Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Humanitarian Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-IHL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: International Humanitarian Law
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość prawa międzynarodowego publicznego. Znajomość języka angielskiego.Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium- 30 h; zebranie materiałów do przygotowania referatu (kwerenda biblioteczna, szukanie materiałów w internecie) - 30 h; opracowanie referatu (pisanie pracy, przygotowanie prezentacji Power Point) - 30h; przygotowanie się do wygłoszenia referatu (przyswojenie materiału, powtórzenie materiału) - 60 h. Razem: 150 h.


Classes - 30 h; gathering materials to prepare the presentation (time spent in the library, searching for the materials on the internet) - 30 h; direct preparation of the presentation (writing an essay, making Power Point presentation) - 30 h; internalizing the materials and preparing to make a speech in the framework of the presentation - 60 h. In total: 150 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Student/ka zna pojęcia, cele i zasady międzynarodowego prawa humanitarnego;

K_W02 Student/ka zna obowiązujące regulacje prawne z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego;

K_W03 Student/ka zna mechanizmy działania międzynarodowego prawa humanitarnego;

K_W04 Student/ka zna rolę międzynarodowego prawa humanitarnego we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz w często występujących konfliktach zbrojnych o charakterze niemiędzynarodowym.Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student/ka posługuje się pojęciami i terminologią z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego;

K_U02 Student/ka interpretuje teksty prawne z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego.
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Student/ka pracuje sprawnie w zespole;

K_K02 Student/ka bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie referatu będącego podstawą zaliczenia (odpowiedzialność w ramach pracy grupowej);

K_K03 Student/ka samodzielnie i niezależnie myśli i przedstawia i argumentuje własne zdanie;

K_K04 Student/ka jest świadomy konieczności samokształcenia.
Metody dydaktyczne:

Konwersatorium jest prowadzone metodą wstępnego wykładu prowadzącego zajęcia, a następnie w formie referatów przedstawianych przez zespoły dwu lub trzyosobowe i następującej po nich dyskusji ogólnej.


The classes are conducted with the use of the method of an intoductory lecture followed by presentation made by two- or three-students groups. After that there is a discussion with the partcipation of all students present.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

W ramach konwersatorium International humanitarian law zostaną zaprezentowane najważniejsze zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, a więc prawa mającego zastosowanie w czasie konfliktów zbrojnych. jego celem jest ochrona ofiar wojny oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowanych środków i metod walki.

Within the classes on International Humanitarian Law the most important issues of this branch of law will be presented. IHL applies to situations of armed conflicts and its aim is to protect the victims of war and limit the means and methods of warfare used by the belligerents.

Pełny opis:

Konwersatorium International humanitarian law obejmuje 30 godzin zajęć. W jego ramach omawiane będą podstawowe zagadnienia takie jak: Pojęcie, nazwa, zasady międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych; Rozwój historyczny międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych; Ogólne zasady Konwencji haskich z 1907 roku i Konwencji genewskich z 1949 roku oraz Protokołów dodatkowych do nich z 1977 i 2005 roku; Poprawa losu rannych, chorych i rozbitków w wojnie na lądzie i na morzu; Status i traktowanie jeńców wojennych; Ochrona osób cywilnych; Zakazane bronie; Obiekty wojskowe/cywilne; Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych; Zbrodnie wojenne; Związek międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych z prawem praw człowieka; Nowe trendy i wyzwania.

The classes consist of 30 hours. The following subjects will be presented in more details: the name, contents and principles of IHL, its genesis and historical development, general rules of the Hague Conventions of 1907 and Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols of 1977, amelioration of the condition of the wounded and sick in armies in the field as well as wounded, sick and shipwrecked in the war at sea, status and treatment of prisoners of war and protection afforded civilian population in times of war, prohibited weapons, civilian objects and military objectives, implementation of IHL, war crimes, crimes against humanity, genocide and international criminal tribunals, relations between IHL and human rights law as well as challenges and new trends in IHL.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bierzanek R., Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, Warszawa 1972;

2. Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982;

3. Dąbrowa S., Rozwój prawa wojennego, „Sprawy Międzynarodowe” nr 8 (1971);

4. Flemming M., Jeńcy wojenni. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000;

5. Flemming M., Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów (uzupełnienie i redakcja M. Gąska, E. Mikos-Skuza), Warszawa 2003;

6. Flemming M., Umowy międzynarodowe o ochronie ofiar wojny, Warszawa 1987;

7. Flemming M., Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów (uzupełnienie i redakcja M. Gąska, E. Mikos-Skuza), Warszawa 2003;

8. Gasser H.-P., Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie, PCK 1993;

9. Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, Warszawa 2001;

10. Jasudowicz T. (red.), Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych. Rekonstrukcja międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 1997;

