Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proces decyzyjny w UE - wymiar formalny i nieformalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-PDUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces decyzyjny w UE - wymiar formalny i nieformalny
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach i zaliczeniu - 30 godzin.


Przygotowanie do zaliczenia - 25 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student definiuje pojęcia: elastyczna integracja, zróżnicowana integracja, kultura konsensusu, negocjacje, negocjacje międzyinstytucjonalne, trilogue. (K_W01)

Student potrafi scharakteryzować akty prawa wtórnego UE. (K_W08)

Student zna strukturę wewnętrzną Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady UE i Komisji Europejskiej. (K_W08)

Student zna przebieg zwykłej procedury ustawodawczej. (K_W08)

Student zna mechanizmy „elastycznej” integracji. (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wskazać i przedstawić znaczenie najważniejszych czynników kształtujących siłę państw oraz instytucji UE w procesie decyzyjnym. (K_U04)

Student posiada umiejętność analizy na podstawowym poziomie przebiegu procesu decyzyjnego w UE. (K_U08)

Student potrafi przedstawić przebieg procesu decyzyjnego w Radzie UE, Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim w wymiarze formalnym i nieformalnym. (K_U08)

Student poprawnie stosuje poznaną terminologię. (K_U03)

Student potrafi przedstawić znaczenie mechanizmu elastycznej integracji dla kształtowania siły uczestników procesu decyzyjnego w kontekście prowadzonych negocjacji. (K_U04)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z nieformalnymi zasadami procedowania w Unii Europejskiej oraz wpływem jaki one wywierają na proces podejmowania decyzji w instytucjach tej organizacji międzynarodowej.

Pełny opis:

1. Akty prawa wtórnego UE.

2. Kultura konsensusu w UE.

3-4. Proces decyzyjny i wpływ sposobu głosowania w Radzie na siłę państw

członkowskich.

5. Możliwość wpływania przez prezydencje na wynik procesu decyzyjnego w

UE.

6. Stosowanie groźby weta w Radzie lub Radzie Europejskiej.

7. Przebieg i specyfika obrad Rady Europejskiej.

8. Przebieg procesu decyzyjnego w Radzie.

9. Procedowanie aktów prawnych przez Parlament Europejski.

10. Trilogi.

11-12. Kontrola przestrzegania zasady subsydiarności przez parlamenty narodowe. Przebieg zwykłej procedury prawodawczej w ujęciu formalnym i nieformalnym.

13-14.Proces decyzyjny w Komisji Europejskiej.

15.Komitologia.

Literatura:

Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna, red. Husak T., Jasiński F., Warszawa 2010

Publikacja dostępna pod adresem:

http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/prezydencja_w_unii_europejskiej._perspektywa_praktyczna.pdf

Kleinowski M., Siła państw w Unii Europejskiej. Pozaformalne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Toruń 2015;

Kleinowski M., Siła państw w Unii Europejskiej. Formalno-prawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Toruń 2014;

Roederer-Rynning C., Greenwood J., The Culture of Trilogues, "Journal of European Public Policy",vol. 22(8), s. 1148-1165;

Publikacja dostępna pod adresem:

https://rgu-repository.worktribe.com/preview/293262/ROEDERER-RYNNING%202015%20The%20culture%20of%20trilogues.pdf

R. Riedel, Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony : analiza ról prezydencji w okresie przejściowym ((STUDIA I MONOGRAFIE NR 504), Opole 2014

Górka M., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Kryteria oceny:

dostateczny (60%-70%)

dostateczny plus (70-74%)

dobry (75-84%)

dobry plus (85-89%)

bardzo dobry (90%-100)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)