Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Religie w świecie współczesnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-RSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Religie w świecie współczesnym
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

90 h całkowitego nakładu pracy studenta (w tym obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz czas wykorzystany na przygotowanie pracy semestralnej).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę o najważniejszych religiach o zasięgu światowym.

Zna i rozumie najważniejsze elementy historii, doktryny i kultu hinduizmu, buddyzmu, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Ma wiedzę z zakresu pojęcia i istoty religii.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu religioznawstwa.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi dokonać analizy wpływu religii na stosunki międzynarodowe.

Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się na piśmie.

Wykrywa i analizuje zależności między wydarzeniami historycznymi a procesami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych i religiach.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności.

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę.

Metody dydaktyczne:

1. Pogadanka.

2. Prezentacja multimedialna.

3. Wykład konwersatoryjny.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja najważniejszych elementów historii, doktryn i kultu hinduizmu, buddyzmu, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Te różnorodne elementy stanowić będą inspirację dla ukazania roli i znaczenia religii w stosunkach międzynarodowych.

Pełny opis:

Podstawy religioznawstwa, pojęcie i istota religii, klasyfikacje religii.

Dzieje hinduizmu i buddyzmu.

Historia judaizmu i chrześcijaństwa.

Dzieje islamu.

Najważniejsze elementy doktryny i kultu hinduizmu.

Charakterystyka doktryny i kultu buddyzmu i judaizmu.

Doktryna i kult w chrześcijaństwie i islamie.

Znaczenie największych religii świata w stosunkach międzynarodowych.

Religia a polityka.

Islam a terroryzm.

Literatura:

5 wielkich religii świata, pod red. E. Brunner – Traut, Warszawa 1987.

Corm G., Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007.

Olszewski D., Z zagadnień religioznawstwa, Łódź 1988.

Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, pod red. Z. Paska, P. Stawińskiego, B. Bednarczyk, Kraków 2010.

Religia i polityka. Zarys problematyki, pod red. P. Burgońskiego, M. Gierycza, Warszawa 2014.

Religionskonflikte: zur lokalen Topographie eines Globalisierungsphänomens, G. M. Hoff, U. Winkler (Hg.), Innsbruck - Wien 2011.

Romejko A., Religion and Politics in the Light of Mimetic Theory, "Poznańskie Studia Slawistyczne" Nr 10 (2016).

Siewierska – Chmaj A., Religia a polityka. Chrześcijaństwo, Warszawa 2013.

Zarys dziejów religii, pod red. J. Kellera, W. Kotańskiego, W. Tylocha, B. Kupisa, Warszawa 1988.

Zarys religioznawstwa, pod red. J. Kellera, Warszawa 1988.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

1. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalny limit dwóch nieobecności).

3. Przygotowanie przez studenta wystąpienia na wybrany przez niego temat.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)