Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podmioty niepubliczne w zadaniach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-PN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podmioty niepubliczne w zadaniach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przydatna jest znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Wysłuchanie wykładów - 15 godz., zapoznanie z wymaganą literaturą przedmiotu i przygotowanie się do egzaminu - 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 Ma poszerzoną wiedzę o wybranych najważniejszych podmiotach właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, ich strukturze, wybranych funkcjach oraz wybranych podstawach prawnych funkcjonowania S2A_W07.

K_W05 - Ma podstawową wiedzę w zakresie niepublicznych systemów ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w innych, wybranych krajach. - S2A_W09

K_W07 Ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju wybranych koncepcji i programów ochrony bezpieczeństwa publicznego, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współcześnie przez podmioty niepubliczne. - S2A_W08

K_W09 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych, podstawowych niepublicznych instytucji i podmiotów ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym wybranych prawnych regulacji na temat procedury oraz materialnych oraz formalnych podstaw ich działania - S2A_W07

K_W10 Ma uporządkowaną wiedzę na temat występujących w różnych wybranych niepublicznych podmiotach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego. S2A_W04

K_W12 Zna strukturę organizacyjną, zakres działania i wybrane metody zabezpieczania działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego przez wybrane podmioty niepubliczne. S2A_W11

K_W13 - Zna zasady indywidualnej aktywności na rzecz bezpieczeństwa osobistego i najbliższego otoczenia. - S2A_W011

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 Prawidłowo, w sposób pogłębiony posługuje się nomami prawnymi z wybranych dziedzin prawa w celu oceny kwalifikacji prawnej danego stanu lub zdarzenia. - S2A_U05.

K_U06 Trafnie kwalifikuje konkretne postawy instytucji oraz zdarzenia mające związek z bezpieczeństwem wewnętrznym w kontekście formalnych i nieformalnych kodeksów etycznych i rozwiązywania wybranych problemów. - S2A_U05.

K_U07 - Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów mających związek z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_U06.

K_U08 - Posiada umiejętność analizy konkretnego stanu faktycznego i zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcie przy pomocy instrumentów prawnych i organizacyjnych. - S2A_07.

K_U11 - Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, właściwym dla nauk o bezpieczeństwie - S2A_06.

K_U12 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego i pisemnego w sprawach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w języku polskim. Potrafi dotrzeć z komunikatem do odbiorców spoza grona specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_U09, S2A_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy. - S2A_K01

K_K03 - Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety. - S2A_K03

K_K04 - Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą na rzecz bezpieczeństwa, a także potrafi wskazać optymalne rozwiązania, zgodne z prawem, zasadą gospodarności i kodeksem etyki wykonywanego zawodu. - S2A_K04

K_K08 - Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_K06

K_K09 - Posiada przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych oraz innych podmiotach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_K02

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i rodzaje służb i podmiotów niepublicznych działających na rzecz ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Udział podmiotów niepublicznych w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach świata. Rozwój udziału podmiotów niepublicznych w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Wybrane, najważniejsze formy aktywności społecznej i prywatne w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego (podstawy prawne, zadania, formy działania i skala aktywności).

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i rodzaje służb i podmiotów niepublicznych działających na rzecz ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Udział podmiotów niepublicznych w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach świata: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Kolumbia, Belgia, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Litwa, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, Włochy.

Organizacje międzynarodowe.

Rozwój udziału podmiotów niepublicznych w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.

Wybrane, najważniejsze, współczesne formy aktywności społecznej i prywatne w ochronie podstawy prawne, zadania, formy działania i skala aktywności):

Ochrona osób i mienia, w tym obszarów, obiektów i urządzeń wymagających obowiązkowej ochronie. Ochrona lotnisk.

Usługi detektywistyczne i wywiadownie gospodarcze.

Obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne. Ochrona hoteli, stacji benzynowych, obiektów handlowych o wielkiej przestrzeni.

Ochrona bezpieczeństwa imprez masowych. Organizator imprezy masowej. Kierownik do spraw bezpieczeństwa. Służby porządkowe i informacyjne.

Organizacja niebezpiecznych przewozów.

Produkcja i obrót sprzętem przeznaczonym do ochrony osób i mienia, w tym bronią palną. Posiadani broni do ochrony osobistej.

Środki masowego przekazu: prasa, radio i telewizja. Fora społecznościowe.

Ochrona własności intelektualnej.

Biegli sądowy w sprawach karnych.

Dozór elektroniczny.

Szkolenie służb mundurowych.

Wybrane organizacje społeczne i fundacje działające na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Kościoły i związki wyznaniowe.

Wybrane formy aktywności społeczności lokalnych, w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe, grupy sąsiedzkie, patrole i straże obywatelskie.

Protesty społeczne

Aktywność społeczna w formie niezorganizowanej.

