Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i prewencja kryminalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-PPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i prewencja kryminalna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk społecznych przewidziana w programie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wysłuchanie wykładów - 30 godz., napisanie i wygłoszenie referatu na uzgodniony temat. Aktywność w czasie zajęć - 30 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju koncepcji programów ochrony bezpieczeństwa publicznego, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współcześnie. Ma pogłębioną wiedzę o wybranych koncepcjach przyczyn przestępczości i jej przeciwdziałania. - S2A_W08, S2A_W_09

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 - Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz formułować własne opinie na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. - S2A_U03

K_U08 - Posiada umiejętność analizy konkretnego stanu faktycznego i zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia przy pomocy instrumentów prawnych, politycznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. - S2A_U07

K_U11 - Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, właściwym dla nauk o bezpieczeństwie. - S2A_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 - Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety. - S2A_K03

Metody dydaktyczne:

wykład, konwersatorium.

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- referatu

Skrócony opis:

Stan badań. Rozwój prewencji i profilaktyki w Polsce. Podstawowe pojęcia. Prewencji i profilaktyka w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym.

Pełny opis:

WYKŁAD

Stan badań nad prewencją i profilaktyką. Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Prewencji profilaktyka w wybranych krajach świata. Rozwój prewencji w Polsce. Rola władzy ustawodawczej. Działania prewencyjne władzy wykonawczej. Naczelne organy władzy. Policja. Inne służby państwowe. Działalność samorządu terytorialnego. Władza sądownicza. Podmioty niepubliczne i aktywność społeczna. Działalność gospodarcza. Władza sądownicza.

KONWERSATORIUM

Realizacja następujących tematów:

1. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii.

2. Program ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT.

3. Programy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,

4. Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

5. Programy bezpieczeństwa imprez sportowych.

6. Program bezpieczeństwa "Euro 2012".

7. Konkurs "policjant który mi pomógł".

8. Kampania społeczna "Kieruj się rozsądkiem".

9. Turnieje bezpieczeństwa ruchu drogowego.

10. Kampania "Rowerem bezpieczniej do celu".

11. Policyj e turnieje par patrolowych.

12. Ogólnopolskie zawody "Dzielnicowy roku".

13. Kynologiczne mistrzostwa Policji.

14.Otwarte zwody funkcjonariuszy służb mundurowych w ratownictwie wodnym.

15. Ogólnopolski konkurs "Policjant ruchu drogowego".

16. Ochrona szczytu klimatycznego w ramach operacji "Klimat".

17. Policyjni spottersi.

18. Bezpieczeństwo wewnętrzne w "Strategii bezpieczeństwa narodowego".

19. Bezpieczeństwo wewnętrzne w "Strategii rozwoju kraju 2007-2015".

20. Krajowe programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

21. Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

22. Zintegrowany program zarządzania granicą.

23. Warszawski program SEKTOR.

24. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlu Ludźmi.

25. Program antykorupcyjny Służby Celnej 2001-2013+.

26. Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży na lata 2004-2014.

27. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (wybrane przykłady).

Literatura:

Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości, Warszawa 1998.

Buczkowski K., Czarnecka-Dzaluk, Klau W., Kossowska A., Rzeplińska I., Wiktorowska P., Woźniakowska-Fajst D., Wójcik D., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.

Czapska J., Zapobieganie wiktymizacji ludzi starszych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1999, zeszyt 1.

Czarnecki B., Przestrzenne aspekty przestępczości. Metody identyfikacji zagrożeń w przestrzeni miejskiej, Białystok 2011.

Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, red. M. Marcinkowski, M. Żuber, Leszno 2013.

Florek-Klęsk D., Wypadki drogowe - zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Wybrane problemy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, red. I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, Rzeszów 2012.

Gaberle Andrzej, Nierozłączna triada: przestępczość - przestępca, społeczeństwo, Gdańsk 2003.

Głowacki R., Monitorowanie przedsięwzięć profilaktycznych. Raport z badań, Szczytno 2012.

Hołyst Brunon, Japonia. Przestępczość na marginesie cywilizacji, Warszawa 1994.

Hołyst Brunon, Socjologia kryminalistyczna, t. 2, Warszawa 2007.

Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, red. J. Czapska, Kraków 2014.

Organizacja i zarządzanie w Policji. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Gembara, J. Rymaniak, Poznań 2007.

Prewencja Policji. Perspektywy i wyzwania, Warszawa 2015.

Przemoc w rodzinie i w szkole, red. V. Kwiatkowska-Darul, Toruń 2001.

Spalek Basia, Terror Crime Prevention with Communities, Bloomsbury Academic, London-New Delhi-New York-Sydney 2013.

Sprengel Bolesław, Policja Państwowa a prewencja kryminalna, [w:] Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania, red. Adrian Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Struniawski J., Analiza ryzyka w procesie dowodzenia operacjami policyjnymi, "Przegląd Policyjny", 2015, nr 1.

Szymański Andrzej, Policja w systemie profilaktyki i resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Warszawa 2013.

Waszkiewicz Paweł, Traktat o dobrej prewencji kryminalnej, Warszawa-Newark 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny oraz referat i aktywność w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska, Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska, Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska, Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.