Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa militarnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PSBM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa militarnego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów naukowych.

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 45h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Ma uporządkowaną wiedzę o procesach i strukturach społecznych istotnych z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska społeczne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań.

K_U02 - Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych wykorzystywaną do badań bezpieczeństwa publicznego i pozyskiwać dane do analizowania i porównywania stanu bezpieczeństwa i jego zagrożeń oraz zjawisk niebezpiecznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytyczne dane i metody analizy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swoje wiedzy.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Pełny opis:

1. Relacje cywilno-wojskowe – aspekt teoretyczny

2. Prywatne firmy wojskowe – perspektywa historyczna

3. Profile działania i organizacja prywatnych firm wojskowych

4. Prywatne firmy wojskowe - nowa branża usługowa

5. Prywatne firmy wojskowe – kwestia legalności

6. Międzynarodowa odpowiedzialność państw za działalność prywatnych firm wojskowych

7. Prywatne firmy wojskowe a praw człowieka

8. Prywatne firmy wojskowe a demokracja

9. ONZ a prywatne firmy wojskowe

10. Prywatne firmy wojskowe: Sandline International

11. Prywatne firmy wojskowe: Blackwater

12. Prywatne firmy wywiadowcze: Airscan

13. Przyszłość prywatnych firm wojskowych

14. Podsumowanie

Literatura:

Cameron L., Chetail V., PRIVATIZING WAR Private Military and Security Companies under Public International Law, Cambridge 2013.

Juan Carlos Ortiz, Private Armed Forces and Global Security: a Guide to the Issues : A Guide to the Issues, Santa Barbara 2010.

Dickinson L.A., Outsourcing War and Peace: Preserving Public Values in a World of Privatized Foreign Affairs, Yale University Press 2011.

Torroja H., Public International Law and Human Rights Violations by Private Military and Security Companies, Springer 2017.

Gilje Østensen A., UN Use of Private Military and Security Companies: Practices and Policies, 2011.

Private Military Security Services Market Report 2019–2029, Visiongain, London 2019.

UESSELER R.,WOJNA JAKO USŁUGA. PRYWATNE FIRMY WOJSKOWE NISZCZĄ DEMOKRACJĘ, 2008.

Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa: koncepcje, podmioty, zadania, normy, konteksty, Warszawa 2017.

Axelrod A., Mercenaries: A Guide to Private Armies and Private Military Companies, 2013.

Olszanecka N., Armia jako grupa interesu. Problem stosunków cywilno-wojskowych, “Athenaeum” 2018, vol. 57.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym w formie eseju.

• Aktywność na zajęciach – 70p

• Esej - 30p

Uwagi

Nieprzygotowanie się do zajęć skutkuje koniecznością zaliczenia materiału na konsultacjach.

Niezaliczony materiał oraz nieobecności można zaliczyć w terminie trzech tygodni od momentu nieprzygotowania lub nieobecności na zajęciach.

Ocena końcowa:

51-60p - dostateczny

61-70p - dostateczny plus

71-80p - dobry

81-90p - dobry plus

91-100p- bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)