Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polska myśl wojskowa XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polska myśl wojskowa XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość współczesnej historii wojskowej Polski i powszechnej,

- podstawowa znajomość współczesnych sił zbrojnych.

- podstawowa znajomość techniki wojennej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin w tym:

- 30 godzin - udział w konwersatorium,

- 120 godzin - praca własna studenta na podstawie zalecanej literatury przedmiotu - podstawowej i uzupełniającej


Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o współczesnej sztuce wojennej (K_W05)

- ma podstawową wiedzę o współczesnych Polskich Siłach Zbrojnych i głównych kierunkach ich rozwoju w XX i XXI wieku (K-W06)

- ma uporządkowaną wiedzę o organizacji, uzbrojeniu i wyposażeniu Sił Zbrojnych RP w XX i XXI wieku (K-W03)

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście etycznego postępowania (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do kwestii Polskich Sił Zbrojnych w XX i XXI wieku(K_U01)

- student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu sztuki wojennej i współczesnych sił zbrojnych (K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie odszukać informacje potrzebne w analizie i ocenie polskiej myśli wojskowej w XX i XXI wieku(K_K01)

- student potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie przy rozwiązywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju (K_K05)

student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki (K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Wytypowanie i poznanie przedstawicieli polskiej myśli wojskowej XX i XXI wieku, zrozumienie ich wpływu na teorię i praktyczny w rozwoju sztuki wojennej

Pełny opis:

Wytypowanie i poznanie najwybitniejszych przedstawicieli polskiej myśli wojskowej XX i XXI wieku zrozumienie ich wpływu na teorię i praktyczny rozwój sztuki wojennej. Analiza ich dzieł teoretycznych i działalności praktycznej na rzecz obronności kraju, od początku XX wieku do chwili obecnej. W oparciu o zalecony i samodzielnie przestudiowany materiał faktograficzny (literaturę i źródła) z najnowszej historii militarnej Polski i świata, student nauczy się myślenia historycznego, politycznego, i związanego z bezpieczeństwem, wzrośnie jego zainteresowanie problematyką historyczno-wojskową i związaną z bezpieczeństwem kraju. Nastąpi utrwalenie poznanych podstawowych pojęć: sztuka wojenna, strategia, taktyka, sztuka operacyjna, doktryna wojenna, konflikt zbrojny, wojna.

Literatura:

- Polska myśl wojskowa 1918-1939. Wstęp i wybór dokumentów Lech Wyszczelski, Warszawa 1987.

- Lech Wyszczelski, Polska myśl wojskowa 1914-1939, Warszawa 1988.

- Bogdan Zalewski, Polska morska myśl wojskowa 1918-1989, Toruń 2001.

- Militarne i gospodarcze aspekty polityki morskiej Polski XX wieku, Gdynia 2001.

- Czołgi i wojska pancerne, Warszawa 1972.

- Leonard Ratajczyk, Historia wojskowości. Podręcznik dla wyższych szkół oficerskich, Warszawa 1975

- Leonard Ratajczyk, Historia wojskowości, Warszawa 1980.

- Tadeusz Konecki, Edward Krawczyk, Leonard Ratajczyk, Historia wojskowości. Pod-ręcznik dla wyższych szkół oficerskich, Warszawa 1971.

- Stanisław Konieczny, Panika wojenna, Warszawa 1969.

- Czesław Kurowski, Bernard Woźnicki, Działania partyzanckie, Warszawa 1975.

- Henryk Michalski, Kosmos i strategia, Warszawa 1970.

- Henryk Michalski, Pierwsze 100 godzin wojny nuklearnej, Warszawa 1969.

- F.O. Miksche, Uwaga: broń atomowa, Warszawa 1958.

- Jan Orzechowski, Dowodzenie i sztaby. T. III: Okres międzywojenny (1918-1939), Warszawa 1980; T. IV: II wojna światowa i współczesność, Warszawa 1986.

- Marian Rogalski, Maciej Zaborowski, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978.

- Postęp naukowo-techniczny a przeobrażenia w sztuce wojennej, Warszawa 1975,

- Kazimierz Urbanowicz, Ocean Indyjski. Problemy polityczno-strategiczne, Warszawa 1976.

- Jerzy Zakrzewski, Miasto w wojnie jądrowej, Warszawa 1965.

- Edward Żółtowski, Zaskoczenie w wojnie współczesnej, Warszawa 1966.

- Piotr Stawecki, Oficerowie dyplomowani Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1997.

- Piotr Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994.

- Zbigniew Mierzwiński, Generałowie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990.

Metody i kryteria oceniania:

- udział i aktywność na zajęciach,

- przygotowanie na podstawie samodzielnie odszukanych źródeł i literatury przedmiotu prezentacji wybranego przedstawiciela polskiej myśli wojskowej XX i XXI wieku

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)