 punktów

• Aktywność na zajęciach 24 pkt (4 pkt x 6)

• Prezentacja do przedstawienia na zajęciach: 30 pkt

Łącznie 80.

41-49 pkt - 3

50-57 pkt - 3+

58-65 pkt - 4

66-73 pkt - 4+

74-80 pkt 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z aspektami prawnymi i infrastrukturalnymi sieci energetycznej w Polsce. Dokonanie diagnozy stanu bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej, jak również określenie istotnych zagrożeń i wyzwań dotyczących funkcjonowania tej sieci. Podczas zajęć studenci będą dyskutować o najważniejszych wyzwaniach i zagrożeniach, jak również najnowszych legislacyjnych zmianach.

Pełny opis:

1. Bezpieczeństwo energetyczne. Strategia i priorytety państwa w zakresie energetyki.

2. Infrastruktura elektroenergetyczna – Jakie są rodzaje sieci, jak kształtują się połączenia transgraniczne energii elektrycznej, plan istniejącej sieci przesyłowej, planowane inwestycje?

3. Krajowy System Elektroeneregtczyny – Czym jest, jak funkcjonuje Krajowy, jakie są ograniczenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego?

4. Rynek energii elektrycznej w Polsce. Jak kształtuje się rynek energii elektrycznej w Polsce, ograniczenia systemu, od czego zależy cena energii, konstrukcja jednolitego rynku energii elektrycznej w UE?

5. Awarie sieci elektrycznych. Przykłady blackout, rolling blackout, brownout.

Literatura:

Baryłka Adam, Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, Warszawa 2015.

Czebiełko Daniel, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne infrastruktury sieci przesyłowej na poziomie lokalnym, „Wiedza obronna” 2021, Vol.275 (2),

Kamrat Waldemar, et al., Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń, „Przegląd Elektrotechniczny” 2016, ss. 268-282.

Motowidlak Tomasz, Istota ciągłości dostaw energii elektrycznej w Unii Europejskiej, „Polityka energetyczna” 2007, nr 10.1, s. 5-39.

Paska Józef, Marchel Piotr, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną, Warszawa 2021.

Strojny Jan, Strzałka Jan, Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Kraków 2013.

Uwagi:

Prezentacja do przedstawienia na zajęciach: 30 pkt

Test 10 punktów

Aktywność na zajęciach 20 pkt (4 pkt x 5; 2 pkt przygotowanie + 2 pkt aktywność) [IOS- do napisania esej naukowy: Jakie są największe słabości systemu elektroenergetycznego w Polsce i jak im zaradzić? (7 stron, TNR 12, interlinia 1,5 + bibliografia)

Łącznie 80.

51-61 %t - 3

62-71 % - 3+

72-81 % - 4

82-91 % - 4+

92-100 % 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z aspektami prawnymi i infrastrukturalnymi sieci energetycznej w Polsce. Dokonanie diagnozy stanu bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej, jak również określenie istotnych zagrożeń i wyzwań dotyczących funkcjonowania tej sieci. Podczas zajęć studenci będą dyskutować o najważniejszych wyzwaniach i zagrożeniach, jak również najnowszych legislacyjnych zmianach.

Pełny opis:

1. Bezpieczeństwo energetyczne. Strategia i priorytety państwa w zakresie energetyki.

2. Infrastruktura elektroenergetyczna – Jakie są rodzaje sieci, jak kształtują się połączenia transgraniczne energii elektrycznej, plan istniejącej sieci przesyłowej, planowane inwestycje?

3. Krajowy System Elektroeneregtczyny – Czym jest, jak funkcjonuje Krajowy, jakie są ograniczenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego?

4. Rynek energii elektrycznej w Polsce. Jak kształtuje się rynek energii elektrycznej w Polsce, ograniczenia systemu, od czego zależy cena energii, konstrukcja jednolitego rynku energii elektrycznej w UE?

5. Awarie sieci elektrycznych. Przykłady blackout, rolling blackout, brownout.

Literatura:

Baryłka Adam, Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, Warszawa 2015.

Czebiełko Daniel, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne infrastruktury sieci przesyłowej na poziomie lokalnym, „Wiedza obronna” 2021, Vol.275 (2),

Kamrat Waldemar, et al., Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń, „Przegląd Elektrotechniczny” 2016, ss. 268-282.

Motowidlak Tomasz, Istota ciągłości dostaw energii elektrycznej w Unii Europejskiej, „Polityka energetyczna” 2007, nr 10.1, s. 5-39.

Paska Józef, Marchel Piotr, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną, Warszawa 2021.

Strojny Jan, Strzałka Jan, Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Kraków 2013.

Uwagi:

Prezentacja do przedstawienia na zajęciach: 30 pkt

Test 10 punktów

Aktywność na zajęciach 20 pkt (4 pkt x 5; 2 pkt przygotowanie + 2 pkt aktywność) [IOS- do napisania esej naukowy: Jakie są największe słabości systemu elektroenergetycznego w Polsce i jak im zaradzić? (7 stron, TNR 12, interlinia 1,5 + bibliografia)

Łącznie 80.

51-61 %t - 3

62-71 % - 3+

72-81 % - 4

82-91 % - 4+

92-100 % 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)