Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Globalne negocjacje klimatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-GNK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Globalne negocjacje klimatyczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30h zajęć dydaktycznych + 15h dyżuru

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 15h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 0h

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: 0h.

Efekty uczenia się - wiedza:

- Zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych

- Ma elementarną wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych

- Zna międzynarodowe powiązania polityczne, gospodarcze, kulturalne i wojskowe

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Czyta i interpretuje teksty z zakresu historii stosunków międzynarodowych i myśli politycznej oraz teksty prawne

- Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

- Przygotowuje, w oparciu o źródła pisane i elektroniczne, krótkie wypowiedzi ustne w języku polskim i w języku obcym, dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków międzynarodowych

- Przygotowuje, w oparciu o źródła pisane i elektroniczne, proste prace pisemne, w języku polskim i w języku obcym, dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków międzynarodowych

- Jest w stanie prognozować przebieg kluczowych zjawisk i procesów politycznych i gospodarczych, a także w kwestiach bezpieczeństwa, w skali krajowej i międzynarodowej

- Rozumie, opisuje i analizuje stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne i w kwestiach bezpieczeństwa między różnymi uczestnikami relacji międzynarodowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

- Jest otwarty na nowe idee i gotów do weryfikacji swoich przekonań w świetle nowych informacji i argumentów

- Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- oxfordzka
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie globalnych negocjacji klimatycznych. W toku zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się zarówno z ich genezą oraz podstawą prawną, jak i najbardziej aktualnymi punktami zapalnymi procesu. Poznają także stanowiska najważniejszych graczy.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie globalnych negocjacji klimatycznych. W toku zajęć studenci zapoznają się przede wszystkim z samym problemem zmian klimatycznych (z czego wynikają, jakie niosą ze sobą zagrożenia), a także podstawą prawną procesu negocjacyjnego (Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołem z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Porozumieniem paryskim). Podczas omawiana kolejnych kamieni milowych procesu studenci będą mieli okazję zobaczyć jakie procedury funkcjonują w ramach procesu oraz jakie uregulowania już udało się wprowadzić. Dużą częścią kursu będą także kwestie aktualnie uznawane za kontrowersyjne, w tym główne punkty zapalne w pertraktacjach oraz stanowiska poszczególnych graczy (USA, UE, Chin, Brazylii, Indii, Rosji, Kanady, Japonii, Australii itd.), dzięki czemu uczestnicy zajęć będą mogli dokonać własnych ocen w kwestiach związanych z toczącym się procesem.

Literatura:

A. Kassenberg, M. Sobolewski, Zmiany klimatu. Polityka i działania na rzecz ograniczania emisji gazów szklarniowych w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2002

M. Sobolewski, Perspektywy międzynarodowych negocjacji klimatycznych w świetle wyników konferencji COP17 w Durbanie, [w:] „Studia BAS”, nr 1(29) 2012

Z. Karaczun, A. Kassenberg, M. Sobolewski, Polska wobec postanowień konwencji klimatycznej czyli jak nasz kraj wypełnia postanowienia Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokołu z Kioto w perspektywie integracji europejskiej, Warszawa 2000

Z. Karaczun, M. Sobolewski, Negocjacje klimatyczne – konferencja COP 15 i porozumienie Copenhagen Accord, [w:] „Analizy BAS”, nr 12 (37), 16 kwietnia 2010

UNFCCC - 20 Years of Effort and Achievement. Key Milestones in the Evolution of International Climate Policy, http://unfccc.int/timeline/

A. Gradziuk, Z. Karaczun. E. Wyciszkiewicz, Wstęp, [w:] Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2011

J. Michalak, U. Stefanowicz, Kopenhaga - coraz bliżej do grudnia, wciąż daleko od porozumienia, [w:] „Biuletyn Klimatyczny”, numer 20 III kwartał 2009, http://www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/biuletyny/id/19

A. Gradziuk, Globalne negocjacje klimatyczne: trudna droga z Poznania do Warszawy, [w:] „Biuletyn”, nr 118 (1094), 8.11.2013, http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-118-1094

A. Golec, Negocjacje klimatyczne – gdzie jesteśmy ?, [w:] „Biuletyn Klimatyczny”, numer 29-31 I-III kwartał 2012

A. Gradziuk, Globalne negocjacje klimatyczne – najważniejsze rezultaty konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie, [w:] „Biuletyn”, nr 113 (862), 15.12.2011, https://www.pism.pl/index/?id=97c8dd44858d3568fdf9537c4b8743b2

