Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczne prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczne prawo pracy
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wskazane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów podstawy prawa lub wstęp do prawoznawstwa.

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godz.:

- 30 godz. - godziny kontaktowe

- 45 godz. - praca indywidualna studenta w celu przygotowania się do konwersatorium: wyszukanie potrzebnych informacji i materiałów; przeczytanie tekstów (aktów prawnych, opracowań) wskazanych przed poszczególnymi zajęciami, przygotowanie projektów pism.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna źródła obowiązującego w Polsce prawa pracy.

W2: Student ma podstawową wiedzę o normach i zasadach polskiego prawa pracy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student samodzielnie wyszukuje źródła prawa pracy, które znajdują zastosowanie do danego stosunku pracy.

U2: Student czyta przepisy Kodeksu pracy i interpretuje zawarte w nich normy.

U3: Student stosuje normy prawa pracy w celu rozwiązania konkretnych problemów oraz przygotowania pism wykorzystywanych w obrocie prawnym w stosunkach pracy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student rozumie potrzebę rozwijania i aktualizacji w wiedzy z dziedziny prawa pracy w życiu zawodowym.

K2: Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i odpowiedzialnego działania w życiu zawodowym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie studentowi podstawowej, praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy - zapoznanie z wybranymi normami i instytucjami tego prawa, które znajdują częste zastosowanie w stosunkach pracy i których znajomość może być szczególnie przydatna dla przyszłych pracowników.

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia prezentowane podczas zajęć obejmują:

1. Stosunek pracy - cechy i strony. Różnice między stosunkiem pracy a stosunkiem cywilnoprawnym.

2. Źródła prawa pracy: powszechnie obowiązujące (Kodeks pracy i inne ustawy, pragmatyki służbowe, akty wykonawcze), układy zbiorowe pracy, akty wewnątrzzakładowe (regulamin pracy, regulamin wynagradzania).

Zasada uprzywilejowania pracownika i zasada automatyzmu prawnego.

3. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę - treść i forma umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, obowiązkowa informacja od pracodawcy.

4. Ustanie stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie umowy pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia). Specyfika zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników.

5. Zmiana stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy).

6. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę bądź niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

7. Miejsce pracy.

8. Czas pracy (normy czasu pracy, rozkład czasu pracy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedziele i święta, praca w nocy).

9. Wynagrodzenie za pracę (składniki wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia związane z pracą, ochrona wynagrodzenia za pracę).

10. Urlopy (urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny).

11. Uprawnienia związane z rodzicielstwem (ochrona pracy kobiet w związku z macierzyństwem, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop wychowawczy).

12. Odpowiedzialność pracownicza (porządkowa i materialna).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Materiały źródłowe:

Kodeks pracy, tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, tj. z dnia 16 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).

2. Opracowania:

Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2020.

Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2021.

Gersdorf M. i inni, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (obecność i bieżące przygotowanie do zajęć) - W1, W2, U1, K1, K2

na ocenę db+/bdb - przygotowanie wskazanego pisma z dziedziny stosunków pracy (np. wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, wniosku o udzielenie urlopu) - W2, U2, U3

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)