Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etiquette and Good Manners in Business and Diplomacy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-EGMB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etiquette and Good Manners in Business and Diplomacy
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu savoir-vivre'u, dobrych manier oraz norm współżycia społecznego. Bieżąca znajomość wydarzeń ze świata dyplomacji i biznesu (w wymiarze krajowym i międzynarodowym).

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt. ECTS x 30 h = minimum 150 h całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:

1. uczęszczanie i aktywny udział w zajęciach;

2. praca indywidualna studenta: przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;

3. przygotowanie do pisemnego zaliczenia końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Ma elementarną wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych (K_W08)

W2. Zna, definiuje i znajduje zastosowanie dla reguł i zasad protokołu dyplomatycznego K_W19

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U02)

U2. Przygotowuje, w oparciu o źródła pisane i elektroniczne, krótkie wypowiedzi ustne w języku obcym, dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków międzynarodowych (K_U05)

U3. Przygotowuje, w oparciu o źródła pisane i elektroniczne, proste prace pisemne, w języku obcym, dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków międzynarodowych (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01)

K2. Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań (K_K06)

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.

2. Dyskusja.

3. Analiza materiałów źródłowych.

4. Interpretowanie zdjęć / krótkich filmów.

5. Praca w grupach / analiza przypadku.

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania (np. platforma Zoom Meeting, link do zajęć jest wysyłany każdorazowo na skrzynkę w USOSie przed spotkaniem).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- okrągłego stołu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami protokołu dobrymi manierami oraz podstawowymi różnicami międzykulturowymi, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ponadto, ma ono służyć przybliżeniu zasad savoir-vivre'u w Polsce oraz innych krajach i kulturach. Dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, ubioru oraz zachowania podczas uroczystości zarówno o charakterze oficjalnym jak też nieoficjalnym. Konwersatorium ma również służyć zapoznaniu z istniejącymi różnicami międzykulturowymi i wynikającymi z tego trudnościami w negocjacjach i uzyskaniu konsensusu podczas prowadzonych rozmów. Podczas zajęć omówione zostaną również najczęściej popełniane błędy i faux pas oraz sposoby na ich uniknięcie.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Geneza protokołu dyplomatycznego oraz zasad savoir-vivre'u i etykiety. Dyskusja nad potrzebą bądź też jej brakiem stosowania zasad etykiety we współczesnym świecie.

3./ 4./5. Przyjęcia dyplomatyczne i biznesowe – rodzaje, organizacja, zasady (proszę przynieść na zajęcia serwetkę kwadratową o boku 35-45 cm papierową – sztywną, lnianą lub bawełnianą)

• rola, formy i wybór przyjęć, przyjęcia oficjalne, uroczyste i prywatne, zasiadane / na stojąco

• dekoracja sali i nakrycie stołu, oświetlenie, naczynia, sztućce, szkło, potrawy i napoje

• menu, kartoniki (koziołki) z nazwiskami

• organizacja i plan stołu

6./7. Zasady doboru gości, kompozycji stołu, ustalania menu oraz wyboru napojów

• podstawowe informacje o napojach i ich serwowaniu

• podstawowe informacje o menu i sposobie serwowania potraw

• organizacja przyjęcia

• sposoby zapraszania i witania gości

• wręczanie kwiatów, prezentów i upominków

• gafy i niezręczności

• zachowanie przy stole, toasty.

8. Dobre maniery każdego dnia

• poprawność i kultura zachowania

• szacunek dla partnera i otoczenia

• przedstawianie i witanie się

• kontakty i spotkania towarzyskie

• zasada pierwszeństwa a kontakty codzienne

• wchodzenie i wychodzenie (np. budynki, pomieszczenia, winda, schody)

• witanie się, ukłony, całowanie kobiet w rękę

9./10. Zasady ubioru i stroje w sytuacjach biznesowych (proszę przynieść na zajęcia krawat)

• rodzaje strojów męskich

• rodzaje strojów damskich

• dodatki do poszczególnych strojów

• overdressed i underdressed

11. Korespondencja pisemna i elektroniczna

• wizytówki

• korespondencja oficjalna (np. pisma urzędowe)

• netykieta

12./13. Różnice międzykulturowe w wybranych krajach świata

• kraje wybrane przez studentów - prezentacje

14. Kolokwium zaliczeniowe

15. Zajęcia końcowe.

Literatura:

1. Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

2. Debrett’s New Guide to Etiquette and Modern Manners, various editions

3. Debrett’s A-Z of Modern Manners, various editions

4. Beyfus D., Modern Manners, Hamlyn, 1992

5. Rees N., Guide to Good Manners, Bloomsbury, 1992

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności na zajęciach bez konieczności przedstawiania usprawiedliwień).

2. Udział w dyskusji, przygotowanie i aktywność na zajęciach, możliwe tzw. "wejściówki" (ocenianie ciągłe, plusy za aktywność na zajęciach).

3. Pisemne zaliczenie (kolokwium - ponad 50%).

Prowadząca dopuszcza również możliwość prowadzenia zajęć i zaliczenia przy wykorzystaniu technik zdalnego nauczania (zajęcia na platformie Zoom - link wysyłany przed każdymi zajęciami).

Nadprogramowe nieobecności (ponad 2 dopuszczalne) powinny być zaliczane na bieżąco na dyżurze.

Pytania i sprawy indywidualne (w tym m.in. warunki indywidualnego zaliczenia w związku z przyznaną IOS czy przepisanie ocen) należy zgłaszać najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)