Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Organizacje pozarządowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-OP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacje pozarządowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS, w tym:

1 - uczestnictwo w zajęciach

1 - przygotowanie indywidualne i rozwiązywanie zadań

1 - praca grupowa

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna charakterystykę struktury i funkcjonowania trzeciego sektora

- zna podstawowe akty prawne regulujące trzeci sektor w Polsce

- zna zasady aplikowania przez organizacje pozarządowe o środki gminne

Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi rozpoznawać różne organizacje pozarządowe

- potrafi zarejestrować organizację pozarządową

- potrafi wypełniać dokumentację konkursową dla organizacji pozarządowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- rozumie specyfikę trzeciego sektora

- potrafi wyjaśniać trudności z którymi boryka się trzeci sektor


Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- praca w grupach

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia podzielone zostały na dwie części. W pierwszej - teoretycznej - uczestnicy poznają specyfikę sektora pozarządowego oraz podstawowe akty prawne, które regulują jego funkcjonowanie w Polsce. W drugiej - praktycznej, uczą się diagnozować przykładowy problem społeczny, który mogłaby rozwiązać organizacja pozarządowa, poznają proces rejestracji organizacji pozarządowej oraz uczą się aplikować o środki przyznawane NGO przez gminy.

Pełny opis:

Część teoretyczna

1. Zajęcia organizacyjne.

Szczegółowe omówienie sposobu realizacji zajęć i zaliczenia przedmiotu

2. Dylematy definiowania sektora pozarządowego. Typy organizacji pozarządowych. Przedmiot działalności NGO

Cechy organizacji pozarządowej. Koncepcja trzech sektorów i inne koncepcje sektorowe. Typologie NGO i kryteria ich tworzenia (pozaustawowe). Sfery działalności organizacji pozarządowych (dane statystyczne).

Materiały: Elementarz trzeciego sektora: https://files2.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Klon/elementarz_III_sektora.pdf

3. Historia organizacji pozarządowych.

Początki działalności filantropijnej. Ustawodawstwa państw zaborczych. Dwudziestolecie międzywojenne. Okres Polski ludowej. Przełom 1989 r. i jego konsekwencje. Sytuacja obecna – dane statystyczne.

Materiały: M. H. Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008, s. 15-59. (UWAGA: pozycja dostępna online przez bazę LEX)

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, z późn. zm. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.

Przedmiot uregulowań ustawowych. Ustawowe zasady podstawowe działalności organizacji pozarządowych. Ustawowe typy stowarzyszeń/fundacji. Członkostwo w stowarzyszeniach. Organy stowarzyszeń/fundacji. Majątek stowarzyszenia/fundacji. Nadzór nad stowarzyszeniami/fundacjami.

Materiały: H. Cioch, A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Komentarz, Warszawa 2007.(UWAGA: pozycja dostępna online przez bazę LEX)

A. Rzetecka-Gil, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2017. (UWAGA: pozycja dostępna online przez bazę LEX)

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.

Przyczyny uchwalenia ustawy. Pojęcie organizacji pożytku publicznego. Przywileje i obowiązki OPP. Nadzór nad OPP. Definicja wolontariusza. Zasady angażowania wolontariuszy. Obowiązki wolontariusza i zlecającego. Wolontariat w Polsce – sytuacja aktualna.

Materiały: P. Staszczyk, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz (UWAGA: pozycja dostępna online przez bazę LEX)

6. Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w teorii i na wybranych przykładach

Obowiązek współpracy. Formy i zasady współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Bariery współpracy. Przykłady udanej współpracy.

Materiały: Poradnik. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną: https://poradnik.ngo.pl/wspolpraca-ngo-z-administracja

Część praktyczna (praca w grupach)

7. Projektowanie badania terenowego wśród organizacji pozarządowych

Przeprowadzenie (w grupach) badania terenowego, obejmującego organizacje z pozarządowe z wybranej miejscowości. Temat badania zostanie ustalony z prowadzącym.

Materiały: Dowolne źródło z zakresu metodologii badań społecznych

8. Prezentacja wyników badania terenowego

Każda z grup prezentuje przebieg i wyniki swojego badania

9. Zakładamy własne stowarzyszenie – czym się zajmiemy?

Omówienie przedmiotu działania przyszłego stowarzyszenia – wyznaczenie celu, środków, sposobu funkcjonowania.

10. Rejestrujemy stowarzyszenie – jakich formalności powinniśmy dopełnić?

Realizacja formalności związanych z rejestracją stowarzyszenia.

Materiały: Poradnik. Jak założyć fundację? Jak założyć stowarzyszenie?: https://poradnik.ngo.pl/jak-zalozyc-fundacje-stowarzyszenie

11. Rejestrujemy organizację pożytku publicznego – jakich formalności musimy dopełnić?

Realizacja formalności związanych z rejestracją organizacji pożytku publicznego.

Materiały: Poradnik. Status organizacji pożytku publicznego https://poradnik.ngo.pl/status-organziacji-pozytku-publicznego-opp-1proc

12. Budowa projektu – co chcemy zmienić, jak chcemy tego dokonać?

Ćwiczenia na kreatywność. Omówienie projektu realizowanego przez stowarzyszenie – diagnoza problemu, określenie celu i środków

Materiały:Poradnik. Jak napisać projekt?: https://poradnik.ngo.pl/jak-napisac-projekt

13. Budowa projektu – jak wypełnić dokumenty konkursowe?

Realizacja formalności związanych z postępowaniem konkursowym o środki przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego

Materiały: Jak wypełnić ofertę na realizację zadania publicznego w generatorze WITKAC https://api.ngo.pl/media/get/126462

14. Ewaluacja przeprowadzonego działania.

Prezentacja organizacji i projektów

15. Ewaluacja przeprowadzonego działania. Podsumowanie zajęć.

Prezentacja organizacji i projektów. Wystawienie ocen

Literatura:

Oprócz pozycji wymienionych w opisie zajęć obowiązują:

- Araczewska M., Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Warszawa 2009.

- Blicharz J., Huchla A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2008.

- Elementarz III sektora, pod red. A. Gałązki, Warszawa 2005.

- Gluziński A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2005.

- Kamiński R., Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Warszawa 2008.

- Kłodziński M. Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Warszawa 2006.

- Kurleto M.H., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008.

- Nowy model świadczenia usług publicznych – współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki, pod red. T. Mordeli, Łódź 2005.

- Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia i wzywania, pod red. J. Babiaka, W. Słuckiego, Warszawa 2009.

- Sarnecki P., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2007.

- Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2008.

- Third Sector in Europe, pod red. S. P. Osborne’a, New York 2008.

- Tokarski Z., Wolontariat w Polsce, Łódź 2008.

- Wiejskie organizacje pozarządowe, pod red. M. Halamskiej, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Do większości zajęć będą przydzielane pytania. Odpowiedź na pytania nie jest punktowana, ale jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Identycznie jest z badaniem terenowym. Ono również jest na zaliczenie. Punkty przyznawane są za projekt końcowy.

Szczegółowa punktacja projektu końcowego (łącznie 50 p.)

- kreatywność: 10 p.

- diagnoza celu stowarzyszenia; 5 p.

- diagnoza celu projektu: 5 p.

- sfera formalna dokumentacji rejestrowej i projektowej: 15 p.

- sfera merytoryczna dokumentacji projektowej: 10 p.

- prezentacja i ewaluacja 5 pkt.

Skala ocen i punktacja

Bardzo dobry: 50-41

Dobry plus: 40-36

Dobry: 35-31

Dostateczny plus: 30-26

Dostateczny: 25-21

Niedostateczny: 20-0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)