Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-HBW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z historii powszechnej i historii Polski.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma uporządkowaną wiedzę o genezie i rozwoju systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu historii bezpieczeństwa wewnętrznego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wykrywać i analizować zależności między wydarzeniami historycznymi a procesem kształtowania się współczesnych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rozumie i analizuje następstwa przeobrażeń systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państw zachodzące w poszczególnych okresach historycznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej genezy i rozwoju systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państw w poszczególnych okresach historycznych. Za istotne uznano ukazanie procesu kształtowania się instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście konkretnych wydarzeń historycznych. Analizie zostały poddane: administracja centralna i lokalna, sądownictwo, instytucje policyjne, ochrona granic państwa i ochrona przeciwpożarowa.

Pełny opis:

1. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - wprowadzenie do problematyki wykładu, terminologia.

2. Problem bezpieczeństwa wewnętrznego w europejskim państwie średniowiecznym.

3. Polska monarchia patrymonialna (966 - 1320).

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie publiczno - prawnym.

5. Monarchia stanowa w Polsce.

6. Francja XVI - XVIII w. i początek nowoczesnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

7. Polska Rzeczpospolita szlachecka (do 1764 r.).

8. Reformy państwa w czasach Oświecenia w Europie a bezpieczeństwo wewnętrzne.

9. Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwach konstytucyjnych w XIX w.

10. Polska okresu rozbiorów (1795 - 1918).

11. Znaczenie Niemiec w kształtowaniu się systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w XIX w.

12. Przemiany systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach demokratycznych w I po. XX w.

13. II RP (1918 - 1939).

14. Państwa totalitarne.

15. Polska Ludowa (1944 - 1989).

Literatura:

Władysław Ćwik, Historia administracji, Zamość 2004.

Henryk Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966 - 1996, Warszawa 1997.

Dzieje wymiaru sprawiedliwości, red. Tadeusz Maciejewski, Koszalin 1999.

Grzegorz Górski, Historia administracji, Warszawa 2002.

Wiktor Hołubko, Historia administracji państw Europy Wschodniej: od średniowiecza do początku XX wieku, Sosnowiec 2009.

Hubert Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001.

Krzysztof Krasowski, Marek Krzymkowski, Krystyna Sikorska - Dzięgielewska, Jerzy Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań 2002.

Tadeusz Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006.

Andrzej Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764 - 1990), Warszawa 2015.

Andrzej Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2012.

Andrzej Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2011.

Marek Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest udział w zajęciach i przygotowanie eseju naukowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)