Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

NATO - historia, struktura, działania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-NATO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: NATO - historia, struktura, działania
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do egzaminu: 60h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych (K_W02)

Zna powiązania między uczestnikami stosunków międzynarodowych oraz normy i regulacje prawne jakie nimi rządzą w obszarze politycznym, gospodarczym, kulturalnym i wojskowym (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wyszukiwać, oceniać, interpretować teksty z zakresu stosunków międzynarodowych z punktu widzenia nauk: o polityce i administracji, ekonomicznych, prawnych oraz historycznych (K_U01)

Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-skutkowe wydarzeń międzynarodowych (K_U07)

Opisuje i analizuje stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne i w kwestiach bezpieczeństwa między różnymi uczestnikami relacji międzynarodowych (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów w zakresie stosunków międzynarodowych (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład obejmuje analizę funkcjonowania NATO od okresu Zimnej Wojny do czasów obecnych.

Pełny opis:

1. NATO w okresie zimnej wojny

2. NATO w obliczu załamania się ładu komunistycznego, bloku wschodniego i rozpadu ZSRR (1989-1991)

3. Ewolucja Układu Północnoatlantyckiego w obliczu nowych wyzwań w latach 90-tych XX w. Przemiany wewnętrzne i interwencja w Bośni i Hercegowinie

4. Rozszerzenie NATO na wschód i stosunki z Rosją w latach 1995-2004. Interwencja w Kosowie

5. NATO w obliczu amerykańskiej wojny z międzynarodowym terroryzmem. W obliczu wojny irackiej oraz interwencji w Afganistanie

6. Kolejne rozszerzenia Paktu na wschód w roku 2004 i 2009

7. Ewolucja doktryny i przekształcenia Paktu Północnoatlantyckiego po 2008 r.

8. NATO w obliczu nowych konfliktów (po 2011 r.). Operacja NATO w Libii

9. Organizacja wewnętrzna i struktura NATO

10. Szczyty NATO w latach 2014-2018

11. NATO wobec wyzwań współczesnego świata

12. Polska w NATO

13. NATO wobec konfliktu na Ukrainie

Literatura:

w jęz. polskim:

Asmus Ronald, NATO. Otwarcie drzwi, Muza, Warszawa 2002, ss. 583.

Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia-koncepcje-instytucje, [księga ku czci D. Rotfelda] [red.] Kuźniar Roman, Lachowski Zdzisław, Warszawa 2003.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, [red.] Zięba Ryszard, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 608.

Eggert Dorota, Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa, [w:] „Zurawia Papers”, nr 5, ISMUW, FSM, Warszawa 2005, ss. 147.

Grodzki Radosław, Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzenia NATO, IZ, Poznań 2011, ss. 368.

Kiwerska Jadwiga, Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2013, ss. 433.

Kupiecki Robert, NATO a operacje pokojowe. Studium Sojuszu w transformacji, AM, Toruń 1998.

Kupiecki Robert, NATO u progu XXI wieku, Wyd. AKSON, Warszawa 2000, ss. 259.

Kupiecki Robert, Od Londynu do Waszyngtonu. NATO w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa 1998, ss. 283.

Kupiecki Robert, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, MSZ, Warszawa 2016, ss. 242.

Kupiecki Robert, Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, wyd. 2, PISM, Warszawa 2012, ss. 460

Marcinkowski Adam, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 1949-1989, Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa 1992, ss. 249.

NATO a Europa Wschodnia. Rozszerzenie NATO na Wschód – ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku, Elipsa, Warszawa 1998, ss. 336.

NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego, [red.] Cziomer Erhard, Kraków 1999, ss. 194.

NATO u progu XXI wieku. Wobec nowych wyzwań i problemów bezpieczeństwa, [red.] Cziomer Erhard, Inst. Studiów Strategicznych, Kraków 2000, ss. 207.

NATO wobec wyzwań współczesnego świata. 2013, [red.] Czulda Robert, Łoś Robert, Regina-Zacharski Jacek, Inst. Badań nad Stos. Międz., Warszawa-Łódź, 2013, ss. 398.

Rocznik strategiczny, Scholar, Warszawa, kolejne tomy od I: 1994/1995 do XXIV: 2018/2019 ( każdym tomie odrębny rozdział poświęcony NATO).

Stadtmueller Elżbieta, Pożegnanie z nieufnością. Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego, Wyd. UWrocł., Wrocław 2003, ss. 242.

System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, [red.] Fiszer Józef M., ISP PAN, Warszawa 2013, ss. 388.

Unia Europejska, NATO a bezpieczeństwo Polski, [red.] Czaja Stanisław, Tyszkiewicz Elżbieta, Bellona, Warszawa 2000, ss. 232.

Ziółkowski Andrzej, NATO w XX wieku. Transatlantyckie zależności, Bellona, Warszawa 2002, ss. 252.

w jęz. obcych (wyd. po 2000):

The Future of NATO. Regional Defense and Global Security, [red.] Hilde P. S., Michta A. A., Ann Arbor 2014, ss. 214.

Lindley-French Julian, The North Atlantic Treaty Organization. The Enduring Alliance, Routledge 2015, ss. 152.

Sloan Stanley R., Permanent Alliance? NATO and the Transatlantic Bargain from Truman to Obama, Bloomsbury 2010, ss. 336.

Strategy in NATO : Preparing for on Iimperfect World, [red.] Odgaard Liselotte, Palgrave Macmillan, New York 2014, ss. 219.

Yost David S., NATO’s Balancing Act, Washington DC, 2014, ss. 480.

strona internetowa NATO:

https://www.nato.int

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)