Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-MiP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Media i polityka
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w trakcie kursu)


2. Aktywność podczas zajęć - mile widziany a wręcz wskazany jest udział słuchaczy w dyskusjach nad prezentowaną problematyką


3. Kolokwium - forma pisemna w postaci 'case studies'

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 Ma podstawową wiedzę o współczesnych systemach medialnych, w tym również o polskim. S1A_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, właściwe dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U01

K_U02 Posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U02

K_U08 Rozumie i analizuje zjawiska społeczne. S1A_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy. S1A_K06

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, pokaz, metoda seminaryjna, studium przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęca się problemowi szeroko rozumianych relacji pomiędzy mediami a światem polityki. Przedmiotem zainteresowania będą między innymi takie zagadnienia, jak klasyczne modele funkcjonowania mediów (cztery teorie prasy wg F. S. Sieberta, T. Petersona, W. Schramma), nowe koncepcje mediów, warunki funkcjonowania środków publicznego przekazu w różnych krajach (m.in. USA, Wielka Brytania, Rosja, Chiny, Niemcy, Polska, Białoruś), etyka mediów i etyka w polityce, media globalne i media krajowe (ogólnokrajowe, regionalne, lokalne itd.), propaganda medialna i propaganda polityczna, wolność mediów i cenzura.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Relacje media – polityka

(koncepcja zależności versus koncepcja instrumentalizacji, podejście funkcjonalne i przyczynowe, model input-output, modele procesu komunikowania).

- Schulz W., (2006), Komunikacja polityczna, Kraków: WUJ, s. 11–29.

3. Systemy polityczne i medialne

(porównanie systemów medialnych, kontekst polityczny systemów medialnych, zróżnicowanie systemów politycznych i medialnych)

- Hallin D.C, Mancini P, (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu i porównawczym, Kraków: WUJ, s. 19–87.

4. Media a demokracja

(kreowanie wizerunku w polityce, Internet a demokracja, wolność mediów)

- Selcer B., (2013), Polityka i media w obliczu demokracji medialnej, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7713/1/Polityka_i_media_w_obliczu_demokracji_medialnej.pdf

- Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: WUJ, s. 157-231.

5. Mediatyzacja polityki

(mediatyzacja, pozycja polityki w procesie oddziaływania, polityka symboliczna, wydarzenia mediatyzowane, media masowe a rzeczywistość polityczna)

- Kepplinger H.M., (2007), Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków: WUJ, s. 120–137.

- Wojtkowski Ł., (2012), Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 2008, s. 23-70.

6. Teorie wpływu mediów na społeczeństwo (Agenda-setting, spirala milczenia, priming, framing)

- Chyliński M., Russ-Mohl S., (2007), Dziennikarstwo. Warszawa: Polskapresse, s. 117–131.

- Schulz W., (2006), Komunikacja polityczna. Kraków: WUJ, s. 113-127.

S.J. Baran, D.K. Davis. 2007. Teorie komunikowania masowego. Kraków: Wyd. UJ, s. 83-108.

D. McQuail. 2007. Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN, s. 493-521.

7. Kryzys roli mediów w demokracji

Jakubowicz K., (2013), Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, s. 119-148.

8. Media publiczne

Jakubowicz K., (2013), Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, s. 175-194.

9. Proces tworzenia wiadomości

(stronniczość polityczna, wiadomości polityczne, polityka a rozrywka, efekty działania mediów)

- Allan S., (2006), Kultura newsów, Kraków: WUJ, s. 202–228.

- Seklecka A., (2017), Rytuały medialne w komunikowaniu masowym, s. 121-164.

10. Media w kampanii wyborczej – case studies (debaty telewizyjne)

Lis Tomasz, (2000), Jak to się robi w Ameryce, Warszawa: Twój Styl, s. 111–140.

Płudowski Tomasz, (2008), Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 122-134.

11. Media tradycyjne a nowe media

A. Godlewski, (2012), Jak zmienia się telewizja, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 1/2012, s. 96–105.

W. Pawlak, (2012), Telewizja jutra – coraz bliżej, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 2/2012, s. 70 – 79 .

