Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-s1-2-PoK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie prawoznawstwa

Efekty uczenia się - wiedza:

1.Student nabywa wiedzę o strukturze i przebiegu postępowania karnego oraz charakterystyce jego instytucji.

2.Student nabywa wiedzę o uprawnieniach i obowiązkach uczestników postępowania karnego, ich roli procesowej i roli społecznej.

3. Student zapoznaje się z treścią kodeksu postępowania karnego, pozostałych ustaw regulujących najważniejsze kwestie proceduralnei umie odnaleźć przepisy mające zastosowanie w danej sytuacji procesowej.

4. Student zapoznaje się z poglądami piśmiennictwa i orzecznictwem sądowym w zakresie problemów procedury karnej i umie zastosować je do rozwiązania problemów prawnych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

- określić warunki dopuszczalności procesu karnego a także wskazać uczestników postępowania karnego i ich role procesowe.

-omówić kwestię zdolności procesowej i legitymacji do procesu karnego

- dokładnie scharakteryzować strony procesu karnego, ich

przedstawicieli procesowych

-opisać system organów procesu karnego i związane z ich

funkcjonowaniem podstawowe zasady ustrojowo-organizacyjne.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest zdolny do prawidłowego identyfikowania praw i obowiązków uczestników postępowania karnego oraz ciążącej na nich odpowiedzialności wynikającej ze społecznego kontekstu ich działań.

Student jest gotów do rozstrzygania dylematów związanych ze stosowaniem prawa z uwzględnieniem norm pozaprawnych, zwłaszcza norm społecznych.

Student ma świadomość podwyższonych standardów ciążących na profesjonalnych uczestnikach postępowania karnego – organach procesowych oraz pełnomocnikach.

Student umie komunikować swoje poglądy publicznie przed grupą osób oraz przedstawiać propozycje rozstrzygania sytuacji spornych na drodze dyskursu i konsensusu.

Student umie pracować w grupie i rozstrzygać kwestie prawne z uwzględnieniem kontekstu społecznego danej sprawy karnej.

Student jest świadomy potrzeby ciągłego kształcenia się i aktualizowania posiadanych informacji z zakresu postępowania karnego.


Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z częścią ogólną postępowania karnego: podstawowymi pojęciami, przesłankami procesu, zasadami procesowymi, uczestnikami procesu, czynnościami procesowymi, środkami przymusu, podstawami prawa dowodowego oraz z przebiegiem postępowania karnego ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu postępowania przygotowawczego.

Pełny opis:

1 Proces karny. Źródła i struktura.

2 Cele procesu karnego.

3 Naczelne zasady procesu karnego

4 Zasady regulujące wszczęcie procesu karnego - zasada legalizmu i oportunizmu, umorzenie absorpcyjne, zasada skargowości.

5 Zasady dotyczące praw oskarżonego.

6 Zasady gwarancyjne i gwarancyjny charakter art. 45 Konstytucji RP.

7 Zasady poznania dowodowego

8 Zasady regulujące przebieg procesu

9 Przesłanki procesowe

10 Uczestnicy procesu karnego

11 Czynności procesowe

12 Dowody

13 Czynności dowodowe.

14 Środki przymusu

15 Postępowanie przygotowawcze.

16 Postępowanie międzyinstancyjne (przejściowe)

17 Postępowanie główne (pierwszoinstancyjne)

18 Postępowanie odwoławcze

19 Postępowanie w przedmiocie nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

20 Postępowania następcze: podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, ułaskawienie, odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie, wyrok łączny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Skorupka (red.), Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2012

J. Skorupka (red.), Postępowanie karne. Część szczególna, Warszawa 2013

J. Skorupka (red.), Postępowanie karne. Materiały do ćwiczeń, Warszawa 2011

Akty Prawne:

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO z dnia 6 czerwca 1997

USTAWA O PROKURATURZE z dnia 20 czerwca 1985 r. (Dz.U. Nr 270, poz. 1599, ze zm.)

USTAWA O ŚWIADKU KORONNYM z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 738) tj. z dnia 2 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1801)

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY z dnia 28 października 2002 r. tj. z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie ustnej, trzy zagadnienia o charakterze opisowym sprawdzające wiedzę

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.