Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-OI-MSB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium 30h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. 1) opracowania prezentacji - 30 h; przygotowanie się do kolokwium - 10 h. Razem: 60 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 - Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa międzynarodowego w układzie regionalnym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - Student potrafi interpretować złożone zjawiska polityczne, ekonomiczne i w zakresie bezpieczeństwa, a także związki między nimi w odniesieniu do poszczególnych systemów bezpieczeństwa międzynarodowego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, którego wprowadzeniem jest wykład problemowy, następnie przedstawienie referatów oraz dyskusja.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest dokonanie charakterystyki międzynarodowych systemów bezpieczeństwa w ujęciu regionalnym. Przedstawienie i dyskusja nad uwarunkowaniami, cechami charakterystycznymi, jak również specyficznymi zagrożeniami stojącymi przed systemami. Dokonana zostanie również analiza wpływu potęg na funkcjonowanie poszczególnych systemów.

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Kategoria systemu międzynarodowego. Współczesny system międzynarodowy

• System bezpieczeństwa zbiorowego – ONZ (główne problemy i słabości systemu)

• Paneuropejskie struktury bezpieczeństwa - KBWE/OBWE – (obecna kondycja organizacji i propozycje reform)

• System transatlantycki (NATO, UE) słabości systemu, epoka Donalda Trumpa

• System bezpieczeństwa na obszarze (WNP, Szanghajska Organizacja Współpracy, GU(U)AM) – zagrożenie ze strony Rosji

• System na Bałkanach

• System bezpieczeństwa na Bliskim i Środkowym Wschodzie (świat muzułmański; Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Państw Zatoki) – obecne problemy, wojny, terroryzm i ropa

• System bezpieczeństwa w Afryce - (Unia Afrykańska; organizacje subregionalne) – specyfika regionu

• Azja Południowa i Wschodnia (SAARC, ASEAN i Regionalne Forum ASEAN) -najważniejsze problemy i spory w regionie (Korea, Tajwan, Morze Południowo-Chińskie

• System bezpieczeństwa na obszarze Ameryki Łacińskiej – rola USA: zapewnienie bezpieczeństwa czy destabilizacji regionu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. R. Zięba, Warszawa 2018.

• System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, red. B. Piskorska, A. M. Zaręba, Lublin 2018.

• Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, red. E. Cziomer, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

• Antonyuk N., Gladysh M., Transformation of the European security system in the context of current geopolitical challenges, “UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2017, nr 2(3), s. 99-117.

• Cabestan J.P., Polityka zagraniczna Chin: między integracją a dążeniem do mocarstwowości, Warszawa 2013.

• Cziomer E., Wprowadzenie. Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego," Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2015, nr 1, s. 7-13.

• Czornik K., Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym: elementy kontynuacji i zmiany, Toruń 2019.

• Hemispheric security and US policy in Latin America, red A. Varas, Routledge 2019.

• Paruch W., Trembicka K., Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku, Lublin 1996. Diallo B. S., Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego, Poznań 2018.

• Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Banasik, Warszawa 2019.

• Popiuk-Rysińska I., Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.

• Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Cz. 1, Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego, red. E. Cziomer, Kraków 2015.

• Szewczyk P., Euroazjatycka Unia Gospodarcza a Unia Europejska jako międzynarodowe organizacje o charakterze rządowym, „Przegląd Nauk Stosowanych” 2017, nr 17, s. 83-133.

• Wołąs Z. W., Wojskowe środki budowy zaufania i bezpieczeństwa na obszarze KBWE/OBWE w teorii i praktyce, Warszawa 2010.

• Zima Ł., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec krajów czarnomorskich, „Przegląd Geopolityczny 2016, nr 18, s. 113-124.

Center for Strategic and International Studies (CSIS): https://www.csis.org/

International Institute for Strategic Studies (IISS): https://www.iiss.org/

RAND Corporation: https://www.rand.org/

Brookings Institution: https://www.brookings.edu/

European Union Institute for Security Studies (EUISS) https://www.iss.europa.eu/

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe – test 20 punktów + prezentacja 10 pkt Łącznie 30.Test - 20 pytań jednokrotnego wybory na platformie moodle.

Ocena prezentacji: struktura prezentacji (0-2pkt), czytelność i estetyka plansz (0-1pkt), sposób wypowiedzi (0-1pkt), wartość merytoryczna (0-6pkt) - łącznie 10 pkt.

Łączna punktacja

51-61% - 16-18 - 3

62-71% - 19-21 pkt - 3+

72-81% - 22-24 pkt - 4

82-91% - 25-27 pkt - 4+

92-100% - 28-30 pkt - 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.