Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychological and sociological aspects of politics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-PSAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychological and sociological aspects of politics
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Ćwiczenia:

Godziny kontaktu z nauczycielem: 15 h – Ćwiczenia

Samodzielna nauka: 25 h – Dodatkowa lektura literatury, 10 h – przygotowanie do prezentacji, 25 h – Przygotowanie do egzaminu

Razem: 75 godz. (3 ECTS)Wykład:

Godziny kontaktu z nauczycielem: 15 h – Wykład

Samokształcenie: 10 h – Dodatkowe czytanie literatury, 25 h – Przygotowanie do egzaminu

Razem: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Ćwiczenia:

W1: K_W01 - ma pogłębioną wiedzę o obiektywnym i metodologicznym charakterze polityki międzynarodowej oraz jej interdyscyplinarnej specyfice związanej z naukami o polityce i bezpieczeństwem


Wykład:

W1: K_W01 - ma pogłębioną wiedzę o obiektywnym i metodologicznym charakterze polityki międzynarodowej oraz jej interdyscyplinarnej specyfice związanej z politologami i studiami nad bezpieczeństwem

W2: K_W08 – ma szczegółową wiedzę o stosunkach międzynarodowych mających wpływ na bezpieczeństwo

Efekty uczenia się - umiejętności:

Ćwiczenia:

U1: K_U01 - potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i przetwarzać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretować je pod kątem problemów w operacjach międzynarodowych różnych podmiotów

U2: K_U02 - potrafi opisywać procesy polityczne, gospodarcze i społeczne w stosunkach międzynarodowych

U3: K_U04 - wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk społecznych do opisu i analizy problemów międzynarodowych

U4: K_U07 - potrafi zaplanować i wdrożyć proces samokształcenia, zarówno dla siebie, jak i dla innych

Metody dydaktyczne:

- wykład problemowy

- dyskusja

- inscenizacja

- metoda referatu i prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii polityki oraz socjologii polityki.

Pełny opis:

Zakres zagadnień omawianych w trakcie kursu:

Ćwiczenia:

1. Relacje między psychologią, socjologią i naukami politycznymi

2. Osobowość w polityce

3. Wartości w polityce. Problem sprawiedliwości i słuszności

4. Stabilność polityczna i zmiana

5. Świat jako system – zależność vs. modernizacja

6. Opinia publiczna i proces demokratyczny

7. Elity polityczne

8. Przywództwo polityczne

Wykład:

1. Psychologia podejmowania decyzji politycznych – problem racjonalności w polityce”

2. Konflikt polityczny i społeczny

3. Kultura polityczna

4. Legitymizacja systemów politycznych

5. Zaufanie społeczne i dylematy społeczne

6. Nierówności społeczne

Literatura:

B.A. Dobratz, L.K. Waldner and T. Buzzell, Power, Politics, and Society: An Introduction to Political Sociology, Routledge, New York – London 2012.

K. Nash, Contemporary Political Sociology. Globalization, Politics, and Power, Wiley – Blackwell Publishing, Southern Gate 2010.

M. Cottam, B. Dietz-Uhler, E. Mastors and T. Preston, Introduction to Political Psychology, Lawrence Erblaum Associates, Mahwah (NJ) 2004.

Political Psychology. A Social Psychological Approach, ed. by Ch.J. Hewer and E. Lyons, Wiley and Sons, Hoboken – Southern Gate 2018.

Political Psychology. Key Readings, ed. by J.T. Jost and J. Sidanius, Psychology Press, New York and Hove 2004.

The Oxford Handbook of Political Behavior, ed. by R.J. Russell and H.-D. Klingemann, Oxford University Press, Oxford – New York 2007.

The Oxford Handbook of Political Psychology, ed. by L. Huddy, D.O. Sears and J.S. Levy, Oxford University Press, Oxford – New York 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie prezentacji (15 pkt) – U1, U3, U4

Ocenianie aktywności na zajęciach (15 pkt) – W1, U2, U3

Egzamin pisemny z pytań opisowych (fakultatywnie): 3 pytania – W1, W2, U1, U2, U3

Ocena: każda odpowiedź będzie oceniana w skali 0-10 punktów (łącznie na 3 pytania – od 0 do 30 punktów)

Zakres punktów za właściwe oceny:

0-14,5 pkt – niedostateczny (2)

15-18 pkt – dostateczny (3)

18,5-20,5 pkt - dostateczny plus (3+)

21-24 pkt - dobry (4)

24,5-26,5 pkt - dobry plus (4+)

27-30 pkt - bardzo dobry (5)

Praktyki zawodowe:

nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)