Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polska sztuka wojenna od średniowiecza do współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PSWS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polska sztuka wojenna od średniowiecza do współczesności
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość historii wojskowej Polski i powszechnej, od średniowiecza do XXI wieku.Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin w tym:

- 30 godzin - udział w konwersatorium,

- 120 godzin - praca własna studenta na podstawie zalecanej literatury przedmiotu - podstawowej i uzupełniającej


Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o rozwoju polskiej sztuki wojennej (K_W05)

- ma podstawową wiedzę o etapach i problemach ich rozwoju polskich sił zbrojnych na tle sił zbrojnych sąsiadów Rzeczypospolitej (K-W06)

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście etycznego postępowania (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do kwestii polskich sił zbrojnych od średniowiecza do współczesności (K_U01)

- student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu sztuki wojennej: średniowiecznej, nowożytnej, XI Xi XX wieku i współczesnych sił zbrojnych (K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie odszukać informacje potrzebne do analizy i oceny potencjałów wojennych i wojskowych Polski i jej sąsiadów od średniowiecza do XXI wieku (K_K01)

- student potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie przy rozwiązywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju (K_K05)

student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki (K_K06)


Metody dydaktyczne:

- udział i aktywność na zajęciach,

- przygotowanie na podstawie samodzielnie odszukanych źródeł i literatury przedmiotu prezentacji wybranego boju/ operacji/strategii reprezentatywnego dla danego etapu rozwoju polskiej sztuki wojennej


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

- poznanie na konkretnych przykładach bojów/operacji i rozstrzygnięć strategicznych rozwoju polskiej sztuki wojennej od średniowiecza do współczesności,

- zrozumienie roli teoretycznej i praktycznej w rozwoju sztuki wojennej

Pełny opis:

Poznanie etapów rozwoju polskiej sztuki wojennej od średniowiecza do współczesności. Analiza wybranych rzeczywiście rozegranych bojów, operacji i strategii od średniowiecza do chwili obecnej ma także na celu, w oparciu o przestudiowany materiał faktograficzny z polskiej historii militarnej, nauczyć studenta myślenia historycznego i politycznego, rozbudzić zainteresowanie problematyką historyczno-wojskową i związaną z bezpieczeństwem kraju. Utrwalenie poznanych podstawowych pojęć: sztuka wojenna, strategia, sztuka operacyjna (operacja, bitwa), taktyka (bój), doktryna wojenna, konflikt zbrojny, wojna. Nabycie podstawowych wiadomości z zakresu techniki wojennej, geografii wojennej, logistyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Feret Stanisław, Polska sztuka wojenna 1918-1939, Warszawa 1975.

- Kozłowski Eligiusz, Wrzosek Mieczysław, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984.

- Nowak Tadeusz, Wimmer Jan, Historia oręża polskiego 963-1795, Warszawa 1981.

- Nożko Kazimierz, Zasady współczesnej sztuki wojennej w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1991.

- Ratajczyk Leonard, Historia wojskowości, Warszawa 1980.

- Koziej Stanisław, Podstawy sztuki wojennej, Warszawa 1992 (AON).

- Koziej Stanisław, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.

- Kukiel Marian, Zarys historii wojskowości w Polsce, Warszawa 1921; Kraków 1929; Poznań 2006.

- Rowecki Stefan, Walki uliczne, Warszawa 1928.

- Sikorski Władysław, Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju. Warszawa 1934 i Warszawa 1984.

- Skibiński Franciszek, Rozważania o sztuce wojennej, Warszawa 1991 (AON).

- Wimmer Jan, Historia piechoty polskiej do roku 1864.

- Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864. T. I.: Do roku 1648, Warszawa 1965.

- Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864. T. II: 1648-1864, Warszawa 1966.

Tematy – do wyboru. Literatura zalecana

1. Grunwald 1410

Andrzej Nadolski, Grunwald 1410, Warszawa 1993, 1996, 1999, 2003, 2008, 2010

2. Koronowo 1410

Piotr Derdej. Koronowo, 1410

3. Zatoka Świeża 1463

Józef Wiesław Dyskant, Zatoka Świeża 1463, Warszawa 1987

4. Orsza 1514

Piotr Drożdż, Orsza 1514, Warszawa 2000

5. Obertyn 1531

Marek Plewczyński, Obertyn 1531, Warszawa 1994.

6. Kircholm 1605

Henryk Wisner, Kircholm 1605, Warszawa 1987.

7. Kłuszyn 1610

Romuald Szcześniak, Kłuszyn 1610, Warszawa

8. Cecora 1620

Kacper Śledziński, Cecora, Warszawa 2007.

9. Chocim 1621

Leszek Podhorecki, Chocim 1621, Warszawa 1988.

10. Oliwa 1627

Eugeniusz Koczorowski, Oliwa 1627, Warszawa

11. Smoleńsk 1632-1634

Dariusz Kupisz. Smoleńsk 1632-1634, Warszawa

12. Zbaraż 1649

Kacper Śledziński, Zbaraż 1649, Warszawa 2005

13. Beresteczko 1651

Romuald Romański, Beresteczko 1651, Warszawa 1994

14. Warszawa 1656

Mirosław Nagielski, Warszawa 1656, Warszawa 1990

15. Podhajce 1698

Janusz Wojtasik, Podhajce 1698, Warszawa 1990.

16. Wiedeń 1683

Leszek Podhorodecki, Wiedeń 1683, Warszawa 1980, 1983, 2001, 2012

17. Kliszów 1702

Marek Wagner, Kliszów 1702, Warszawa 1994.

18. Lwów 1918-1919.

Michał Klimecki, Lwów 1918-1919, Warszawa 2000

19. Raszyn 1809

Romuald Romański, Raszyn 1809.

20. Zamość 1813

Jadwiga Nadzieja, Zamość 1813, Warszawa 1994

21. Grochów 1831

Wiesław Majewski, Grochów 1831, Warszawa 1982

22. Warszawa 1831

Tomasz Strzeżek, Warszawa 1831, Warszawa

23. Czortków 1919.

Mihał Klimecki, Czortków 1919, Warszawa 2000

24. Wilno 1919-1920

Lech Wyszczelski, Wilno 1919-1920, Warszawa 2008

25. Kijów 1920

Lech Wyszczelski, Kijów 1920, Warszawa 1999

26. Pomorze 1920

Wojciech Zawadzki, Pomorze 1920, Warszawa 2015

27. Płock 1920

Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018

28. Niemen 1920

Lech Wyszczelski, Niemen 1920, Warszawa 1991.

29. Westerplatte – Oksywie - Hel 1939

Piotr Derdej, Warszawa 2009

30. Bzura 1939

Tadeusz Jurga, Bzura 1939, Warszawa 1984, 2001, 2013, 2019

31. Lwów 1939

Wojciech Włodarkiewicz, Lwów 1939, Warszawa 2003.

32. Tobruk 1941-1942

Zbigniew Kwiecień, Tobruk 1941-1942, Warszawa 1993

33. Przebraże 1943

Tomasz Dudek, Przebraże 1943, Warszawa 2019

34. Wilno 1944

Leszek Kania, Wilno 1944, Warszawa 2013

Metody i kryteria oceniania:

- udział i aktywność na zajęciach,

- przygotowanie na podstawie samodzielnie odszukanych źródeł i literatury przedmiotu prezentacji wybranego boju/bitwy/strategii faktycznie zaistniałego w dziejach polskiej sztuki sztuki wojennej od średniowiecza po współczesność

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)