Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kościół katolicki wobec wybranych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-KKWPBM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kościół katolicki wobec wybranych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii politycznej świata oraz Kościoła katolickiego po 1945 r. na poziomie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin całkowitego nakładu pracy studenta (w tym obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz czas wykorzystany na przygotowanie referatu i prezentacji).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę na temat stosunku Kościoła katolickiego wobec zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego.

Zna działania dyplomacji watykańskiej odnośnie głównych konfliktów militarnych oraz inicjatywy na rzecz rozbrojenia i pokoju.

Potrafi przedstawić podstawowe treści nauczania Kościoła katolickiego w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie analizować i oceniać wkład Kościoła katolickiego w bezpieczeństwo międzynarodowe w XX i XXI w.

Wykrywa i analizuje zależności między bezpieczeństwem międzynarodowym a polityką globalną Kościoła katolickiego realizowaną przez kolejnych papieży.

Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się na piśmie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada kompetencje społeczne w postaci zdolności samodzielnego wykorzystania i zastosowania wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w procesie dydaktycznym.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Analiza aktywności, obecności i wkładu Kościoła katolickiego na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pełny opis:

1/ Kościół katolicki wobec organizacji globalnych bezpieczeństwa międzynarodowego.

2/ Kościół katolicki wobec zagrożeń bezpieczeństwa i konfliktów międzynarodowych, cz. 1: okres zimnej wojny.

3/ Kościół katolicki wobec zagrożeń bezpieczeństwa i konfliktów międzynarodowych, cz. 2: okres po zimnowojenny.

4/ Inicjatywy na rzecz rozbrojenia i pokoju, cz. 1: okres zimnej wojny.

5/ Inicjatywy na rzecz rozbrojenia i pokoju, cz. 2: okres po zimnowojenny.

6/ Kościół katolicki jako gwarant stabilności, równowagi i współpracy międzynarodowej w XXI w.

Literatura:

1/ Cywoniuk J., Wpływ dyplomacji watykańskiej na politykę światową – wybrane zagadnienia, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW” 2015, nr 3, s. 39-56.

https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Colloquium/Colloquium-r2015-t-n3/Colloquium-r2015-t-n3-s39-56/Colloquium-r2015-t-n3-s39-56.pdf

2/ Dębowski T. R., Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989-2004, Wrocław 2011.

3/ Fastyn B., Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Warszawa 2004.

4/ Gaddis J. L., Zimna wojna. Historia podzielonego świata, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2007.

5/ Gianelli A., Tornielli A., Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak, Kraków 2006.

6/ Gowin J., Kościół w czasach wolności 1989-1999, Kraków 1999.

7/ Górzna S., Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach – dokumenty papieskie, Kraków 2016.

8/ Górzna S., Zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Bałkanach, Kraków 2016.

9/ Hetnar W., Udział katolików świeckich w życiu politycznym w Polsce w latach 1989-2004, Kraków 2017.

10/ Holzer J., Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

11/ Koral J., Koncepcja pokoju w orędziach Jana Pawła II, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 2006, t. XIII, s. 195-206.

12/ Kościół wobec integracji europejskiej, red. J. Grosfeld, Warszawa 1997.

13/ Kowalczyk K., Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2011, Szczecin 2012.

14/ Kulska J., Między sacrum a profanum. Rola czynnika religijnego w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju, Opole 2019.

15/ Luxmoore J., Glabisz-Pniewska M., Szepty Boga, Kraków 2016.

16/ Luxmoore J., Glabisz-Pniewska M., Głosy Boga. Kościół, społeczeństwo i Brexit, Kraków 2018.

17/ Milewski W., Dyplomacja Stolicy Apostolskiej w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), "Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW" 2018, nr 1, s. 105-127.

18/ Mróz M., Watykańska polityka wschodnia. Wczoraj i dziś, Toruń 2011.

19/ Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy, red. Ch. Bőhr, S. Raabe, tłum. M. Kurkowska, Kraków-Warszawa 2007.

20/ Religia i polityka. Zarys problematyki, red. P. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014.

21/ Ring-Eifel L., Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży, przekł. T. Sotowska, Warszawa 2006.

22/ Skibiński P., Kościół wobec totalitaryzmów (1917-1989). Światowy katolicyzm i doświadczenia Polaków, Warszawa 2022.

23/ Sowiński S., Zenderowski R., Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław, Warszawa, Kraków 2003.

24/ Stehle H.-J., Tajna dyplomacja Watykanu, Papiestwo wobec komunizmu 1917-1991, przekł. R. Drecki, M. Struczyński, Warszawa 1993.

25/ Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka, red. A. Grajewski, P. Skibiński, Warszawa 2021.

Metody i kryteria oceniania:

1/ Udział w konwersatorium (dopuszczalne są 2 nieobecności, pozostałe wymagają usprawiedliwienia w formie zwolnienia lekarskiego).

2/ Przygotowanie prezentacji oraz wygłoszenie referatu.

3/ Aktywny udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)