Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Państwa upadłe i konflikty asymetryczne w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-PUiKA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Państwa upadłe i konflikty asymetryczne w XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- wstęp do nauki o państwie i prawie

- międzynarodowe stosunki polityczne 1945-1989

- międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 r.

- międzynarodowe prawo publiczne

- konflikty zbrojne w XX i XXI w.

Całkowity nakład pracy studenta:

- 30 h wykładu

- 30 h pracy własnej studenta w oparciu o literaturę przedmiotu, doniesienia prasowe, media elektroniczne (razem 60 h).

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: student poznaje czynniki wywołujące konflikty asymetryczne oraz kształtujące niestabilność państw;

W 2: student uzyskuje wiedzę na temat bieżących konfliktów asymetrycznych i procesu rozpadu państw;

W 3: student pozyskuje wiedzę na temat wpływu państw dysfunkcyjnych na bezpieczeństwo międzynarodowe.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: student umiejętnie posługuje się terminologią i pojęciami z zakresu konfliktów asymetrycznych i państw upadłych;

U 2: student umiejętnie porównuje czynniki kształtujące dysfunkcyjność państw w poszczególnych regionach świata;

U 3: student umiejętnie analizuje i interpretuje zjawiska oraz procesy polityczne zachodzące w państwach i regionach świata.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student/ka samodzielnie i niezależnie myśli i przedstawia i argumentuje własne zdanie;

K2 Student/ka jest świadomy/a konieczności samokształcenia.

Metody dydaktyczne:

- metoda monograficzna,

- wykład konwersatoryjny.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest zagadnieniu konfliktów asymetrycznych i państw upadłych, jako nowej kategorii rozwijanej w stosunkach międzynarodowych. Na zajęciach przedmiotowych studenci uzyskują wiedzę na temat uwarunkowań, przebiegu i konsekwencji związanych z kształtowanymi w świecie konfliktami asymetrycznymi i państwami upadłymi. Nacisk zostanie położony na państwa upadłe, które w ogromnej mierze generują konflikty i zagrożenia asymetryczne. W ramach wykładu uwaga zostanie także poświęcona regulacjom międzynarodowo-prawnym zjawiska państw upadłych.

Pełny opis:

Na zajęciach wykładowych poruszane są następujące zagadnienia:

1. Pojęcie zagrożeń i konfliktów asymetrycznych.

2. Podmiotowość w prawie międzynarodowym (pojęcie i pierwotna podmiotowość państw, podmiotowość organizacji międzynarodowych);

3. Pozostałe podmioty prawa międzynarodowego;

4. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego (definicja państwa, suwerenność, trzy elementy pojęcia państwa;

5. Sposoby powstania i upadku państwa oraz uznanie za państwo;

6. Cechy charakterystyczne „państw upadłych” (zmieniająca się pozycja państwa, pojęcie „państwa upadłego”, indeks „państw upadłych” i kryteria jego sporządzania;

7. Przyczyny kryzysu „państw upadłych”;

8. Skutki stanu upadłości bądź kryzysu państwa;

9. Przykłady „państw upadłych” (np. Afganistan, Irak, Demokratyczna Republika Konga (DRK), Somalia);

10. Wyzwania stojące przed prawem międzynarodowym i społecznością międzynarodową ("państwo upadłe” zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego, rola społeczności międzynarodowej);

11. Kwestia podmiotowości „państw upadłych” (stosunki dyplomatyczne i traktatowe „państw upadłych” (w tym z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka), obowiązywanie międzynarodowego prawa humanitarnego, indywidualna odpowiedzialność karna sprawców zbrodni międzynarodowych); 12. Możliwe rozwiązania problemu „państw upadłych” (Rada Powiernicza ONZ i wspomaganie zarządzania przez ONZ; Komisja Budowania Pokoju; użycie „miękkiej siły” czyli transfer sprawnych instytucji i administracji; rozwiązanie problemu „państw upadłych” „własnymi siłami”; interwencja humanitarna i „odpowiedzialność za ochronę”; tymczasowa administracja ONZ; proponowane rozwiązanie).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2007

- Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005

- Gil G., Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie, Lublin 2015

- Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007

- Michałowska G., Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, Warszawa 2008

- Ndiaye B., Współczesna Afryka Subsaharyjska: wybrane zagadnienia, Olsztyn 2011

- Odziemkowski J., Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011

- Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, red. R. Kłosowicz, Kraków 2013

- Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, red. R. Kłosowicz, Kraków 2014

- Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Kraków 2012

- Szpak A., Fenomen „państw upadłych” w świetle prawa międzynarodowego, Toruń 2014

- Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji. Historia-etyka-polityka-prawo, Wydawnictwo Arche s.c., Gdańsk 2005.

Literatura obcojęzyczna:

- Chomsky N., Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, Holt Paperbacks, 2007

Castillo del G., Rebuilding War-Torn States. The Challenge of Post-Conflict Economic Reconstruction, Oxford University Press, 2008;

Crawford J., The Creation of States In International Law, Clarendon Press, Oxford 1979;

Ghani A. i Lockhart C., Fixing Failed States. A Framework for Rebuilding

a Fractured World, Oxford University Press, Oxford, 2008;

Kreijen G., State Failure, Sovereignty and Effectiveness. Legal Lessons from the Decolonization of Sub-Saharan Africa, Martinus Nijhoff Publishers, Lejda-Boston 2004;

Muggah R. (red.), Security and Post-Conflict Reconstruction, Routledge, 2009;

Rotberg I. (red.), When States Fail: Causes and Consequences, Princeton University Press, Princeton/Oxford.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład monograficzny - zaliczenie za obecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)