Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityka i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka i media
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w trakcie kursu)


2. Aktywność podczas zajęć - dyskusja na temat odcinka filmu lub serialu political fiction w oparciu o rozważania ze wskazanego rozdziału książki lub artykułu naukowego (materiały te analizujemy w przed zajęciami)


3. Praca pisemna (temat zaproponowany przez studentkę/studenta po akceptacji prowadzącego)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 Ma podstawową wiedzę o współczesnych systemach medialnych, w tym również o polskim. S1A_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, właściwe dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U01


K_U02 Posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U02


K_U08 Rozumie i analizuje zjawiska społeczne. S1A_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy. S1A_K06

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- punktowana
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęca się problemowi szeroko rozumianych relacji pomiędzy mediami a światem polityki. Uczestnicy kursu przed każdym spotkaniem muszą obejrzeć polecony odcinek serialu i zapoznać się z tekstem. Te źródła będą stanowić przedmiot rozważań na temat konkretnych problemów w relacjach media - polityka.

Pełny opis:

Zajęcia przeprowadzane za pomocą programu MS TEAMS -Kod do zajęć:

crenz7m

Materiały do zajęć (teksty obligatoryjne, analizy przypadków) MOODLE UMK- Hasło do kursu: Borgen

TEMATY ZAJEĆ

1. Zajęcia organizacyjne

2. Relacje media - polityka

3. Systemy polityczne i medialne

4. Media a demokracja

5. Wydarzenia medialne

6. Teorie wpływu mediów na społeczeństwo

7. Serwisy informacyjne

8. Media publiczne

9. Internetowe formy politycznej komunikacji

10. Social media - wsparcie dla demokracji? czy autokracji?

11. Kreowanie wizerunku w mediach

12. Konsultanci polityczni ("Spindoktorzy")

13. Polityka i media w filmach i serialach

14. Dziennikarze i media polityczne w państwach niedemokratyczych

15. Kolokwium

Literatura:

Barllet Jamie, (2018), Ludzie przeciw technologii. Jak internet zabija demokracje, Katowice: Wyd. Sonia Draga.

Dayan D., Katz E., (2008) Wydarzenia medialne. Historia transmitowana

na żywo, Warszawa

Hallin D.C, Mancini P, (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu i porównawczym, Kraków: Wyd. UJ.

Jakubowicz K. (2013), Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa: Wyd. Poltex.

Kepplinger H.M., (2007), Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków: Wyd. UJ,

Kolczyński Mariusz, Myśliwiec Małgorzata, Perez Del Pozo Jose, (2017), 2015 Elections in Poland and Spain, Katowice: Wyd. UŚ.

Krasowski R., (2022), Michnik, Warszawa: Wyd. Czerwone i Czarne.

Maguś Wojciech, 2016, Obraz doradców politycznych w filmach fabularnych, „e-Politikon", nr 18/2016, s. 211-233;

Maguś Wojciech, 2018, Donald Trump kontra media, "Res Rhetorica",Vol 5, No 2/2018, s. 14-28;

Maguś Wojciech , 2015, Seriale political fiction jako źródło wiedzy o polityce [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Medialny obraz świata, Tom 1. Zagadnienia teoretyczne, Lublin, s. 235-249;

Mistewicz E., (2012-2015), Nowe media, nr 1-9.

Schulz W., (2006), Komunikacja polityczna, Kraków: Wyd. UJ.

Lees-Marshment Jennifer, (2009), Political Marketing. Pronciples and Applications, New York: Routledge.

Maguś Wojciech, (2017), Profesjonalizacja komunikowania politycznego - analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku [w:] M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne, Tom 1, Katowice, s. 82-102;Peszyński W., (2023), Prezydencjalziacja kampanii wyborczych. Przypadek polskich elekcji parlamentarnych w latach 2005 - 2019, Toruń: Wyd. UMK

Schulz W., (2006), Komunikacja polityczna, Kraków: Wyd. UJ.

Płudowski T., (2008), Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Seklecka A., (2017), Rytuały medialne w komunikowaniu masowym, Toruń: Wyd. UMK.

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wyd. UJ.

Wojtkowski Ł., (2012), Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 2008, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Wojtasik W., (2022), Manipulacje wyborcze, Ridero.

Zybertowicz A., (2022), Cyber kontra real. Cywilizacja w techno-pułapce, Warszawa: Wyd. Nowej Konfederacji.

Seriale:

Borgen (Rząd) - sezon 1 - o. 1 i 4; sezon 2 - o. 8 i 9; sezon 3 - odcinki 2, 9 i 10; sezon 4 - odcinki 1, 6 i 8

Black Mirror - s. 1 o. 1; s. 2. o 3.; s. 3 o. 6; s. 5 o. 2

Na cały głos - odc. 1, 2, 3

Ekipa - odc. 3, 4, 6

Wotum nieufności - 1. 4

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 40 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Praca pisemna 0 – 50 punktów

Suma punktów:

0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)