W. Pawlak, (2012), Telewizja bez telemetrii dziś już nie ma szans. Współczesny terror telemetrii, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 4(2)/2013, s. 142 – 149.

T. Plata, (2012), Zaloguj się do telewizji 2.0, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 4(2)/2013, s. 150 – 157.

M. Pulit, (2013), Radio z dużą oglądalnością, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 4(2)/2013, s. 164 - 169.

E. Mistewicz, (2013), Czas na media własne. Nauki Wielkiego Brata, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 5(3)/2013, s. 90 - 95.

G. Smorto, (2013), Internet nie jest odpowiedzialny za upadek prasy. Lęk społeczeństwa hierarchicznego [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 6(4)/2013, s. 96 - 101.

C. Shirky, (2014), Ostatni dzwonek. O końcu drukowanej prasy, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 8(2)/2014, s. 13 – 24 .

12. Komunikowanie polityczne w social media

Barllet Jamie, (2018), Ludzie przeciw technologii. Jak internet zabija demokracje, Katowice: Wyd. Sonia Draga, s. 17-44

Jeziński M., (2011), Po co politykom nowe media? O politycznym istnieniu w wirtualnej przestrzeni, [w:] Jeziński M. (red.), „Nowe media”, nr 2 s. 11.

Brodzińska-Mirowska Barbara, wywiad z Wojciech Cwalina i Bruce Newman o nowych mediach w komunikacji politycznej, [w:] Jeziński M. (red.), „Nowe media”, nr 3, s. 191.

Trolling, Hejt (Język nienawiści)

J. Kuźniar, (2012), Tłum mądrzejszy nie będzie od jednostki, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 1/2012, s. 58-61.

J.P. Oury, (2012), Anonimowość – wartość czy przekleństwo sieci?, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 2/2012, s. 116–121.

J.P. Oury, (2013), Czarny PR w sieci, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 3(1)/2013, s. 134-139.

Kataryna, (2013), Nienawiść 2.0. Poczet hejterów polskich, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 4(2)/2013, s. 109 - 113.

D. Bychawska-Siniarska, (2013), Odpowiedzialny pośrednik. O języku nienawiści z prawnego punktu widzenia, [w:] Mistewicz E. (red.), „Nowe media” nr 7(1)/2013, s.107 - 114.

13. Demokracja (wsparcie dla demokracji? Wsparcie dla procesu demokratyzacji?? Czy wsparcie dla procesów autokracji?

Barllet Jamie, (2018), Ludzie przeciw technologii. Jak internet zabija demokracje, Katowice: Wyd. Sonia Draga, s. 103-128.

K. Jakubowicz., (2013) Nowa ekologia mediów, Warszawa: Poltex, s. 221 – 268

Prof. Andrzej Zybertowicz tłumaczy jak internet niszczy demokrację, wywiad „Plus Minus” XI 2016, https://www.rp.pl/Plus-Minus/311249943-Prof-Andrzej-Zybertowicz-tlumaczy-jak-internet-niszczy-liberalna-demokracje.html

14. Media tradycyjne i nowe w państwach niedemokratycznych

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: WUJ, s. 91-109.

15. Kolokwium

Literatura:

Barllet Jamie, (2018), Ludzie przeciw technologii. Jak internet zabija demokracje, Katowice: Wyd. Sonia Draga.

Dayan D., Katz E., (2008) Wydarzenia medialne. Historia transmitowana

na żywo, Warszawa

Hallin D.C, Mancini P, (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu i porównawczym, Kraków: Wyd. UJ.

Jakubowicz K. (2013), Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa: Wyd. Poltex.

Kepplinger H.M., (2007), Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków: Wyd. UJ,

Mistewicz E., (2012-2015), Nowe media, nr 1-9.

Schulz W., (2006), Komunikacja polityczna, Kraków: Wyd. UJ.

Seklecka A., (2017), Rytuały medialne w komunikowaniu masowym, Toruń: Wyd. UMK.

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wyd. UJ.

Wojtkowski Ł., (2012), Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 2008, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Filmy i seriale:

Brexit

Na cały głos

Rząd (Borgen)

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 45 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Kolokwium 0 – 45 punktów

Suma punktów:

0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.