Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współpraca państw Europy Środkowej w obszarze bezpieczeństwa energetycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-WPES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współpraca państw Europy Środkowej w obszarze bezpieczeństwa energetycznego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium 30h. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. 1) opracowania prezentacji i przygotowanie się do zajęć - 30 h; przygotowanie się do kolokwium - 10 h. Razem: 60 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu współpracy energetycznej w obszarze Europy Środkowej, oddziaływania na współpracę poszczególnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi interpretować złożone zjawiska polityczne, ekonomiczne i w zakresie bezpieczeństwa, a także związki między nimi w odniesieniu do poszczególnych państw w regionie Europy Środkowej, jak regionu jako całości.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i analiza współpracy państw Europy Środkowej w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Podczas konwersatorium dyskutowane będą przyczyny, uwarunkowania i ograniczenia współpracy, w tym polityka Rosji i USA w tej materii oraz polityka klimatyczno-energetyczna UE.

Przedstawione zostaną przykłady współpracy państw w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Pełny opis:

Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego

Europa Środkowa – definicja pojęcia

Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Czech, Słowacji i Węgier

Bezpieczeństwo energetyczne Słowacji

Bezpieczeństwo energetyczne państw regionu (Austria, Rumunia, Ukraina, kraje bałtyckie)

Współpraca wyszehradzka

Inicjatywa Trójmorza

Polityka klimatyczno-energetyczna UE

Działania energetyczne Rosji w obszarze Europy Środkowej

Polityka Stanów Zjednoczonych w obszarze Europy Środkowej

Literatura:

Szulecki, K. (Ed.). (2017). Energy security in Europe: Divergent perceptions and policy challenges. Springer.

Obara, N. (2016). Poszerzanie pola bezpieczeństwa energetycznego w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Nowa Polityka Wschodnia, 10(1), 139-152.

Sobczyk, K. (2011). Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo Narodowe, 4(20).

Kochanek, E. (2019). Regional cooperation on gas security in Central Europe. Polityka Energetyczna, 22(1), 19-38.

Nosko, A. (2018). Defining and analyzing energy security in central Europe and the EU neighborhood. Theorizing Security In The Eastern European Neighbourhood: Issues And Approaches, 97.

Pach-Gurgul, A. (2017). The Energy Situation of Visegrad Group Countries in Context of Energy Union. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, 180.

Törőcsik, Á., Kácsor, E., & Diallo, A. (2018). Beyond gas beyond 2020: new vision on energy security for the Visegrad Four in 2020–2030. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 27(3-4), 27-45.

Metody i kryteria oceniania:

Test na moodle 10 punktów

Aktywność na zajęciach 10 pkt (Możliwość zdobycia ewt. większej ilości pkt)

Prezentacje na zajęciach: 10 pkt

Łącznie 30.

51-61% - 16-18 - 3

62-71% - 19-21 pkt - 3+

72-81% - 22-24 pkt - 4

82-91% - 25-27 pkt - 4+

92-100% - 28-30 pkt - 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)