Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia myśli politycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-HMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia myśli politycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z historii powszechnej i historii filozofii

Całkowity nakład pracy studenta:

150h

Efekty uczenia się - wiedza:

W01Znajomość poglądów twórców myśli politycznej S1AW03

W02 znajomość metod badawczych S1A W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

politycznych S1A U01

U02potrafi integrować wiedze pochodząca z różnych źródełS1A U02

U03potrafi sporządzić prace pisemną S1AU02

U04posiada umiejętność krytycznej analizy koncepcji poszczególnych myślicieli S1A U03

i

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 posiada umiejętność pracy w grupie S1A K02

K02 dostrzega potrzebę ustawicznego samokształcenia S1A K01

Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- oxfordzka
- SWOT

Skrócony opis:

Zapoznanie z problematyką historii myśli politycznej, rozwojem i dynamiką przemian ideologii zaadoptowanych w poszczególnych epokach z zakresu europejskiego kręgu kulturowego. Przygotowanie do pracy naukowo - badawczej tj. kształtowanie umiejętności stawianie tez, ukazywania problemów, odnajdywania związków przyczynowo - skutkowych i czasowo - przestrzennych, zapoznanie z warsztatem pisarskim.

Główne zagadnienia tematyczne: problematyka ustroju państwa, wizje ładu społecznego, problem wolności, relacje miedzy władzą świecką i ruchami religijnymi

Pełny opis:

Zapoznanie z problematyką historii myśli politycznej, rozwojem i dynamiką przemian ideologii zaadoptowanych w poszczególnych epokach z zakresu europejskiego kręgu kulturowego. Przygotowanie do pracy naukowo - badawczej tj. kształtowanie umiejętności stawianie tez, ukazywania problemów, odnajdywania związków przyczynowo - skutkowych i czasowo - przestrzennych, zapoznanie z warsztatem pisarskim: zbieranie bibliografii, umiejętne wykorzystanie literatury, interpretacja źródeł (praca pisemna - recenzja, esej), sporządzanie przypisów w pracach pisemnych.

Główne zagadnienia tematyczne: problematyka ustroju państwa, wizje ładu społecznego, problem wolności, relacje miedzy władzą świecką i ruchami religijnymi

Zakres tematyczny

1.Myśl polityczna jako przedmiot badań,

2.Poszukiwanie źródeł teorii społeczeństwa. Społeczeństwo i państwo w koncepcjach myślicieli starożytnych

3-4. Koncepcje polityczne myślicieli starożytnych Chin

5-6. Myśl polityczna wczesnego chrześcijaństwa,

7. Doktryny polityczne średniowiecza;

8-9. Główne wątki myśli politycznej Odrodzenia;

10. Założenia ideologiczne reformacji i kontrreformacji

11. Prawo naturalne a społeczeństwa ludzkie (XVIII wiek)

12. Myśl polityczna Oświecenia

13-14.Scientyzm i pozytywizm

15.Polska myśl polityczna XIV- XVIII.

Literatura:

Literatura podstawowa:S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001M. Król, Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 1998.Justyński, Historia doktryn polityczno-prawnych, Toruń 1997Historia idee politycznych. Wybór tekstów, t.1, opr. S. Filipowicz, A. Mielczarek, K.Pieliński, M.Tański, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:R. Legutko, Krytyka demokracji ateńskiej w filozofii politycznej Platona, Kraków 1990J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 2008Malarczyk (red), Nicolo Machiavelli. Paradoksy losów doktryny, Warszawa 1973Z. Ogonowski, Locke, Warszawa 1972.J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2003.I. Berlin, Oryginalność Machiavellego, „Literatura a świecie” 1986, nr 6.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach. oraz przygotowanie eseju.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)