Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikt polsko-litewski w XX wieku. Aspekty polityczne i militarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-KPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konflikt polsko-litewski w XX wieku. Aspekty polityczne i militarne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość współczesnej historii wojskowej Polski i powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin - godziny kontaktowe, 20 godzin - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu konfliktów zbrojnych i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce i na Litwie - K_W07

W02 - Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa polskiego i litewskiego w sferze bezpieczeństwa militarnego i wewnętrznego (wojna wywiadów i kontrwywiadów) - K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 -potrafi interpretować przyczyny i skutki polsko-litewskiego konfliktu militarnego i w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego - K_U01

U02 - potrafi interpretować uzyskane dane z zakresu bezpieczeństwa państwa (militarnego i wewnętrznego) i analizować je w oparciu o zdobyta wiedzę teoretyczna w kontekście pojawiających się zagrożeń - K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści z zakresu współczesnych konfliktów zbrojnych i bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie polsko-litewskiego konfliktu w I połowie XX wieku - K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład ma charakter monograficzny. Słuchaczom podane zostaną najważniejsze informacje dotyczące stosunków politycznych i wojskowych Polski z Litwą w latach 1918-1940, sił zbrojnych Polski i Litwy tego okresu oraz omówiona zostanie geneza i przebieg konfliktu zbrojnego w latach 1918-1920.

Pełny opis:

• Historiografia stosunków polsko-litewskich w I połowie XX wieku oraz Wojska Polskiego i Wojska Republiki Litewskiej 1918-1940

• Sytuacja polityczno-militarna oraz stosunki narodowościowe w Europie wschodniej 1918 r.

• Polskie formacje wojskowe na terenach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego podczas I wojny światowej – stan badań i postulaty badawcze.

• Polsko-litewsko-sowiecka walka o Wilno 1919-1920.

• „Bunt” gen. Żeligowskiego i jego konsekwencje polityczne i wojskowe

• Litwa Środkowa 1920-1922. Geneza utworzenia i potencjał militarny

• Litwini w Wojsku Polskim 1921-1939.

• Wojsko litewskie 1921-1940

• Litwa w polskich planach wojennych.

• Wojna wywiadów i kontrwywiadów Polski i Litwy 1919-1940.

• Ultimatum polskie w marcu 1938 r.i nawiązanie stosunków dyplomatycznych.

• Pułkownik Sztabu Generalnego Kazys Škirpa (16 luty 1895 r. – 18 sierpnia 1979 r.) – litewski żołnierz, sztabowiec, dyplomata, polityk. Pierwszy ambasador Republiki Litewskiej w Polsce.

• Litwa i Polska w 1939 r.

• Żołnierze polscy internowani na Litwie 1939-1940.

• Konflikt polsko-litewski w XX wieku i jego konsekwencje polityczne i militarne – synteza.

Literatura:

- Fabisz Dariusz, Lucjan Żeligowski 1865-1947. Działalność wojskowa i polityczna, Warszaw 2007.

- Łossowski Piotr, Konflikt polsko-litewski 1918-1920, Warszawa 1996.

- Łossowski Piotr, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1985.

- Łossowski Piotr, Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920, Warszawa 1966.

- Ochmański Jerzy, Historia Litwy, Wrocław – Warszawa – Kraków 1990.

- Pamiętniki generała Lucjana Żeligowskiego. Wstęp i opracowanie Dariusz Fabisz, Warszawa 2014.

- Pięta Jan, Roman Krytyna Roman, Szczurowski Maciej, Polacy internowani na Litwie 1939-1940, Warszawa 1997.

- Rezmer Waldemar, 4 stycznia 1919 roku – początek wojny Polski z Rosją Sowiecką, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2009, nr 1, s. 55-68.

- Rezmer Waldemar, Litewskie lotnictwo wojskowe 1919-1940, Toruń1999.

- Roman Krystyna Wanda, W obozach i w konspiracji. Działalność niepodległościowa żołnierzy polskich na Litwie i Wileńszczyźnie wrzesień 1939 r. – czerwiec 1941 r., Toruń 2005.

- Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939. Praca zbior. pod red. Piotra Staweckiego, Warszawa 1990

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny - częściowo test wyboru, częściowo opisowy - W01, W02, U)! i U02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.