Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Contemporary Just War Theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-IP-S2-1-CJWT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Contemporary Just War Theory
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: International Politics and Diplomacy - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Hours with the instructor: 30h

2. Direct preparation for classes (including consultations and feedback) – 20h

3. Individual work hours: 40h

4. Individual preparation for oral speech and discussion or other specific assignments:10h

Total: 100h (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

A student:

K1: Knows contemporary just war theory, main streams and crucial issues within the theory – K_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

A student:

S1: applies a highly sophisticated theory of just war to assess the morality of military conflicts, interventions and international relations in general – K_U02, K_U03, K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

A student:

SC1: is ready to autonomously and critically evaluate the information related to politico-philosophical and public issues – K_K01

SC2: correctly identifies and solves moral and ethical problems – K_K02


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Pełny opis:

1. The Basics of Just War Theory – part I

a. Ius ad bellum and ius in bello

b. Definition of military aggression

c. The Principle of the Non-Combatant Immunity

2. The Basics of Just War Theory – part II

a. Rights and Duties of Combatants

b. Pre-emptive Wars

c. Guerilla Warfare and Civil Wars

3. Historical Development of Just War Theory

a. Thomas Aquinas

b. Paulus Vladimiri

c. Hugo Grotius

4. Moral Dilemmas of Contemporary Warfare Introduction

a. AI on the Battlefield – the Question of Responsibility

b. The Morality of Unconventional Weapons in War

c. Application of Classical Principles – Limitations and Challenges

5. Moral Dilemmas of Contemporary Warfare – Cases part I

a. The NATO Intervention in the Kosovo Crisis

b. Use of Non-lethal Gas in Vietnam

c. Legitimate Anticipation – The Six-Day War

6. Moral Dilemmas of Contemporary Warfare – Cases part II

a. Drones: Targeted Killing

b. Israeli Raid on Lebanon (1968)

c. Russia vs. Ukraine – The Structure of the Conflict

7. The Future of War and its Moral Dimension

a. Morality of Remote War

b. Means of Fighting Against Terrorism and Individual Rights

c. Escalation Ladder of Nuclear Weapon

Literatura:

Main book:

Walzer, M. (1977), Just and Unjust Wars. New York: Basic Books.

Additional literature:

• Bellamy, A. (2006), Just Wars: from Cicero to Iraq. Cambridge: Polity Press.

• Coady, C. A. J. (2004), ‘Terrorism and innocence’, Journal of Ethics 8, 37–58.

• Fabre, C. (2009), ‘Guns, food, and liability to attack in war’, Ethics 120, No. 1, 36–63.

• Frowe H., The Ethics of War and Peace: An Introduction, Routledge, 2016.

• Ginbar, Y. (2008), Why Not Torture Terrorists?: Moral, Practical and Legal Aspects of the ‘Ticking Bomb’ Justification for Torture. Oxford: Oxford University Press.

• Lazar, S. (2010), ‘The responsibility dilemma for killing in war: a review essay’, Philosophy and Public Affairs 38, No. 2, 180–213.

• Nathanson, S. (2010), Terrorism and the Ethics of War. New York: Cambridge University Press.

Metody i kryteria oceniania:

A student’s grade depends on the active participation in discussions about the problems and the literature proposed in the syllabus. By the concept of active participation the instructor understands taking part in discussions (particularly, the instructor expects students to ask him questions concerning proposed problems) or giving an oral presentation on a given topic – K1, S1, SC1, SC2.

Oral presentation should take a stance on the topic, pose questions and propose solutions. Each presentation should take approximately 10-15 min – K1, S1, SC1, SC2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Perlikowski
Prowadzący grup: Łukasz Perlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Perlikowski
Prowadzący grup: Łukasz Perlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)