Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European Security System

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-ESS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: European Security System
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Dla pełnego opanowania treści objętych przedmiotem European Security System student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat historii Europy po II wojnie światowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

około 150 godzin poświęconych na:

1. uczęszczanie na konwersatorium

2. pracę indywidualną: zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć oraz zapoznanie się z nimi w języku angielskim, aby następnie dyskutować na temat określonych zagadnień

3. przygotowanie referatu oraz dwóch krótkich prac pisemnych


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę o europejskim systemie

bezpieczeństwa i o najważniejszych organizacjach posiadających kompetencje w tym zakresie - K_W07 (BW) oraz K-W06 (SM II stopień)

W2: ma podstawową wiedzę o wybranych zagrożeniach

bezpieczeństwa międzynarodowego i sposobach ich zwalczania - K_W13 (BW) oraz K-W08 (SM II Stopień)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wypowiadać sie pisemnie oraz ustnie na temat podstawowych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w Europie - K_U05 (SM II stopień)

U2: Potrafi prawidłowo analizować współczesne konflikty

polityczne i społeczne oraz przewidywać ich wpływ na bezpieczeństwo - K_U14 i K_U15 (BW) oraz K_U02 (SM II stopień)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę nieustannego rozwoju i aktualizowania swojej wiedzy bazując na różnych źródłach informacji w języku angielskim - K_K03 (SM II stopień)


K2: Jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny treści dotyczących relacji między organizacjami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo - K_K01 (SM II stopień)

Metody dydaktyczne:

Zastosowanie znajdą zróżnicowane metody dydaktyczne:

1. wykład konwersatoryjny, a zatem z elementami dyskusji i dłuższych wypowiedzi studentów w języku angielskim

2. metody poszukujące - referatu oraz studium przypadku.


dodatkowo wykorzystywane będą prezentacje multimedialne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie się z Europejskim Systemem Bezpieczeństwa oraz jego najważniejszymi elementami. Zaprezentowany zostanie jego rozwój, rola głównych organizacji - NATO, Unia Europejska oraz OBWE - i ich relacje, nowe wyzwania, jakie stoją przed nimi w XXI wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Bezpieczeństwa - dominować będzie zatem ujęcie dynamiczne, a nie statyczne. W rezultacie przedstawione zostaną zmiany, jakie w nim zaszły w związku z zakończeniem okresu zimnej wojny oraz nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku. Uwzględnione zostaną także najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem NATO oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w tym dość skomplikowane zagadnienie relacji między nimi. Szczegółowo omówiona zostanie Europejska Strategia Bezpieczeństwa i sposoby jej realizacji. Wreszcie

szczególne działania podejmowane przez NATO i Unię Europejską w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu oraz przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Literatura:

Selected books:

1. Hauser G, Kernic F. (eds.), European security in transition, Burlington : Ashgate, 2006.

2. Mérand F., Foucault M., Irondelle B. (eds.), European security since the fall of the Berlin Wall, Toronto: University of Toronto Press, 2011

3. Reichard M., The EU-NATO relationship: a legal and political perspective, Burlington: Ashgate, 2006.

4. Aybet G, Moore R. (eds), NATO in search of a vision, Washington: Georgetown University Press, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

podstawą oceny będzie:

1. obecność oraz aktywność studentów na zajęciach, w tym udział w dyskusji na podane wcześniej tematy (podstawowe materiały w języku angielskim będą przekazywane przez prowadzącą) - 20 %

2. opracowanie prezentacji na uzgodniony temat i przedstawienie jej na zajęciach - 40%

3. wykonanie dwóch zadań pisemnych (zawierających krótkie pytania, na które należy udzielić odpowiedzi) - 2x20%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie się z Europejskim Systemem Bezpieczeństwa oraz jego najważniejszymi elementami. Zaprezentowany zostanie jego rozwój, rola głównych organizacji - NATO, Unia Europejska oraz OBWE - i ich relacje, nowe wyzwania, jakie stoją przed nimi w XXI wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Bezpieczeństwa - dominować będzie zatem ujęcie dynamiczne, a nie statyczne. W rezultacie przedstawione zostaną zmiany, jakie w nim zaszły w związku z zakończeniem okresu zimnej wojny oraz nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku. Uwzględnione zostaną także najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem NATO oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w tym dość skomplikowane zagadnienie relacji między nimi. Szczegółowo omówiona zostanie Europejska Strategia Bezpieczeństwa i sposoby jej realizacji. Wreszcie

szczególne działania podejmowane przez NATO i Unię Europejską w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu oraz przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Literatura:

Selected books:

1. Hauser G, Kernic F. (eds.), European security in transition, Burlington : Ashgate, 2006.

2. Mérand F., Foucault M., Irondelle B. (eds.), European security since the fall of the Berlin Wall, Toronto: University of Toronto Press, 2011

