Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-IODO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0429) Law, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki z zakresu bezpieczeństwa

Zdolność analitycznego myślenia, w tym analizowanie tekstów


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę na temat państwa i jego bezpieczeństwa oraz na temat relacji między strukturami i instytucjami społecznymi, zwłaszcza organizacjami i instytucjami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa K_W03

W2: ma podstawową wiedzę o międzynarodowym systemie bezpieczeństwa, najważniejszych organizacjach międzynarodowych, do których należy Polska i wpływie prawa tworzonego w ich ramach na bezpieczeństwo narodowe K_W06

W3: ma podstawową wiedzę o normach regulujących funkcjonowanie wybranych struktur i instytucji społecznych, w szczególności systemu bezpieczeństwa państwa K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystywać uzyskane informacje dla potrzeb praktycznego

rozwiązywania problemów sfery bezpieczeństwa K_U03

U2: potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w jego różnych wymiarach K_K04

K2: rozumie źródła zagrożeń bezpieczeństwa i proponuje zastosowanie różnych rozwiązań eliminujących je K_K13


Metody dydaktyczne:

pokaz, pogadanka, studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zadań i obowiązków Inspektora Ochrony Danych w związku z reformą wprowadzoną poprzez Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi uregulowaniami prawnymi oraz praktyką działalności Inspektora Ochrony Danych na konkretnych przykładach.

Pełny opis:

W trakcie realizacji kursu studenci zapoznają się z najważniejszymi regulacjami prawnymi związanymi z ochroną danych osobowych wprowadzonymi poprzez pakiet reformujący ochronę danych, w tym Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie danych osobowych. Są w nich zawarte podstawowe informacje dotyczące: zasad wyznaczania i statusu Inspektora Ochrony Danych, kwalifikacji zawodowych IOD, konsultacji z IOD osób, których dane dotyczą, zadań własnych IOD, zadań powierzonych przez Administratora Danych Osobowych (ADO), odwołania IOD oraz kar. Ponadto podczas zajęć studenci zapoznają się z praktycznym aspektem zastosowania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych przez IOD.

Literatura:

Podstawowa:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Banyś T., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, Wrocław 2017.

Banyś T., Bielak-Jomaa E., Kuba M., Łuczak J., Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, C. H. Beck, Wyd. 4, Warszawa 2016.

Sakowska-Baryła M., Obowiązek wyznaczenia IOD w podmiotach publicznych, [w:] „ABI Expert” 2017, nr 2, s. 10-13.

Gałaj-Emiliańczyk K., Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych. Praktyczny przewodnik krok po kroku, red. Iwona Kuc), Warszawa 2016.

Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2016.

Sakowska-Baryła M., Kontrolowanie przez GIODO przetwarzania danych osobowych, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 2.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego aspektu działań IOD

- kolokwium

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach - 0-5 pkt.

prezentacja - 0-5 pkt.

kolokwium - 0-10 pkt.

Ilość punktów w przeliczeniu na oceny:

ndst – 0-10 pkt (0-50%)

dst- 11-12 pkt (51-60%)

dst plus- 13-14 pkt (61-70%)

db- 15-16 pkt (71-80%)

db plus- 17-18 pkt (81-90%)

bdb- 19-20 pkt (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.