Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoretycy i praktycy współczesnej sztuki wojennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-TPWSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoretycy i praktycy współczesnej sztuki wojennej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość powszechnej historii wojskowej XX i XXI wieku

- podstawowa znajomość współczesnych sił zbrojnych.

- podstawowa znajomość współczesnej techniki wojskowej


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin w tym:

- 30 godzin - udział w konwersatorium,

- 120 godzin - praca własna studenta na podstawie zalecanej literatury przedmiotu - podstawowej i uzupełniającejEfekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o współczesnej sztuce wojennej i współczesnych stosunkach i powiązaniach wojskowych (K_W05)

- ma podstawową wiedzę o współczesnych siłach zbrojnych i głównych kierunkach ich rozwoju (K-W06)

- zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na rozwój i współczesny kształt sztuki wojennej (K_W02)

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście etycznego postępowania (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do kwestii rozwoju i stanu współczesnych sił zbrojnych na świecie (K_U01)

- student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu sztuki wojennej i współczesnych sił zbrojnych (K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie odszukać informacje potrzebne w analizie i ocenie sztuki wojennej współczesnych państw (K_K01)

- student potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie przy rozwiązywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju i współczesnych powiązań wojskowych na świecie(K_K05)

student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki (K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Poznanie współczesnych teoretyków i praktyków sztuki wojennej, zrozumienie ich roli teoretycznej i praktycznej w rozwoju sztuki wojennej

Pełny opis:

Poznanie najwybitniejszych teoretyków i praktyków sztuki wojenne XX i XXI wieku. Analiza ich dzieł teoretycznych i działalności praktycznej w wojsku i na wojnie, od początku XX wieku do chwili obecnej. ma także na celu, w oparciu o przedstawiony materiał faktograficzny z najnowszej historii militarnej, nauczyć studenta myślenia historycznego i politycznego, rozbudzić zainteresowanie problematyką historyczno-wojskową i związaną z problemami światowego bezpieczeństwa.. Utrwalenie poznanych podstawowych pojęć: sztuka wojenna, strategia, taktyka, sztuka operacyjna, doktryna wojenna, konflikt zbrojny, wojna.

Literatura:

- . Krzysztof. Kubiak, Wojny, konflikty, punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.

- . M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007

- Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, red. A. Ciupiński, K. Malak, Warszawa 2004

- Encyklopedia wojskowa. Dowódcy i ich armie. Historia wojen i bitew. Technika wojskowa, Warszawa 2007

- Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Konsekwencje, „Prace OSW”, Warszawa czerwiec 2003

- Kontrola zbrojeń. Rozbrojenie u progu XXI w., red. A. Rotfeld, Warszawa 2002

- Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, red. Cz. Mojsiewicz, Wrocław 1999

- Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz , Wrocław 1998 (rozdz. XIX, XXII-XXVIII)

- Wojsko, wojna, broń. Leksykon PWN, Warszawa 2001

- Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, red. W. Malendowski, Wrocław 2003

- . R. Aron, Pokój i wojna między narodami, Warszawa 1995

- .R. Asmus, NATO. Otwarcie drzwi, Warszawa 2002

- Carl von Clausewitz, O wojnie. Księgi I-VIII, Lublin 1995

- R.Kupiecki, Od Londynu do Waszyngtonu. NATO w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa 1998

- Erich Ludendorff, Wojna totalna, Warszawa 1959

- G. Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Warszawa 1998

- H. Muenkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004

- Sun Tzu Sun Pin, Sztuka wojny, Helion 2004

- . A. H. Toefler, Wojna i antywojna, Warszawa 1997

- Giulio Douhet, Panowanie w powietrzu, Warszawa 1965.

- Henryk Hermann, Działania specjalne (wczoraj – dziś – jutro), Toruń 2001.

-. Leszek Korzeniowski, Andrzej Pepłoński, Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność, Kraków 2005.

- Dezinformacja oręż wojny. Opracował Vładimir Volkoff, Warszawa 1991

Metody i kryteria oceniania:

- udział i aktywność na zajęciach,

- przygotowanie na podstawie samodzielnie odszukanych źródeł i literatury przedmiotu prezentacji wybranego współczesnego teoretyka (praktyka) sztuki wojennej

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)