Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i kierowanie procesami bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-OI-PKPB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i kierowanie procesami bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności zdobyta dzięki przedmiotom: Otwarte źródła informacji

bezpieczeństwa wewnętrznego; Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;

Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium 30h. Czas poświęcony na pracę studenta potrzebną do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowania projektu grupowego- 80 h. Razem: 110 h

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie, pozwalające na opisanie struktur i instytucji działających w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

K_W07 Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student potrafi interpretować złożone zjawiska polityczne, ekonomiczne i w zakresie bezpieczeństwa, a także związki między nimi

K_U03 Student potrafi interpretować dane z zakresu bezpieczeństwa państwa i analizować je w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną w kontekście zagrożeń

K_U04 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu rozwiązywania złożonych problemów dotyczących konstrukcji i budowy wieloczynnikowych systemów bezpieczeństwa

K_U09 Student potrafi pracować systematycznie i kierować pracą zespołu

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny mający na celu wprowadzenie do tematu i wyjaśnienie zagadnień opracowywanych następnie przez Studentów w grupach. Studenci opracowują projekt w postaci studium przypadku.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień niezbędnych do prawidłowego opracowania założeń budowy, oceny i doskonalenia systemów bezpieczeństwa. Podczas konwersatorium przedstawione zostaną kolejne etapy projektowania systemów bezpieczeństwa, w tym: analiza aspektów prawnych bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, charakterystykę źródeł baz danych o zagrożeniach i zdarzeniach niekorzystnych, podstawowe metody analizy i oceny ryzyka. Podczas zajęć Studenci spróbują dokonać analizy systemów bezpieczeństwa pod kątem ich funkcjonowania w momencie pojawienia się zagrożenia.

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Pojęcie systemu bezpieczeństwa

• Aspekty prawne bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

• Źródła informacji i baz danych w bezpieczeństwie

• Analiza strategiczna w bezpieczeństwie.

• Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. Analiza zagrożeń systemu bezpieczeństwa

• Metody wykorzystywane w ocenie ryzyka

o Analiza scenariuszowa (scenario analysis)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kępka P., Projektowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa 2015.

• Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa: konteksty teoretyczne i praktyczne, Szczytno 2013.

• Zarządzanie Ryzykiem: Przegląd wybranych metodyk. Wydanie rozszerzone, red. D. Wróblewski, Józefów 2018.

Literatura uzupełniająca:

• Daniluk P., Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna, Warszawa 2015.

• Kąkol U., Marczewski M., Metody analizy i oceny ryzyka stosowane w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminnym, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie” 2016, nr 11(959), s. 53–69.

• Prussak W., Mrugalska B., Projektowanie systemów bezpieczeństwa, Poznań 2011.

• Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa 2011.

• Zarządzanie bezpieczeństwem: metody i techniki, red. K. Raczkowski, Ł. Sułkowski, Warszawa 2014.

• Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, red. D. Wróblewski, Józefów 2015.

• Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego

• Wojewódzkie Plany Zarządzania Kryzysowego

• Wojewódzkie plany działania na wypadek wystąpienia epidemii

Metody i kryteria oceniania:

Ocena konwersatorium na podstawie projektu grupowego: "Analiza zagrożenia epidemią w wybranym województwie. Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa województwa".

Za każdy element projektu od 0-20 pkt (łącznie 4x20=80pkt) oraz za format 20 pkt. Łącznie do zdobycia 100 pkt.

Ocena:

51-61 pkt - 3

62-71 pkt - 3+

72-81 pkt - 4

82-91 pkt - 4+

92-100 pkt - 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.