Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo imprez masowych i wydarzeń publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-BIMW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1032) Protection of persons and property
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo imprez masowych i wydarzeń publicznych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki z zakresu bezpieczeństwa

Zdolność analitycznego myślenia, w tym analizowanie tekstów

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa w sferze bezpieczeństwa

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04: potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu rozwiązywania złożonych problemów dotyczących konstrukcji i budowy wieloczynnikowych systemów bezpieczeństwa

K_U06: potrafi sklasyfikować konkretne postawy przedstawicieli sł żb i instyt cji oraz zdarzenia mające związek z bezpieczeństwem wewnętrznym w kontekście rozwiązywania wybranych problemów

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03: jest gotów do kreatywnego myślenia i odpowiedzialnego działania w zakresie pełnienia ról zawodowych

K_K04: jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, szczególnie w zakresie dbania i przestrzegania zasad porządku publicznego

Metody dydaktyczne:

pokaz, pogadanka, studium przypadku, metody wymiany i dyskusji, metody służace prezentacji treści

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa podczas organizacji imprez masowych i wydarzeń publicznych, metodami ich przeciwdziałania oraz skutkami podjęcia poszczególnych działań.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z ryzykami, które mogą wystąpić w trakcie imprez masowych i wydarzeń publicznych m.in. zamach terrorystyczny, fałszywy telefon w sprawie ładunku wybuchowego, atak fizyczny na osobę publiczną, panika wśród tłumu, gwałtowana burza zagrażająca uczestnikom, brak prądu, gość zakłócający przebieg debaty, agresywny uczestnik imprezy, manifestacja zakłócająca przebieg imprezy. Studenci oszacują wagę poszczególnych ryzyk oraz dobiorą określone sposoby ich przeciwdziałania. Ustalą konsekwencję poszczególnych rozwiązań oraz ich skutki dla bezpieczeństwa uczestników wydarzenia.

Literatura:

Podstawowa:

Drozd, K., Bezpieczeństwo imprez masowych, Lublin 2003.

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2012.

Le Bon G., Psychologia tłumu, Kęty 2004.

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych, red. M. Nepelski, J. Struniawski, Szczytno 2016.

Uzupełniająca:

Gozdur G., Bezpieczeństwo imprez masowych, Warszawa 2008.

Jaśkiewicz W., Bezpieczeństwo imprez masowych, Warszawa 2013.

Jurczak J., Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich, Szczytno 2018.

Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno 2010.

Sabat M., Euro 2012 w Polsce. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

- aktywność na zajęciach

- prezentacja

- kolokwium

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach - 0-5 pkt.

prezentacja - 0-5 pkt.

kolokwium - 0-10 pkt.

Ilość punktów w przeliczeniu na oceny:

ndst – 0-10 pkt (0-50%)

dst- 11-12 pkt (51-60%)

dst plus- 13-14 pkt (61-70%)

db- 15-16 pkt (71-80%)

db plus- 17-18 pkt (81-90%)

bdb- 19-20 pkt (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.