Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo społeczne w okresie transformacji systemowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-BSOT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne w okresie transformacji systemowej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki z zakresu bezpieczeństwa

Zdolność analitycznego myślenia, w tym analizowanie tekstów

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i ich konsekwencjach dla bezpieczeństwa narodowego, jego przyczynach oraz wynikających z tych zagrożeń procesach zmian w systemie zapewnienia bezpieczeństwa, a także o przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian, zna zagrożenia związane z korzystaniem z systemów informatycznych K_W09

W2: definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania o organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, w tym systemu obronnego państwa K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność wskazania podstawowych organów państwa, ich kompetencji i usytuowania w systemie władz publicznych oraz organów bezpieczeństwa narodowego K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w jego różnych wymiarach K_K04

K2: ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego K_K07

Metody dydaktyczne:

pokaz, pogadanka, studium przypadku, metody wymiany i dyskusji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem społecznym w okresie transformacji systemowej.

Pełny opis:

Podczas realizacji kursu studenci zapoznają sie z podstawoymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem społecznym tj. bezpieczeństwo socjalne, zmiany demograficzne, media dla bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa, ochrona dziedzictwa narodowego. Analizie poddane będą zagrożenia dla bezpieczeństwa, metody ich przeciwdziałania oraz ocena skutków w latach 1989 do 2004, czyli od podpisanie Porozumienia Okrągłego Stołu do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Literatura:

Podstawowa:

Chwalba A., III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.

Kenney P., Carnival of revolution: Centrl Europe 1989, Princeton 2002.

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009.

Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne, Warszawa 2013.

Uzupełniająca:

Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego, red. A. Dębska, Piotrków Trybunalski 2016.

Bezpieczeństwo społeczne, red. J. Michalski (et. al.), Pułtusk 2019.

Codogni P., Okrągły Stół, czyli polski Rubikon, Warszawa 2009.

Jakubczak R., Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Siedlce 2008.

Kowalski S., Narodziny III Rzeczpospolitej, Warszawa 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie prezentacji

- kolokwium

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach - 0-5 pkt.

prezentacja - 0-5 pkt.

kolokwium - 0-10 pkt.

Ilość punktów w przeliczeniu na oceny:

ndst – 0-10 pkt (0-50%)

dst- 11-12 pkt (51-60%)

dst plus- 13-14 pkt (61-70%)

db- 15-16 pkt (71-80%)

db plus- 17-18 pkt (81-90%)

bdb- 19-20 pkt (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.