11. Leśko T., Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, Warszawa 1982;

12. Radzaj A., Prawnomiędzynarodowa ochrona ofiar wojny, Warszawa 1987;

13. Szpak, A. Międzynarodowe prawo humanitarne, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014.

Literatura uzupełniająca:

Barcik J., Status prawny Talibów i członków al-Qaedy zatrzymanych przez władze USA,

Bierzanek R., Nowe koncepcje w dziedzinie poszanowania praw człowieka w czasie konfliktów zbrojnych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 3 (1970);

Datner S., Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa 1961;

Dinstein Y., The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press, 2004;

Dinstein Y., Unlawful Combatancy, “Israel Yearbook on Human Rights” nr 32 (2002);

Dinstein Y., Humanitarian Law on the Conflict in Afghanistan, ASIL Proceedings 2002;

Flemming M., Osoby uprawnione do statusu jeńca wojennego, “Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1 (1989);

Flemming M., Traktowanie jeńców wojennych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1, 1991;

Flemming M., Postępowanie karne i dyscyplinarne przeciwko jeńcom wojennym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1/2 (1992);

Gomulski E., Rzut historyczny rozwoju kodyfikacyjnego prawa wojny, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 1 (1964);

Kalshoven F., The Law of Warfare. A Summary of its Recent History and Trends in Development, Genewa 1973;

Kalshoven F., Zegveld L., Constrains on the Waging of War. An Introduction to International Humanitarian Law, Geneva 2001;

Leśko T., Upowszechnianie zasad międzynarodowego prawa wojennego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 10/11 (1970);

Leśko T., Prawa i zwyczaje wojenne. Strona w konflikcie i jej siły zbrojne. Ochrona rannych i chorych. Jeńcy i ich traktowanie, Warszawa 1986;

Levie H. S., Prisoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, tom 59, Newport, Naval War College Press, 1979;

Levie H. S., Enforcing the Third Geneva Convention on the Humanitarian Treatment of Prisoners of War, “Journal of Legal Studies” nr 7 (1996-1997);

Rosas A., The Legal Status of Prisoners of War. A Study in International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Helsinki 1976;

Rose D., Guantanamo. America’s War on Human Rights, Londyn 2004;

Sandorski J., Opieka konsularna a opieka nad jeńcami wojennymi w świetle sprawy kombatantów afgańskich, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza (red. J. Białocerkiewicz, M. Balcerzak, A. Czeczko-Durlak), Toruń 2004;

Słaboń K., Sytuacja jeńców wojennych w konflikcie iracko-irańskim (1980-1988), Warszawa 2001;

Szpak A., Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay, Toruń 2007.

English literature:

Dinstein Y., The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press, 2004;

Dinstein Y., Unlawful Combatancy, “Israel Yearbook on Human Rights” nr 32 (2002);

Dinstein Y., Humanitarian Law on the Conflict in Afghanistan, ASIL Proceedings 2002;

Emanuelli, C. International Humanitarian Law, Éditions Yvon Blais, Québec 2009 ;

Henckaerts, J.-M., Doswald-Beck, L., Customary International Humanitarian Law. Volume I: Rules, Cambridge University Press, Cambridge 2005;

Kalshoven F., The Law of Warfare. A Summary of its Recent History and Trends in Development, Genewa 1973;

Kalshoven F., Zegveld L., Constrains on the Waging of War. An Introduction to International Humanitarian Law, Geneva 2001;

Levie H. S., Prisoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, tom 59, Newport, Naval War College Press, 1979;

Levie H. S., Enforcing the Third Geneva Convention on the Humanitarian Treatment of Prisoners of War, “Journal of Legal Studies” nr 7 (1996-1997);

Mulinen, de F., Handbook on the Law of War for Armed Forces, ICRC, Geneva 1987;

Rosas A., The Legal Status of Prisoners of War. A Study in International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Helsinki 1976;

Rose D., Guantanamo. America’s War on Human Rights, Londyn 2004.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia są następujące umiejętności i kompetencje: posługiwania się pojęciami i terminologią z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego; rozumienia mechanizmów działania międzynarodowego prawa humanitarnego; rozumienia roli międzynarodowego prawa humanitarnego we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz w często występujących konfliktach zbrojnych o charakterze niemiędzynarodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Referat przedstawiony na zajęciach, ustnie, na ocenę jako forma zaliczenia. Pod uwagę brana jest również obecność studenta na zajęciach oraz jego aktywność.

Each student taking part in IHL classes has to present a paper (oral presentation). I will also take into account the attendance and activities during classes.

2 absences are allowed.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Due to coronavirus pandemic the classes will be conducted through Microsoft Teams application.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Due to coronavirus pandemic the classes will be conducted through Microsoft Teams application.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.