Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekstremizm prawicowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-EP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekstremizm prawicowy
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących doktryn politycznych oraz systemu politycznego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy 60 godzin. Obejmuje przygotowanie do zajęć oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

definicje ekstremizmu politycznego - potrafi dokonać delimitacji pojęć ekstremizm, radykalizm,populizm

psychologiczne źródła rozwoju ekstremizmu

teorie naukowe wyjaśniające rozwój ekstremizmu

środki działania wykorzystywane przez skrajne ugrupowania

programy polityczne ugrupowań ekstremizmu


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

- dokonać klasyfikacji pojęć związanych z ekstremizmem oraz dokonać przeprowadzić ich krytyczną analizę

- krytycznie ocenić programy polityczne oraz ideologię ugrupowań skrajnych

- ocenić środki ekspresji, w tym symbolikę, ruchów skrajnych z punktu widzenia etycznego oraz prawnego

-przygotować pracę pisemną

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi:

-współpracować w grupie

-uzasadnić i bronić swojej opinii

-rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy

- przygotować program działań antydyskryminacyjnych

Metody dydaktyczne:

Praca pod kierunkiem, wykład, debata oksfordzka, analiza SWOT.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- oxfordzka
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie źródeł ekstremizmu prawicowego w świecie. Ukazane zostaną także struktury organizacyjne oraz wpływy polityczne partii skrajnej prawicy. Omówione zostaną stosowane środki ekspresji a szczególnie symbolika ruchów skrajnych m.in. neonazistowskiego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na na metodologiczne problemy badania internetowych witryn ekstremistycznych. Omówione zostaną działania klubu breneńskiego skupiającego siły specjalne państw UE oraz Norwegii i Szwajcarii.

Pełny opis:

1. Definiowanie ekstremizmu

2.Psychologiczne źródła ekstremizmu

3. Ekstremizm lewicowy- anarchizm, maoizm

4. Społeczne i ideowe źródła faszyzmu

5. Główne nurty prawicowego esktremizmu w Europie Zachodniej po 1945 roku

6.Skrajna prawica w w Europie Środkowo-Wschodniej

7. Ruchy nacjonalistyczne we współczesnym świecie

8. Identaryzm

9. Ultraprawica w Polsce

10. Ruchy kibicowskiej jako baza dla organizacji skrajnej prawicy

11-12. Ultraprawica w Polsce

13. Symbolika ultrprawicy

14. Populistyczna skrajna prawicowe partie w Europie

15. Ugrupowania ekstremistyczne poza Europą

Literatura:

E. Posłuszna, Ekstremizm ekologiczny: źródła, przejawy, perspektywy

A. Hołub, Ekstremizm i radykalizm jako środowiska rozwoju terroryzmu file:///C:/Users/user/Downloads/5703-Tekst%20artyku%C5%82u-6925-1-10-20170630.pdf

T. Scheffer, Ekstremizm polityczny: nieudana próba delegalizacji Narodowej Partii Niemiec w latach 20001-2003 i jej znaczenie dla polskiego porządku prawnego file:///C:/Users/user/Downloads/09_Scheffler_T_Ekstremizm_polityczny_nieudana_proba_delegalizacji_Narodowodemokratycznej_Partii_Niemiec_NPD_w_latach_2001_2003_i_jej_znaczenie_dla_polskiego_porzadku_prawnego.pdf

K. Izak, Sieć ekstremizmów religijnych i politycznych. Sojusznicy i wrogowie

file:///C:/Users/user/Downloads/K.%20Izak%20-%20POL.pdf

A. Wojtaszek, Wzrost liczby zachowań radyklanych w Europie a przyszłość Unii Europejskiej

file:///C:/Users/user/Downloads/02_wojtaszak.a.pdf

D. Kasprowicz, Populistyczna radykalna prawica jako obszar badawczy

file:///C:/Users/user/Downloads/kasprowicz_populistyczna_radykalna_prawica_jako_obszar_badawczy_2017.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udział w dyskusji oraz przygotowanie eseju.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)