3. Reichard M., The EU-NATO relationship: a legal and political perspective, Burlington: Ashgate, 2006.

4. Aybet G, Moore R. (eds), NATO in search of a vision, Washington : Georgetown University Press, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie się z Europejskim Systemem Bezpieczeństwa oraz jego najważniejszymi elementami. Zaprezentowany zostanie jego rozwój, rola głównych organizacji - NATO, Unia Europejska oraz OBWE - i ich relacje, nowe wyzwania, jakie stoją przed nimi w XXI wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Bezpieczeństwa - dominować będzie zatem ujęcie dynamiczne, a nie statyczne. W rezultacie przedstawione zostaną zmiany, jakie w nim zaszły w związku z zakończeniem okresu zimnej wojny oraz nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku. Uwzględnione zostaną także najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem NATO oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w tym dość skomplikowane zagadnienie relacji między nimi. Szczegółowo omówiona zostanie Europejska Strategia Bezpieczeństwa i sposoby jej realizacji. Wreszcie

szczególne działania podejmowane przez NATO i Unię Europejską w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu oraz przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Literatura:

Selected books:

1. Hauser G, Kernic F. (eds.), European security in transition, Burlington : Ashgate, 2006.

2. Mérand F., Foucault M., Irondelle B. (eds.), European security since the fall of the Berlin Wall, Toronto: University of Toronto Press, 2011

3. Reichard M., The EU-NATO relationship : a legal and political perspective, Burlington: Ashgate, 2006.

4. Aybet G, Moore R. (eds), NATO in search of a vision, Washington : Georgetown University Press, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie się z Europejskim Systemem Bezpieczeństwa oraz jego najważniejszymi elementami. Zaprezentowany zostanie jego rozwój, rola głównych organizacji - NATO, Unia Europejska oraz OBWE - i ich relacje, nowe wyzwania, jakie stoją przed nimi w XXI wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Bezpieczeństwa - dominować będzie zatem ujęcie dynamiczne, a nie statyczne. W rezultacie przedstawione zostaną zmiany, jakie w nim zaszły w związku z zakończeniem okresu zimnej wojny oraz nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku. Uwzględnione zostaną także najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem NATO oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w tym dość skomplikowane zagadnienie relacji między nimi. Szczegółowo omówiona zostanie Europejska Strategia Bezpieczeństwa i sposoby jej realizacji. Wreszcie

szczególne działania podejmowane przez NATO i Unię Europejską w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu oraz przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Literatura:

Selected books:

1. Hauser G, Kernic F. (eds.), European security in transition, Burlington : Ashgate, 2006.

2. Mérand F., Foucault M., Irondelle B. (eds.), European security since the fall of the Berlin Wall, Toronto: University of Toronto Press, 2011

3. Reichard M., The EU-NATO relationship : a legal and political perspective, Burlington: Ashgate, 2006.

4. Aybet G, Moore R. (eds), NATO in search of a vision, Washington : Georgetown University Press, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie się z Europejskim Systemem Bezpieczeństwa oraz jego najważniejszymi elementami. Zaprezentowany zostanie jego rozwój, rola głównych organizacji - NATO, Unia Europejska oraz OBWE - i ich relacje, nowe wyzwania, jakie stoją przed nimi w XXI wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Bezpieczeństwa - dominować będzie zatem ujęcie dynamiczne, a nie statyczne. W rezultacie przedstawione zostaną zmiany, jakie w nim zaszły w związku z zakończeniem okresu zimnej wojny oraz nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku. Uwzględnione zostaną także najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem NATO oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w tym dość skomplikowane zagadnienie relacji między nimi. Szczegółowo omówiona zostanie Europejska Strategia Bezpieczeństwa i sposoby jej realizacji. Wreszcie

szczególne działania podejmowane przez NATO i Unię Europejską w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu oraz przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Literatura:

Selected books:

1. Hauser G, Kernic F. (eds.), European security in transition, Burlington : Ashgate, 2006.

2. Mérand F., Foucault M., Irondelle B. (eds.), European security since the fall of the Berlin Wall, Toronto: University of Toronto Press, 2011

3. Reichard M., The EU-NATO relationship : a legal and political perspective, Burlington: Ashgate, 2006.

4. Aybet G, Moore R. (eds), NATO in search of a vision, Washington : Georgetown University Press, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie się z Europejskim Systemem Bezpieczeństwa oraz jego najważniejszymi elementami. Zaprezentowany zostanie jego rozwój, rola głównych organizacji - NATO, Unia Europejska oraz OBWE - i ich relacje, nowe wyzwania, jakie stoją przed nimi w XXI wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Bezpieczeństwa - dominować będzie zatem ujęcie dynamiczne, a nie statyczne. W rezultacie przedstawione zostaną zmiany, jakie w nim zaszły w związku z zakończeniem okresu zimnej wojny oraz nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku. Uwzględnione zostaną także najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem NATO oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w tym dość skomplikowane zagadnienie relacji między nimi. Szczegółowo omówiona zostanie Europejska Strategia Bezpieczeństwa i sposoby jej realizacji. Wreszcie

szczególne działania podejmowane przez NATO i Unię Europejską w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu oraz przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Literatura:

Selected books:

1. Hauser G, Kernic F. (eds.), European security in transition, Burlington : Ashgate, 2006.

2. Mérand F., Foucault M., Irondelle B. (eds.), European security since the fall of the Berlin Wall, Toronto: University of Toronto Press, 2011

3. Reichard M., The EU-NATO relationship : a legal and political perspective, Burlington: Ashgate, 2006.

4. Aybet G, Moore R. (eds), NATO in search of a vision, Washington : Georgetown University Press, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.