Literatura:

Podstawowa:

Czapska Janina, Wójcikiewicz Józef, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999, rozdział XII-XIII.

Gozdór Grzegorz, Prywatyzacja bezpieczeństwa. Rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2012.

Uzupełniająca:

Aleksandrowicz T., Konieczny J., Konik A., Podstawy detektywistyki. Usługi, detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność, Warszawa 2008.

Cosban-Woytycha S., Zanim zostaniesz detektywem, Brzezia Łąka 2015.

Gawin K., Podręcznik prywatnego detektywa, Warszawa 2003.

Hołyst B., Japonia. Przestępczość na marginesie cywilizacji, Warszawa 1994.

Kobylińska A., Folta M., Sygnaliści - ludzie, którzy nie potrafią milczeć. Oświadczenia osób ujawniających nieprawidłowości w instytucjach i firmach w Polsce,Warszawa 2015.

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz, Warszawa 2012.

Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. Samoobrona powszechna III RP, Warszawa 2000.

Źródła prawa:

Ustawa z 23 XII 1988 r. o działalności gospodarczej,

Ustawa z 22 VIII 1997 r. o ochronie osób i mienia,

Ustawa z 6 VII 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Ustawa z 20 III 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych,

Ustawa z 24 V 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,

Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 XII 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony.

Materiały źródłowe:

Geddes John, Najemnik, Kraków 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu z jedną poprawną odpowiedzią oraz pytaniami otwartymi.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

1. Czy bezpieczeństwo jest produktem? O prywatyzacji

2. Uspołecznianie zadań z zakresu bezpieczeństwa

3. Organizacje proobronne, preppersi

4. Firmy ochrony osób i mienia

5. Firmy detektywistyczne

6. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie

7. Prywatne firmy wojskowe

Literatura:

Brakoniecki D., Detektywistyka: prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2016.

Czop A., Prywatny sektor ochrony niedocenianym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym w Polsce [w:] Falecki J., Kochańczyk R., Sowizdraniuk P. (red. nauk.), Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, Katowice 2018.

Czop A., Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, Kraków 2021.

Gozdór G., Prywatyzacja bezpieczeństwa: rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2012.

Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa: koncepcje, podmioty, zadania, normy, konteksty, Warszawa 2017.

Netczuk R. (red.), Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa, Katowice 2016.

+ wybrane ustawy

Uwagi:

Egzamin:

pytania testowe + otwarte LUB w formie ustnej;

poprawa egzaminu: tylko ustnie;

zagadnienia poruszane na wykładzie, literatura dodatkowa (jeśli będzie to wymagane)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Czy bezpieczeństwo jest produktem? O prywatyzacji

Uspołecznianie zadań z zakresu bezpieczeństwa

Organizacje proobronne, preppersi

Prywatne firmy wojskowe

Firmy ochrony osób i mienia

Firmy detektywistyczne

Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie

Literatura:

Brakoniecki D., Detektywistyka: prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2016.

Czop A., Prywatny sektor ochrony niedocenianym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym w Polsce [w:] Falecki J., Kochańczyk R., Sowizdraniuk P. (red. nauk.), Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, Katowice 2018.

Czop A., Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, Kraków 2021.

Gozdór G., Prywatyzacja bezpieczeństwa: rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2012.

Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa: koncepcje, podmioty, zadania, normy, konteksty, Warszawa 2017.

Netczuk R. (red.), Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa, Katowice 2016.

+ wybrane ustawy

Uwagi:

Egzamin:

pytania testowe + otwarte LUB w formie ustnej;

poprawa egzaminu: tylko ustnie;

zagadnienia poruszane na wykładzie, literatura dodatkowa (jeśli będzie to wymagane).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Czy bezpieczeństwo jest produktem? O prywatyzacji

Uspołecznianie zadań z zakresu bezpieczeństwa

Organizacje proobronne, preppersi

Prywatne firmy wojskowe

Firmy ochrony osób i mienia

Firmy detektywistyczne

Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie

Literatura:

Brakoniecki D., Detektywistyka: prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2016.

Czop A., Prywatny sektor ochrony niedocenianym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym w Polsce [w:] Falecki J., Kochańczyk R., Sowizdraniuk P. (red. nauk.), Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, Katowice 2018.

Czop A., Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, Kraków 2021.

Gozdór G., Prywatyzacja bezpieczeństwa: rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2012.

Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa: koncepcje, podmioty, zadania, normy, konteksty, Warszawa 2017.

Netczuk R. (red.), Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa, Katowice 2016.

+ wybrane ustawy

Uwagi:

Egzamin:

pytania testowe + otwarte LUB w formie ustnej;

poprawa egzaminu: tylko ustnie;

zagadnienia poruszane na wykładzie, literatura dodatkowa (jeśli będzie to wymagane).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)