Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo sieci energetycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-OI-BSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo sieci energetycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności wyniesione z przedmiotu Bezpieczeństwo Energetyczne

Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium 15h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. 1) opracowania prezentacji - 45 h; przygotowanie się do kolokwium - 20 h. Razem: 80 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_WO3 - Student posiada zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania instytucji działających w zakresie energetycznego.

K_WO7 - Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów sieci energetycznej, w tym z elementów wpływających na jej bezpieczeństwo.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 - Student potrafi interpretować dane z zakresu bezpieczeństwa sieci energetycznych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego.

K_U04 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu rozwiązywania złożonych problemów dotyczących konstrukcji i budowy sieci energetycznych w Polsce.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, którego wprowadzeniem jest wykład problemowy, następnie przedstawienie referatów.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z aspektami prawnymi i infrastrukturalnymi sieci energetycznej w Polsce. Dokonanie diagnozy stanu bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej, jak również określenie istotnych zagrożeń i wyzwań dotyczących funkcjonowania tej sieci. Podczas zajęć studenci będą dyskutować o najważniejszych wyzwaniach i zagrożeniach, jak również najnowszych legislacyjnych zmianach.

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Bezpieczeństwo sieci przesyłowych energii elektrycznej – zadania administracji państwowej. Informacje o rynku energii elektrycznej w Polsce

• Infrastruktura sieci przesyłowych energii elektrycznej. Bezpieczeństwo i stan techniczny systemu elektroenergetycznego

• Strategia i priorytety państwa w zakresie energetyki. Bariery prawne w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Problem kolizji inwestycji infrastrukturalnych z obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

• Połączenia transgraniczne energii elektrycznej

• Awarie sieci elektrycznych. Przykłady blackout, rolling blackout, brownout.

Literatura:

Dołęga W., Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego, „Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki. Monografie” 2013, Vol. 101, nr 34.

Dołęga W., Zagrożenia i wyzwania dla krajowej sieci przesyłowej, „Rynek Energii” 2018, nr 5, s. 48-54.

Dołęga W.: Wybrane aspekty rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” 2017, nr 1, s. 1201-1213.

Golarz M., Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny, ropę naftową i energię elektryczną, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2016, nr 1, s. 161-179.

Maciejewski Z., Sieci przesyłowe jako element bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski, „Polityka Energetyczna” 2008, T. 11, z. 1, s. 285-298.

Ruszel M. , Bezpieczeństwo sieci przesyłowych energii elektrycznej Polski, [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, red. M. Kopczewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Walachowska, Poznań 2013, s. 561-570.

Ruszel M., Infrastruktura energetyczna Polski filarem bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki, [w:] Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, red. S. Domaradzki, M. Haczkowska, Warszawa 2015, s. 91-114.

Sroka K., Złotecka D., The risk of large blackout failures in power systems, “Archives of Electrical Engineering” 2019, Vol. 68 Issue 2, p411-426.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

„Polityka energetycznej Polski do roku 2030”.

Urząd Regulacji Energetyki https://www.ure.gov.pl/

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. https://www.pse.pl/home

Najwyższa Izba Kontroli, Raport. funkcjonowanie i bezpieczeństwo elektroenergetycznych sieci przesyłowych https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kgp~p_13_055_201306271454471372337687~01,typ,kk.pdf

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Raport dotyczący bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej w Polsce https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fraport_bspe.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe – test 20 punktów + prezentacja 10 pkt Łącznie 30.

Test - 20 pytań jednokrotnego wybory na platformie moodle.

Ocena prezentacji: struktura prezentacji (0-2pkt), czytelność i estetyka plansz (0-1pkt), sposób wypowiedzi (0-1pkt), wartość merytoryczna (0-6pkt) - łącznie 10 pkt.

Łączna punktacja

51-61% - 16-18 - 3

62-71% - 19-21 pkt - 3+

72-81% - 22-24 pkt - 4

82-91% - 25-27 pkt - 4+

92-100% - 28-30 pkt - 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)