Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

European System of Human Rights

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-IP-S2-1-ESHR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European System of Human Rights
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: International Politics and Diplomacy - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) n/a

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with lecturer:


30 h - participation in lectures

5 h - consultations


25 h - preparation for lectures

45 h - reading assignments, taking notes

10 h - preparation for discussion/presentation

45 h - preparation for examination


total: 150 h (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W02 - student has a thorough understanding of the principles and structures of the European system of the protection of human rights


W03 - student has knowledge concerning links between the European organizations in the domain of the protection of human rights, with special emphasis on the Council of Europe


W04 - student is familiar with the English language terminology concerning the topic;


W05 - student acquires knowledge concerning the idea of human rights and the significance their international protection;


W0 - student is familiar with the leading judgments of the European Court of Human Rights and their domestic impact

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U02 - student is able to interpret the European standards in the domain of human rights protection and analyse the European instruments on the subject;


U06 - student can critically approach both the European normative standards and the case-law;


U09 - student is able deliver written comments concerning particular issues in the domain of the protection of human rights

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K01 - student understands the importance of the European and international protection of human rights;


K07 - the student is prepared for competent discussions concerning the European protection of human rights

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - case studies

- discussion

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims at providing a general outlook on the structure and basic principles of the European system of human rights

It includes the analysis of material, procedural and institutional arrangements of the European system of human rights, with particular emphasis on the Council of Europe. Other regional organizations and their role in the protection of human rights are also mentioned. The crucial part of the course covers the overview of the catalogue of human rights and freedoms enshrined in the European Convention on Human Rights and the corresponding case-law of the European Court of Human Rights.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1/ Introduction to the idea of the European human rights protection: the origins and basic concepts - 2 h

2/ Basic terminology and systematization - 4 h

3/ Overview of institutional arrangements of the European system of human rights protection - 4 h

4/ Procedural aspects of the European system of human rights protection - 6 h

5/ Principles of state responsibility for violations of human rights in the European human rights law - 4 h

6/ Overview of the catalogue of human rights and freedoms enshrined in the European Convention on Human Rights with the corresponding case-law of the European Court of Human Rights - 10 h

Literatura: (tylko po angielsku)

Walter Kälin, Jörg Künzli, The Law of International Human Rights Protection (2019).

The lecturer will advise on the recommended literature and materials on the beginning of the course.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

K02, K03, - active participation during lectures

K07, U02 - written commentary to a human rights scenario (case) from the perspective of the European Convention on Human Rights

Assessment criteria:

fail- 0-10 pts

satisfactory- 11-12 pts

satisfactory plus- 13-14 pts

good – 15-16 pts

good plus- 17-18 pts

very good- 19-20 pts

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak
Prowadzący grup: Michał Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak
Prowadzący grup: Michał Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)