Z. Karaczun, A. Kassenberg, Od nadziei do frustracji, czyli Kopenhaga i co dalej, [w:] „Biuletyn Klimatyczny”, numer 22 IV kwartał 2009, http://www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/biuletyny/id/19/

Z. Karaczun, Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej w Cancun. Sukces czy porażka?, [w:] „Biuletyn Klimatyczny”, numer 25/26 III i IV kwartał 2010

Obama i UE – wspólnie na rzecz zmian klimatycznych, 23.04.2014, http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/polityka-klimatyczna/obama-i-ue-wspolnie-na-rzecz-zmian-klimatycznych

D. Chojnacki, Pozycja Polski jako kraju będącego w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej w rozumieniu konwencji klimatycznej oraz protokołu z Kioto, [w:] „Przegląd prawa ochrony środowiska”, 1/2011, http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PPOS/article/view/PPOS.2011.005/1057

E. Wyciszkiewicz, Dylematy dyplomacji klimatycznej Unii Europejskiej. Między ochroną klimatu a dążeniem do przywództwa, [w:] Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2011

U. Stefanowicz, Rozmowy ostatniej szansy?, [w:] „Biuletyn Klimatyczny”, numer 29-31 I-III kwartał 2012

J. Michalak, U. Stefanowicz, Kopenhaga - coraz bliżej do grudnia, wciąż daleko od porozumienia, [w:] „Biuletyn Klimatyczny”, numer 20 III kwartał 2009, http://www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/biuletyny/id/19/

Frans N. Stokman, Is a Copenhagen Climate Treaty Still Possible? Scientific Analysis Provides New Insights for Agreement and a Better Treaty for the Planet, http://www.researchgate.net/publication/280622420

Frans N. Stokman and R. Tomson, Forecasting the Paris 2015 UNFCCC Negotiations. The Exchange Model's Analysis of Developments and Potential Obstacles to Reaching an Agreement, https://www.researchgate.net/publication/282974338_Forecasting_the_Paris_2015_UNFCCC_Negotiations_The_Exchange_Model's_Analysis_of_Developments_and_Potential_Obstacles_to_Reaching_an_Agreement

Detlef F. Sprinz, Bruce Bueno de Mesquita, Steffen Kallbekken, Frans Stokman, Håkon Sælen, Robert Thomson, Predicting Paris: Multi-Method Approaches to Forecast the Outcomes of Global Climate Negotiations, https://www.researchgate.net/publication/307935037_Predicting_Paris_Multi-Method_Approaches_to_Forecast_the_Outcomes_of_Global_Climate_Negotiations

Giovanni Grevi and Thomas Renard (eds.), Hot Issues, Cold Shoulders, Lukewarm Partners: EU Strategic Partnerships and Climate Change, http://fride.org/download/RP2_EU_Strategic_Partnerships_and_Climate_Change.pdf

Charles F. Parker & Christer Karlsson (2018) The UN climate change negotiations and the role of the United States: assessing American leadership from Copenhagen to Paris, Environmental Politics, 27:3, 519-540, DOI: 10.1080/09644016.2018.1442388

Daniel Otto, Understanding climate change negotiations: An International Relations perspective, In book: „The heat is up!“ – Cross-disciplinary perspectives on climate change, Publisher: Universidade Aberta, Editors: Otto Daniel, Caeiro Sandra, S.; Bacelar-Nicolau, Becker Sara, pp.9, DOI: 10.13140/RG.2.1.3848.9366, https://www.researchgate.net/publication/293755652?channel=doi&linkId=56bafa8f08ae0a6bc9557858&showFulltext=true

Official website of the UNFCCC Secretariat: https://unfccc.int/

Official website of the EU climate policy: https://ec.europa.eu/clima/index_en

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (punkty zdobywane za udział w dyskusjach oraz prawidłowe wykonanie ćwiczeń).

Na każdych zajęciach można zdobyć do 10 punktów. Poza jakością oddawanych zadań liczy się również czas ich wykonania - jeśli zostaną zamieszczone na platformie później niż wskazuje termin oddania student traci - 2 punkty.

Oceny końcowe zostaną wystawione na podstawie zgromadzonych punktów, gdzie 100% przyporządkowane zostanie najwyższemu wynikowi w grupie. Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać przynajmniej 51% najlepszego wyniku.

Pozostałe oceny zostaną przyznane na podstawie poniższej kalkulacji:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

91-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Pełny opis:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Literatura:

Zgodnie z podstawowymi informacjami o przedmiocie.

Uwagi:

Proszę brać ze sobą na zajęcia komputery, tablety lub inne urządzenia pozwalające na obsługę pakietu MS Office i posiadające możliwość połączenia się z siecią Eduroam.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)