Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Public relations w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public relations w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 godzin realizowanych z udziałem nauczyciela;

2. 30 godzin poświęcony na pracę indywidualną studenta, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;

3. 30 godzin to czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie zaliczenia kolokwium.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: Student ma podstawową wiedzę o PR, rozumianym jako budowanie pozytywnych relacji jednostki oraz organizacji z otoczeniem (zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym)

K_W02: Zna i rozumie zasady racjonalnego podejmowania decyzji dotyczących podstawowych czynności realizowanych w zakresie sponsoringu

K_W03 - Student ma podstawową wiedzę dotyczącą istoty funkcjonowania zarządzania sprawami publicznymi i reprezentacji interesów w społeczeństwie obywatelskim.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: Potrafi projektować, adekwatne dla zdiagnozowanych problemów przedsięwzięcia związane z realizacją polityki PR i sponsoringu.

K_U02: Student potrafi przedstawić założenia, strategie i techniki PR.

K_U03: Student umie analizować wybrane zjawiska społeczne by móc właściwie projektować strategie PR, dobrać właściwe narzędzia i techniki

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Nabywa kompetencji społecznych ułatwiających funkcjonowanie w specyficznym środowisku komunikacyjnym -

K_K02: Student nabywa kompetencji do funkcjonowania w otoczeniu decyzyjnym organów/instytucji/urzędów.

K_K03: student potrafi rozróżnić mechanizmy pozytywnego, etycznego i legalnego działania w sferze reprezentacji interesów.

Metody dydaktyczne:

obejmują ćwiczenia warsztatowe, omawianie, rozwiązywanie przypadków; dyskusje panelowe; metodę problemową

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- panelowa
- projektu
- punktowana
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Public relations w praktyce” jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu wybranych elementów komunikacji PR i sponsoringu, zrozumienia zjawisk związanych z reprezentowaniem interesów oraz zarządzaniem sprawami publicznymi.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą public relations oraz jego narzędziami. W trakcie wykładu zostaną przedstawione wybrane definicje, powstanie oraz rozwój public relations. Ponadto zostaną scharakteryzowane funkcje, zakres i zadania PR. Kolejne referowane zagadnienia to różnice pomiędzy PR a marketingiem, reklamą i propagandą, grupy otoczenia i komunikacja z nimi, narzędzia i techniki PR, media relations, monitoring mediów, Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa (CSR), wewnętrzne PR, planowanie programów PR, badania, programy i ocena PR modele PR. Ponadto omówione zostaną aspekty związane z reprezentowaniem interesów oraz zarządzaniem sprawami publicznymi.

Przywołane zostaną wybrane case studies przeprowadzonych strategii PR. Zaprezentowane zostanie wykorzystanie PR w businessie, NGO, świecie sportu i instytucjach kultury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Black, Public relations, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005.

2. W. Budzyński, Public relations: strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa: Poltext, 2008.

3. E. M. Cenker, Public relations, Poznań: Wydawn. Wyższej Szkoły Bankowej, 2007.

4. R. Laermer, M. Prichinello, Public relations, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

5. Public relations: znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

6. Skuteczne techniki PR, red. A. Gregory, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

7. K. Wójcik, Public relations, Warszawa: Woters Kluwer business, 2013.. S. Black, Public relations, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Rozwadowska, Public relations, Teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2011.

2. M. Datko, Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – K_W01, K_W02, K_U01

Projekt zaliczeniowy – K_U02, K_U03

Aktywność – K_K01 - Prezentacje; aktywność jako metoda weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia w ramach zajęć.

Sposób oceny zgodnie z obowiązującą punktacja końcowa:

60%-64% - 3,0 (trzy)

65%-74% - 3,5 (trzy i pół)

75%-84% - 4,0 (cztery)

85%-94% - 4,5 (cztery i pół)

95% -100% - 5,0 (pięć).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)